Салов В.О. Основи педагогіки вищої школи - файл n2.doc

приобрести
Салов В.О. Основи педагогіки вищої школи
скачать (1099.3 kb.)
Доступные файлы (12):
n1.doc530kb.03.10.2003 22:14скачать
n2.doc34kb.21.12.2002 12:22скачать
n3.doc372kb.22.12.2002 07:56скачать
n4.doc304kb.22.12.2002 08:08скачать
n5.doc764kb.22.12.2002 08:31скачать
n6.doc738kb.22.12.2002 08:33скачать
n7.doc742kb.22.12.2002 09:17скачать
n8.doc718kb.21.12.2002 15:13скачать
n9.doc657kb.21.12.2002 16:53скачать
n10.doc233kb.21.12.2002 16:59скачать
n11.doc29kb.21.12.2002 17:02скачать
n12.doc20kb.21.12.2002 17:04скачать

n2.doc


ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИД


овго сам учися, коли хочеш навчати інших


(Г. Сковорода)

ПЕРЕДМОВА
Викладачі вузів - основна соціально-фахова група суспільства, на яку покладені дві надзвичайно важливі та взаємозалежні задачі:

Процес підготовки спеціалістів з вищою професійною освітою - багатоаспектна система, призначення якої:

Цими функціями визначаються три основні складові викладацької діяльності:

Викладач вузу - це особистість, яка за змістом професійної діяльності повинна мати сукупність універсальних якостей. Основні з них - здатності організатора, оратора, аналітика, психолога. Необхідно також володіти суворою логікою педагогічного процесу і виховання, літературною усною та письмовою мовами, бути компетентним фахівцем своєї галузі знань, ерудитом в інших галузях, «майстром на всі руки». Такої багатопланової кваліфікаційної характеристики не має будь-яка інша професія. Від викладача вимагаються не тільки визначені природні здатності, а й величезні розумові, фізичні, емоційно-вольові витрати.

Стосовно сфери освіти найкраще підходить визначення творчості як здатності інтегрувати елементи знань у нові, раніше невідомі комбінації. У процесі науково-педагогічної діяльності викладач інтегрує нові знання, створює умови для інтенсивного формування знань у студентів.

Майбутнього творчого фахівця може підготувати лише ще більш творча особистість - це один з основних постулатів розвитку будь-якої системи освіти.

Робота викладачів триває «від темряви до темряви» і поєднується з науковими дослідженнями та іншими видами діяльності.

У реальному житті неважко помітити, що чим вище науково-педагогічний потенціал викладацького складу вузу, тим вище якість підготовки фахівців.

Аналіз сучасних тенденцій розвитку освіти доводить, що якість підготовки фахівців залежить від ефективності реалізації викладачем всіх своїх багатоаспектних функцій, в першу чергу - психолого-педагогічних, роль і значення яких неухильно зростає.

Науково-педагогічна діяльність пов’язана з використанням комплексу методів як для рішення поточних педагогічних задач, так і досягнення кінцевої мети - підготовки конкурентоспроможного на ринку праці фахівця, який відповідає перспективним потребам суспільства.

Таким чином, різноманітність фахових функцій викладача вищої школи обумовлена вимогами, які суспільство ставить до випускників вузів, а тим самим і до науково-педагогічних кадрів.

Викладацький склад вузів традиційно формується і поповнюється найбільш талановитими випускниками аспірантури, науковими співробітниками та досвідченими спеціалістами-практиками. Але досвід свідчить, що при такій системі комплектування формується тільки науково-предметна компонента викладацької діяльності.

Для кадрового забезпечення галузі та подальшої інтеграції в світовий освітній простір традиційні форми підвищення кваліфікації викладачів вузів сьогодні недостатні.

Нові умови розширили і ускладнили коло поточних та перспективних завдань розвитку вищої професійної освіти. Підвищення вимог до випускників вимагає гуманізації освіти, посилення міждисциплінарних зв’язків, динамічного розвитку програм підготовки і навчальних планів, організаційних форм і технологій навчання.

Ступенева система вищої освіти дозволяє ще на студентському етапі формування особистості надати знання та відповідні уміння із сучасних технологій вищої школи. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр орієнтована на інноваційний характер професійної діяльності у вищій школі в тому числі.

Кваліфікація магістра - викладач вищого навчального закладу, фахівець з дослідницьким рівнем діяльності.

Магістр може займати такі посади: асистент, викладач-стажист, завідувач навчальної лабораторії, методист, науковий співробітник.

Об’єкт діяльності викладача вищої школи - технології проектування нормативних і навчально-методичних документів, які моделюють педагогічній процес, технології його реалізації, організація та управління означеними технологіями в межах повноважень первинних викладацьких посад.

Розкриттю компонентів об’єкта діяльності викладача вищої школи на первинних посадах і присвячений цей посібник.

Його розділи побудовані за структурою: план, зміст, підсумки, завдання до самоконтролю засвоєння. Завдання розраховані на рівень умінь, що вимагається від студента на завершальній стадії підготовки за магістерською програмою. У розділах, які містять навчальні елементи понятійно-аналітичного та продуктивно-синтетичного рівня засвоєння, подано перелік відповідних професійних умінь викладача вищої школи.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации