Євдокимова Н.М., Кірієнко А.В. Економічна діагностика: - файл n1.doc

приобрести
Євдокимова Н.М., Кірієнко А.В. Економічна діагностика:
скачать (212 kb.)
Доступные файлы (6):
n1.doc520kb.06.05.2005 15:19скачать
P_1.doc520kb.06.05.2005 15:19скачать
n3.doc348kb.06.05.2005 15:31скачать
n4.doc189kb.24.05.2005 13:21скачать
n5.doc105kb.24.05.2005 13:19скачать
n6.doc21kb.04.08.2003 13:04скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

n1.doc

  1   2   3   4
ВСТУП
Дисципліна «Економічна діагностика» вивчає процес визначення стану підприємства як економічної організації через кількісні параметри та якісні характеристики його функціонування. Вона належить до циклу професійно орієнтованих дисциплін за фаховим спрямуванням «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент», відповідно спеціальності «Економіка підприємства» та спеціалізації «Менеджмент промислових підприємств».

Основна мета дисципліни — формування системи знань, умінь і навиків щодо використання методичного апарату економічного діагностування для визначення стану підприємства. Ця сфера професійних робіт фахівця набуває особливого значення нині, у період системних трансформацій економіки України. Для прийняття підприємствами стратегічних рішень у конкурентному середовищі потрібні якісно нові аналітичні обґрунтування. Підготовка їх фахівцями та професіоналами-економістами вимагає належного методичного забезпечення, а також відпрацювання навичок у процесі підготовки відповідних працівників та керівників нової генерації.

Дисципліна «Економічна діагностика» посідає важливе місце у підготовці фахівців з економіки та підприємництва, із менеджменту. Вона тісно пов’язана з такими дисциплінами, як «Економіка підприємства», «Стратегія підприємства», «Фінансовий менедж­мент», «Внутрішній економічний механізм функціонування підприємства», а також «Стратегічне управління» та «Управління потенціалом підприємства».


Цей навчально-методичний посібник призначений для раціоналізації організації самостійної роботи студента. Його надза­вдання — викликати у студента професійний інтерес до аналітич­них робіт, до якісного оновлення їх змісту. На це спрямовано оригінальні розрахунково-ситуаційні завдання, які дозволяють діяти за умов обмеженої, недостатньої та асиметричної інформації, питання для дискусій. Структурна побудова навчально-мето­дичного посібника дає змогу студентові ознайомитися з навчальною програмою дисципліни, формами її вивчення, особливостями окремих тем і порадами щодо засвоєння їх матеріалу. Методичні поради посібника можуть служити також практикам, які займаються виконанням аналогічних професійних робіт, але не мають новітнього рівня підготовки.

Навчально-методичний посібник підготували: доцент Н. М. Євдокимова — вступ, розділи І, ІІ, ІІІ (теми 1—7) та старший викладач А. В. Кірієнко — розділ ІІІ (теми 8—10).

Укладачі висловлюють вдячність асистенту В. В. Ліщинській за активну участь у розробці матеріалів для поточного та підсумкового контролю (розд. ІV).


I. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Тема 1. Предмет і завдання курсу

Сутність економічної діагностики, її види. Економічна діа-
гностика як розпізнавання стану підприємства за непрямими і прямими ознаками. Місце економічної діагностики в системі управління підприємством. Економічна діагностика і техніко-економічний аналіз: спільні риси і відмінності. Основні чинники, що обумовлюють виокремлення економічної діагностики в окрему галузь знань і сферу діяльності. Види економічної діагностики, їх загальна характеристика.

Методичний апарат та інструментарій економічної діагностики. Використання методів, що основані на кількісній оцінці стану: зіставлення, порівняння, індексний, пофакторний тощо. Економіко-математичні методи, сфера їх використання. Моделі: дескриптивні й аналітичні. Спеціальні діагностичні методи: swot-аналіз, бенчмаркінг, аналіз ланцюжка створення вартості, аналіз полів бізнесу та ін. Методи якісної оцінки в економічній діагностиці. Експертні методи, метод Дельфі.

Предмет і задачі курсу. Предмет курсу. Взаємозв’язки з іншими дисциплінами. Інтегрованість знань і навиків фахівця. Необхідність оволодіння сучасною технікою економічного мислення. Мета й задачі курсу. Блочно-змістова побудова курсу. Роль самостійної роботи в опануванні курсом.

Тема 2. Діагностика конкурентного
середовища підприємства


Методичні особливості проведення діагностики галузі. Зміст та інформаційна база дослідження. Первинна та вторинна інформація. Алгоритм проведення дослідження за методикою М. Портера. Порядок проведення діагностики. Визначення профілю галузі.

Діагностика сил конкуренції. Основні сили конкуренції за М. Портером. Оцінка інтенсивності суперництва на «центральному рингу»; чинники інтенсивності. Потенційні конкурен-
ти, аналіз імовірності входження в галузь. Економічні можливості постачальників ресурсів і покупців (споживачів) продукції галузі.

Оцінка конкурентних позицій підприємств — основних суперників. Карта стратегічних груп як основний діагностичний спосіб визначення конкурентних позицій суперників. Вибір стратегічних змінних. Оцінка результатів побудови. Аналіз найближчих конкурентів; майбутні цілі й поточна стратегія, припущення і можливості.

Оцінка перспектив розвитку галузі. Виділення провідних чинників успіху в галузі, їх оцінка. Чинники, що ґрунтуються на науково-технічних перевагах, організації виробництва, маркетингових нововведеннях.

Узагальнення отриманих результатів за попередніми етапами. Оцінка перспектив розвитку галузі. Аналіз можливостей структурних трансформацій.

Тема 3. Діагностика конкурентоспроможності
підприємства


Конкурентоспроможність підприємства: сутність, проблеми визначення й оцінки. Поняття конкурентоспроможності підприємства. Еволюція поглядів щодо джерел конкурентних переваг. Оцінка конкурентоспроможності підприємства за М. Порте­ром. Ринкова конкурентоспроможність.

Конкурентний статус підприємства, його оцінка. Конкурентний статус у визначенні І. Ансоффа, методичні аспекти обчислення його рівня. Межі значень показника КСП. Взаємозалежність конкурентних переваг і конкурентного статусу підприємства.

SWOT-аналіз підприємства. Загальна оцінка методичного підходу. Перелік і характеристика чинників, що визначають силь­ні та слабкі сторони підприємства, можливості й загрози.

Порівняльна діагностика конкурентоспроможності підприємств-суперників. Методичні підходи до порівняння суперників, використання провідних чинників успіху в галузі. Процедура оцінки. Особливості оцінки вагомості чинників. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності: переваги й недоліки.

Тема 4. Оцінка конкурентоспроможності
продукції


Конкурентоспроможність продукції: сутність і особливості оцінки. Основні аспекти визначення конкурентоспроможності про­дукту: корисність, ціна споживання та здатність пропозиції. Особливості оцінки конкурентоспроможності продукції порівняно з конкурентоспроможністю підприємства. Інформаційна база оцінки.

Процедура оцінки конкурентоспроможності промислової продукції. Основні етапи оцінки, завдання кожного з них. Особливості вибору аналогів та базових зразків. Склад ціни споживання. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності виробу.

Характеристика поширених методичних підходів, що викорис­товуються для сільськогосподарської техніки, побутових приладів тощо.

Зведена оцінка конкурентоспроможності продукції і конкурентоспроможності підприємства. Експертний вибір відмітних ознак виробу та їх оцінка. Особливості визначення рангів та зважених оцінок. Обчислення загальних показників та їх аналіз.

Тема 5. Діагностика потенціалу підприємства

Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства. Оцінка потенціалу підприємства за окремими різновидами ресурсів (трудовий, капітальний, інформаційний, науковий) та їх поєднань у техніко-технологічних системах виробництва продукції. Статичний та динамічний підходи до оцінки потенціалу економіч­ної організації. Метод кращих показників для оцінки наукових інновацій і нововведень.

Гнучкість виробничої системи та її діагностика. Поняття гнучкості виробничої системи та її залежність від ступеня мінливості технології. Стабільна, продуктивна і мінлива технології та їх взаємозв’язок з різноманітністю продукції. Оцінка рівня різноманітності продукції як база визначення гнучкості. Склад затрат для оцінки гнучкості. Кількісні параметри показника гнучкості.

Оцінка техніко-організаційного рівня стабільного виробництва. Методичні підходи до оцінки ТОР, склад показників, методи обчислення і оцінки. Показники, що характеризують рівень продукції, рівень технології, механізації і автоматизації праці, управління, процедура діагностики. Вітчизняний досвід оцінки ТОР, раціональні межі його використання.

Тема 6. Оцінка вартості підприємства
як цілісного майнового комплексу


Підприємство як майновий комплекс. Статична і динамічна концепції підприємства та їх відображення у методичних підходах до оцінки майна. Затратна оцінка майна. Ціна майна, що «входить» у баланс і «виходить» з балансу. Фізичне, функціональ­не, технологічне і економічне старіння майна і врахування його зношеності у відновній оцінці. Ліквідаційна оцінка майна підприємства-банкрута.

Справжня економічна вартість підприємства як цілісного майнового комплексу. Проблема ринкової оцінки майна та її розв’язання в сучасній економіці. Задачі оцінки: фіскальна, захис­ту прав власності. Основні методичні підходи до ринкової оцінки підприємства як цілісного майнового комплексу, що приносить дохід; їх загальна характеристика.

«Дохідні» методи оцінки майна. Метод капіталізації доходу, сфера його раціонального використання. Показники чистого прибутку й грошового потоку як основа оцінки. Проблеми використання методу: визначення чистого доходу й вибір ставки дисконтування.

Метод дисконтування майбутнього доходу. Проблеми прогнозування грошових потоків, їх розв’язання. Модель САРМ і обчис­лення ставки дисконтування. Ринкові порівняння і аналогова оцінка підприємства.

Гудвіл і його оцінка. Поняття гудвілу і методичні підходи до його оцінки. Метод надлишкових прибутків як сукупна оцінка активів. Метод роялті для оцінки нематеріальних активів. Оцінка активів, по яких немає сформованого ринку, — метод створення.

Тема 7. Управлінська діагностика

Сутність управлінської діагностики та організація її проведення. Управлінська діагностика як особлива дослідницька діяльність. Своєрідність проведення діагностики й можливостей використання попередніх результатів. Систематизація інформації для дослідження.

Діагностика структури управління та якості управлін­ських рішень. Ознайомлення з формальною організаційною струк­турою, визначення її типу. Оцінка відповідності оргструктури стратегії підприємства. Оцінка параметрів: гнучкості, надійності, оперативності, якості рішень.

Оцінка зв’язків підприємства із зовнішнім середовищем. Основні контрагенти підприємства, оцінка взаємозв’язків. Діа-
гностика зовнішнього середовища підприємства. Аналіз зв’язків з органами місцевої влади і самоврядування. Екологічні чинники, оцінка їх впливу.

Оцінка загальних результатів діяльності підприємства. Критерії і показники, що використовуються для загальної діагнос­тики системи менеджменту підприємства. Загальна ефективність діяльності як ступінь досягнення цілей. Інформаційні технології та оцінка ефективності їх використання.

Тема 8. Фінансова діагностика

Основні моделі фінансової діагностики, їх характеристика. Дескриптивні, предикативні і нормативні моделі фінансової діа-
гностики, їх сутність, особливості і сфера використання. Методич­ні проблеми дескриптивних моделей. Побудова системи аналітич­них коефіцієнтів, методика їх обчислення і способи оцінки. Пре­дикативні моделі у прогнозуванні майбутнього фінансового стану.

Система показників фінансового стану підприємства. Діа-
гностика за показниками ліквідності, фінансової стійкості, обіговості, рентабельності. Використання програмних комп’ютерних продуктів для оцінки фінансового стану підприємства. Життєвий цикл підприємства і тенденції у значеннях певних груп показників фінансового стану.

Інтегрована оцінка фінансового стану підприємства. Процедури синтезування одиничних та групових показників, способи їх оцінки. Різноманітність підходів до оцінки фінансового стану з урахуванням специфіки замовника. Використання середньозважених величин з урахуванням їх значимості. Алгоритм порівняль­ної оцінки результатів фінансово-господарської діяльності підприємства (за А. Шереметом), його переваги і недоліки.

Тема 9. Діагностика економічної безпеки підприємства

Економічна безпека підприємства: сутність, основи оцінки. Поняття економічної безпеки підприємства. Конкретизація поняття безпеки за різними ознаками. Економічна безпека підприємства як стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів. Функціональні складові економічної безпеки: фінансова, техніко-технологічна, інформаційна та інші.

Методичний апарат діагностування економічної безпеки. Прямі та непрямі ознаки порушення підприємством зони безпеки. Ідентифікація поточної зони функціонування підприємства. Методи оцінки економічної безпеки за результатами фінансової діагностики. Якісні характеристики стану безпеки (небезпеки), їх бальна оцінка.

Вітчизняний і зарубіжний досвід діагностування економіч­ної безпеки підприємства. Особливості методичних підходів українського Агентства з питань неплатоспроможності і банкрутства підприємств. Російська практика, методика ФУДН. Z-раху­нок Альтмана, різновиди моделей. «Крайка безпеки» за К. Друрі. Оцінка корпоративних ресурсів і визначення стану економічної безпеки.

Тема 10. Діагностика економічної культури
підприємства


Економічна культура підприємства й особливості її діа-
гностики.
Поняття економічної культури, її складові. Експертний аналіз в оцінці внутрішнього інституціонального середовища підприємства. Виявлення проблем формальних і неформальних відносин, конфліктів. Особливості оцінки продуктивності творчої праці, цінності інтелектуальних продуктів.

Якісний аналіз методів та інструментарію планування, обліку і контролю на підприємстві. Оцінка рівня професіоналізму та кваліфікації провідних спеціалістів економічних служб підприємства, їхньої здатності до сприйняття та застосування нових знань. Оцінка системи управлінського обліку та її місця у при­йнятті управлінських рішень. Оцінка контролю дій і контролю результатів.

Обґрунтованість управлінських рішень, їх оцінка. Способи оцінки відповідності діючої стратегії оптимальній. Проблеми виявлення і оцінки хреодного ефекту. Оцінка методичної чіткості та рівня обґрунтованості інвестиційних проектів, бізнес-планів підприємства; програмні комп’ютерні продукти для оцінки. Система управління проектами, діагностика її ефективності.
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Тематичний план вивчення дисципліни «Економічна діагностика» студентами денної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства» наведено у табл. 1, спеціальності «Менеджмент організацій» — у табл. 2.

Таблиця 1

Тема

Кількість годин

Разом

у тому числі

лекцій

практ.
занять

індивід.
робота

СРС

1. Предмет і завдання курсу

6

2

4

2. Діагностика конкурентного середовища підприємства

14

2

2

2

8

3. Діагностика конкурентоспроможності підприємства

10

2

26

4. Оцінка конкурентоспроможності продукції

12

2

2

2

6

5. Діагностика потенціалу підприємства

10

2

26

6. Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу

12

2

2

2

6

7. Управлінська діагностика

12

2

2

2

6

8. Фінансова діагностика

12

2

2

2

6

9. Діагностика економічної безпеки підприємства

12

2

2

2

6

10. Діагностика економічної культури підприємства

8

2

6

Разом

108

20

16

12

60

Таблиця 2

Тема

Кількість годин

Разом

у тому числі

лекцій

практ.
занять

індивід.
робота

СРС

1. Предмет і завдання курсу

5

1

4

2. Діагностика конкурентного середовища підприємства

14

2

2

2

8

3. Діагностика конкурентоспроможності підприємства

12

2

28

4. Оцінка конкурентоспроможності продукції

12

2

2

2

6

5. Діагностика потенціалу підприємства

10

2

26

6. Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу

9

21

6

7. Управлінська діагностика

12

2

2

2

6

8. Фінансова діагностика

13

2

2

2

7

9. Діагностика економічної безпеки підприємства

14

2

2

2

8

10. Діагностика економічної культури підприємства

7

1

6

Разом

108

18

14

11

65
  1   2   3   4


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации