Червоний Б.І. Технологічне обладнання автотранспортних підприємств - файл n1.doc

приобрести
Червоний Б.І. Технологічне обладнання автотранспортних підприємств
скачать (46315.9 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc54661kb.22.03.2007 12:32скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та

природокористування

Б. І. Червоний

Технологічне обладнання автотранспортних підприємств

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які

навчаються за спеціальністю „Автомобілі і автомобільне

господарство "

Рівне 2005

УДК 658.274:656.13(075.8) ББК 300.605:39.38 я7

Ч 45

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. (Лист №-14/18. 2-735 від 13.04.04.)

Рецензенти: І.П.Курніков, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри виробничих систем і сервісу на транспорті Національного транспортного університету;

Є.В.Харченко, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
опору матеріалів Національного університету "Львівська політехніка";
М.М.Марчук, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри
автомобілів, автомобільного господарства і технології металів
Національного університету водного господарства та

природокористування.

Червоний Б.І.

Ч 45 Технологічне обладнання автотранспортних підприємств: Навч. посібник. - Рівне: НУВГП, 2005.-212 с.

ISBN 966-327-001-2

У посібнику розглянуто будову, принцип дії, особливості експлуатації та основи проектування технологічного обладнання автотранспортних підприємств з урахуванням новітніх наукових досягнень. Наведено класифікацію та технічні характеристики сучасного обладнання, а також систему його технічного обслуговування і ремонту.

Призначений для студентів спеціальності "Автомобілі і автомобільне господарство". Посібник також може бути корисним студентам та фахівцям, навчання і діяльність яких пов'язані з проектуванням та експлуатацією технологічного обладнання автотранспортних підприємств.

Іл. 117. Табл. 26. Бібліогр.: 28 назв.

УДК 658.274: 656.13 (075.8) ББК 300.605: 39.38 я7

ISBN 966-327-001-2 © Б.І. Червоний, 2005

© Національний університет водного господарства та природокористування, 2005
ПЕРЕДМОВА

Знання конструкцій існуючого технологічного обладнання та основ проектування нових сучасних зразків для забезпечення підвищення продуктивності праці вимагає від майбутнього інженера-механіка засвоєння курсу “Основи проектування і експлуатації технологічного обладнання”.

Для успішного засвоєння цього курсу необхідно забезпечити студентів сучасною технічною літературою. Однак нині відсутні підручники та навчальні посібники з основ проектування і експлуатації технологічного обладнання автотранспортних підприємств. Студенти вивчають цю дисципліну за конспектом лекцій та окремими розділами посібників з підйомно-транспортних машин і спеціальних довідників. Це свідчить про актуальність написання навчального посібника з даного курсу.

Запропонований навчальний посібник написаний на основі багатолітнього досвіду викладацької та наукової роботи автора на кафедрі теплоенергетики і машинознавства університету і відповідає робочій програмі курсу з напряму підготовки студентів ”Інженерна механіка”.

Посібник складається із вступу та шести глав. У вступі наведено мету та завдання курсу, класифікацію і призначення технологічного обладнання.

В першій главі розглянуто методи проектування та експлуатації підйомного обладнання. Наведено конструкції та викладено розрахунки сучасного підйомно-оглядового обладнання. В другій главі викладено основи теорії транспортуючих машин, розглянуто сучасні методи проектування ланцюгових конвеєрів: несучих, штовхаючих і ведучих. В третій главі розглянуто конструкції та методи розрахунків складального обладнання. Дано конструкції та розрахунки пружних елементів.У четвертій главі наведено будову, класифікацію, принцип роботи та технічні характеристики сучасного обладнання для миття, заправних, фарбувальних, кузовних та шиноремонтних робіт. Дано рекомендації щодо очищення води. В п’ятій главі приділено увагу проектуванню кріпильних вузлів віброагрегатів. Викладено методику визначення раціональних параметрів та конструкцій кріпильних вузлів, яку розроблено на основі наукових досліджень автора. В шостій главі розглянуто планово-попереджувальну систему та організацію технічного обслуговування і ремонту, викладено основи повірки технологічного обладнання. В кінці кожної глави наведено питання для самоконтролю.

Автор висловлює щиру вдячність співробітникам кафедри теплоенергетики та машинознавства за підтримку при роботі над начальним посібником і студентам механічного факультету Національного університету водного господарства та природокористування за допомогу при підготовці ілюстрованого матеріалу та оформленні посібника.

В С Т У П

Мета та завдання курсуЗбільшення чисельності автомобілів та ускладнення їх конструкції призводить до збільшення обсягу робіт на технічне обслуговування (ТО) і ремонт, до зростання затрат на забезпечення працездатності.

Технологічне обладнання автотранспортних підприємств (АТП) та станцій технічного обслуговування (СТО) призначене для підвищення продуктивності праці при ТО і ремонті автомобілів, створення здорових умов праці обслуговуючому персоналу, підвищення безпеки праці та зменшення впливу підприємства на навколишнє середовище.

На сьогоднішній день технологічне обладнання на автопідприємствах використовується незадовільно. Основними причинами незадовільного використання технологічного обладнання являються:

За даними кафедри виробничих систем і сервісу на транспорті Національного транспортного університету АТП України укомплектовані технологічним обладнанням приблизно на 20%. Серед нього 10-15% несправного, 2-5% знаходиться на складі, 10-12% змонтоване, але не працює.

Курс “Основи проектування і експлуатації технологічного обладнання” є зв’язковою ланкою між загальнотехнічними та спеціальними дисциплінами і має важливе значення для підготовки інженерів-механіків за спеціальністю “Автомобілі і автомобільне господарство”.

Метою цього курсу є:

Відповідно до кваліфікаційної характеристики інженера-механіка студент повинен засвоїти курс “Основи проектування і експлуатації технологічного обладнання” і знати будову, принцип дії та особливості експлуатації технологічного обладнання АТП та вміти проектувати окреме технологічне обладнання типу вантажопідйомних кранів, гаражних конвеєрів, підйомників, гайковертів, кріпильних вузлів віброагрегатів, пружних елементів та ін.

Завданням цього курсу є навчити майбутніх інженерів-механіків застосовувати загальні методи дослідження і проектування механізмів для вдосконалення існуючого і створення нового надійного і економічного обладнання для технічного обслуговування і ремонту автомобілів.

Основним завданням майбутнього конструктора є створення такого технологічного обладнання, яке буде повністю відповідати сучасним вимогам технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів, давати найбільший економічний ефект і мати найбільш високі техніко-економічні і експлуатаційні показники.

Головними показниками є: висока продуктивність, економічність, міцність, надійність, малі маса і металомісткість, габарити, енергоємність, обсяг і вартість ремонтних робіт, витрати на оплату праці обслуговуючому персоналу, високий технічний ресурс і ступінь автоматизації, простота і безпека обслуговування.

При конструюванні технологічного обладнання необхідно дотримуватись вимог технічної естетики. Обладнання повинно мати красивий і елегантний зовнішній вигляд, витончену обробку. Проектуючи обладнання, конструктор повинен добиватися підвищення економічного ефекту за весь період його роботи. Економічний ефект залежить від цілого комплексу технологічних, організаційно-виробничих і експлуатаційних факторів. Ми будемо розглядати тільки ті методи підвищення економічності, які безпосередньо пов’язані з конструюванням і залежать від конструктора.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Міністерство освіти і науки України
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации