Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: Теорія і практика - файл n1.doc

приобрести
Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: Теорія і практика
скачать (3007 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc3007kb.13.09.2012 15:56скачать

n1.doc

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Мещеряков А.И. Познание мира без слуха и зрения: Хрестоматия по педагог, психологии. — М., 1995.

Міщик Л.І. Професійна підготовка соціального педагога. — Запоріжжя, 1996.

Мигович 1.1. Соціальна робота. — Ужгород, 1997.

Мигович 1.1. Соціальна робота (вступ до спеціальності) / Ужгород, держ. ун-т. — Ужгород, 1997. — 191 с.

Молодь України у дзеркалі соціології. — К.: УІСД, 2001 — 210 с.

Москаленко В.В. Социализация личности: Филос. аспект. — К.: Вища пік., 1986. — 198с.

Моховиков АЛ. Телефонное консультирование. — М.: Смысл, 2001. — 494 с.

Молодежь в меняющемся обществе: Проект M0NEE ЦВЕ/СНГ/ Балтия. — 2000. — 193 с.

Моделювання та впровадження програм щодо формування здорового способу життя / За заг. ред. І. Звєрєвої та Г. Лактіонової. —К.: Наук, світ, 2000. —("Благополуччя дітей та молоді: можливості соціальної роботи" (у рамках проекту "Соціальна освіта в Україні"). — 59 с.

Мудрик А.В. Общение как фактор воспитания школьников. — М., 1984.

Мудрик AT. Введение в социальную педагогику. — Пенза, 1991.

Мюлендер О., УордД. Самокерована групова робота. — К., 1996.— (Соціальна робота) — 176 с.

Науковий вісник Ужгородського державного університету. -Сер. "Педагогіка. Соціальна робота". — Вип. 2 / Ред.: В.І. Опіярі. — Ужгород, 1999. — 116с.

Наукові записки Національного університету "Києво-Моги-лянська академія". — Т. 33. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Ред.: B.C. Брюховецький; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.".— К., 2004.— 81 с.

Наукові записки Національного університету "Києво-Моги-лянська академія". — Т. 47. — Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Ред.: B.C. Брюховецький; Нац. ун-т "Києво*Могилян. акад.". — К., 2005. — 91 с.

Новіков В. Завдання соціальної політики на сучасному етапі ринкових перетворень // Соціальна політика і соціальна робота. — 1997.— №2,3. — С. 3—13.

Обучение социальной работе. — М., 1996.

Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. — М.: Творч. центр., 2001. — С. 25—50.

Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок.— 2-е изд., испр. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2002.

Основы теории и практики социальной работы. — Барнаул, 1994.

Основні напрями соціальної політики України на 1997—2000 роки.

Основы социального прогнозирования: Учеб.-метод, пособие / Под ред. Г.Е. Шепитько. — М., 2001.

Основные принципы "Кодекса этики социального работника" // Социальная работа. — 1992. — Вып 2.

Образование в области социальной работы в России. — М., 1996.

Оцінка ефективності програми "Здоров'я та розвиток молоді". — 1997—2001. — К., 2001. — 95 с.

Панас юк ЮД. Управленческое общение. — М., 1990.

Періодична національна доповідь про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини. — К., 1998.

Петренко В.Л., Денисов В.И. Концепция и моделирование адаптивной системы управления проектами. — Донецк, 1997.

Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації соціальних проектів / За заг. ред. І. Зверєвої, Г. Лактіонової. — К.: Наук, світ, 2001. - 53 с.

Пещерный П.И. Исторические нормы и традиции развития благотворительности в России. — М., 1993.

Политология: Энцикл. слов. — М., 1993. — С. 358.

Положение детей в мире: Официальное резюме ЮНИСЕФ. — 1996.

Попович Г.М, Соціальна робота в Україні і за рубежем: Навч.-метод, посіб. / Ужгород, держ. ун-т. — Ужгород: МПП "Гражда", 2000. — 134 с.

Право. Соціальна робота: теорія і практика: Матер, доп. та повідомлень підсумкової наук. конф. УжДУ (Ужгород, березень 2000 року) / Юрид. ф-т / Ред. В.І. Ярема; Ужгород, держ. ун-т. — Ужгород, 2000. — 154 с.

Права дитини: сучасний досвід та інновації: 36. інформац. і метод, матеріалів; За заг. ред. Г. Лактіонової. — К.: Либідь, 2005. — 252 с.

Практика телефонного консультирования. Хрестоматия / Ред.-сост.: А.Н. Моховиков. — М.: Смысл, 2001. — 379с.

Практична соціальна робота / Ред. П. Картер — К.: Асоціація психіатрів України, 1996. — 184 с.

Прийомна сім'я: оцінка ефективності опіки: Метод, рек. для соц. працівників) / Кер. авт. кол. О.О. Яременко. — К.: Укр. ін-т соц. до-слідж., 2000. — 78 с.

Причини інституалізації і майбутнє молодих людей, які залишають заклади державної опіки: Темат. дослідж. — К., — 48 с.

Проблеми соціальної адаптації молодих інвалідів: Інформ.-метод, бюл. "Довіра і надія" / Відп. за вип. І.Б. Іванова. — К., 1994. — № 6. — ЗО с.

Проблемы возрастной и педагогической психологии / Под ред. Д.И. Фельдштейна. — М.: Междунар. пед. акад., 1995. — 222 с.

Програма курсу "Соціальна робота" для студентів спеціальності
8.050109 усіх форм навчання / Уклад. СЮ. Гончарова. — X.: ХДЕУ,
2004.— 16 с.

Про становище дітей в Україні за підсумками 1996 року: Держ.щорічна доп. — К., 1997.

Профілактика і терапія засобами мистецтва: Наук.-метод. посіб.
/ За заг. ред. О.І. Пилипенка. — К.: А.Л.Д., 1996. — 56 с.

Профессионально-этические нормы социального работника: содержание и организация / Ин-т молодежи. — М., 1993. — (Библиотека социального работника).

Про становище сімей в Україні: Держ. доп. за підсумками 2000 року. — К.: Шкільний світ, 2001.

Про становище молоді в Україні (за підсумками 1999 р.): Щорічна доп. Президентові України. Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. — К., 2000. — 158 с.

Про становище інвалідів в Україні та основи державної політики щодо вирішення проблем громадян з особливими потребами: Держ. доп. — К.: Соцінформ, 2002. — 160 с.

Профессионально-этические нормы социальной работы. — Консорциум "Социальное здоровье России'*, 1993.

Про підсумки проведення в Україні у 2003 році Року людей з інвалідністю щодо забезпечення соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів: Матеріали парламент, слухань у Верховній Раді України 10 березня 2004 р. — К.: Парламент, вид-во, 2004. — 114 с.

Разом до гармонії: розвиток дитини раннього віку: Метод, посіб. / Авт.-упорядн.: І.В. Братусь, Н.В. Копієчко, О.Л. Нагула; За заг. ред. ІД. Звєрєвої. — К.: Кобза, 2004. — 160 с.

Робер М., Тильман Ф. Психология индивида и группы. — М., 1988.

Роджерс К. Эмпатия // Психология эмоций. Тексты. — М., 1984.

Романенко Л.Ф., ТюппгяЛ.Т. Контроль, перевірка знань як засіб управління навчальним процесом: види, функції, методи, форми: Наук.-метод. поради. — К.: Ун-т "Україна", 2006. — 18 с.

Рыбакова НА. Социальная работа и социальное образование: условия сохранения и развития жизненных сил человека в динамике соци-обытия / Псков, гос. пед. ин-т. — Псков, 2000. — 182 с.

Сафронова В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Изд. центр "Академия", 2002. — 192 с.

Секс-бізнес в Україні: спроба соціального аналізу. — К., 2001. —159 с.

Седнєв В.В., Бабю/с І.О. Соціальна робота з дівчатами-підлітками: Метод, посіб. / Донец, обл. центр соц. служб для молоді. — Донецьк, 1997. — 73 с.

Сидоров В.Н. Деятельность социального работника: роли, функции и умения. — М.: СТИ МГУС, 2000. — 90 с.

Сільська молодь України в період політичних та економічних трансформацій: настрої, орієнтації, сподівання. — К., 1998. — 167 с.

Сімейні групові наради як метод розв'язання конфліктних ситуацій.: Метод, рек. для тренера / Упоряд.: Т.П. Авельцева, Н.В. Зимовець, О.А. Калібаба, В.П. Лютий; За заг. ред. І.Д. Зверєвої. — К.: Наук, світ, 2003. —86 с.

Скуратівський В А., Палій ОМ., Лібанова ЕМ. Соціальна політика. — К.: Вид-воУАДУ. — 1997. — 360 с.

Соціальна робота / В.П. Андрущенко, В.П. Вех, М.П. Лукашевич, 1.1. Мигович, І.М. Пінчук; Ін-т вищої освіти АПН України; Держ. центр соц. служб для молоді. — К.: УДЦССМ, 2001. — Кн. 1: Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть. — 344 с.

Соціальна робота / В.П. Андрущенко, В.П. Бех, М.П. Лукашевич, 1.1. Мигович, І.М. Пінчук; Ін-т вищої освіти АПН України; Держ. центр соц. служб для молоді. — К.: УДЦССМ, 2001. — Кн. 2: Навчальний посібник. — 440 с.

Соціальна робота / В.П. Андрущенко, В.П. Бех, М.П. Лукашевич, 1.1. Мигович, І.М. Пінчук; Ін-т вищої освіти АПН України; Держ. центр соц. служб для молоді. — К.: УДЦССМ, 2001. — Кн. 3: 36. навч. програм. — 332 с.

Соціальна робота в Україні на початку XXI століття: проблеми теорії і практики: Матеріали доп. на Міжнар. наук.-практ. конф. 29— 31 жовтня 2002 р. — Ч. І. — К., 2002. — 274 с.

Соціальна робота в Україні на початку XXI століття: проблеми теорії і практики: Матеріали доп. на Міжнар. наук.-практ. конф. 29— 31 жовтня 2002 року. — Ч. II. — К., 2002. — 316 с.

Соціальна робота в Україні: перші кроки / Школа соціальної роботи Національного ун-ту "Києво-Могилянська академія"/Ред. В. Полтавець. — К.: Вид. дім "KM Academia", 2000. — 236 с.

Соціальна робота з людьми з особливими потребами: Метод, рек. для тренера / Ред І.Д. Зверева, Авт.-упоряд. О.В. Безпалько. — К.: Наук, світ, 2002. — (Б-чка соц. працівника / соц. педагог.; Серія "Благополуччя дітей та молоді. — Додаток до журналу "Практична психологія та соціальна робота". — 55 с.

Соціальна робота з молоддю в Україні: 36. інформ.-метод. матеріалів / Ред. Л.Ф. Бурлачу к. Укр. держ. центр соц. служб для молоді. — К.: Столиця, 1997. — 152 с.

Соціальна робота з різними категоріями клієнтів: Наук.-навч.-метод. посіб. для студ., магістрантів, асп. та спец. у галузі соц. роботи, соц. педагогіки / Авт.-уклад. СЯ. Харченко; Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ: Альма-матер, 2003. — 198 с.

Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи: Матеріали доп. та повідомл. міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 21—22 жовтня 1999 р.)

/ Ред. I.I. Мигович: Ужгород, держ. ун-т; Закарпат. обл. держ. адмін. — Ужгород, 1999. — 412 с.

Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи: Матеріали доп. Та повідомл. міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 21—22 жовтня 1999 р.)
/ Ред.: 1.1. Мигович; Ужгородський держ. ун-т; Закарпатська обласна
держ. адміністрація. — Ужгород, 1999. — Ч. 2. — 368 с.

Соціальна робота: У 4 кн. — Кн. 3: Хрестоматія; Кн. 4: Короткийенцикл. слов. — К.: ДЦССС, 2002.

Соціальна робота в Україні / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. — К.: Наук, світ, 2003.

Соціальна педагогіка. Навч. посіб. / За ред. А.Й. Капської. — К.,2000. — 264 с.

Соціальна робота / соціальна педагогіка: понятійно-термінол.слов. / За заг.ред. І.Д. Звєрєвої. — К.: Етносфера, 1994. — 85 с.

Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації насе-
лення: 36. наук, статей. — К., 1998.

Соціальна служба в Україні: соціально-психологічні засади формування й ефективного функціонування: Матер.наук.-практ. конф.
(12 травня 2005 р., м. Черкаси) / Ред. кол.: В.В. Москаленко, Н.І. Кривоконь, Н.М. Дембіцька. — К.: Фенікс, 2005. — 664 с.

Соціальна робота з неповнолітніми, які перебувають у місцях позбавлення волі / Ред.: В.М. Синьов; Держ. центр соц. служб для мо-
лоді; Державний департамент України а питань виконання покарань. —К., 2003.— 220 с.

Соціальна робота в Україні: теорія та практика: Посіб. для підвищення кваліфікації працівників соц. служб для молоді: У 3 ч. / За заг.
ред.: А.Я. Ходорчук; Укр. держ. центр соц. служб для молоді Держ. ком.України у справах сім'ї та молоді; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка.

— К.: УДЦССМ, 2001. — Ч. 1: Теоретичні та методичні засади соціальної роботи; 4.2: Основні напрями соціальної роботи в умовах реформування в Україні. —- 296 с; Ч. 3: Теоретичні засади та основні напрямки інформаційних технологій соціальної роботи. — 172 с.

Соціальна робота в Україні: теорія та практика: Посіб. для підвищення кваліфікації працівників соц. служб для молоді: У 2 ч. / За заг.
ред.: А.Я. Ходорчук; Укр. держ. центр соц. служб для молоді Держ. ком.України у справах сім'ї та молоді; Терноп. держ. пед. ун-тім. В. Гнатюка.

— К.: УДЦССМ, 2001. — 272 с.

Соціальна робота: В 3 ч. / За ред.: Т.В. Семигіної, І.М. Грипг, Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця; Національний ун-т "Києво-Моги-
лянська академія". — К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004.— Ч. 1: Основи соціальної роботи. — 178 с; Ч. 2: Теорії та методи соціальної роботи. — 224 с; Ч. 3: Робота з конкретними групами клієнтів. — 166 с.

Соціальна робота з дітьми і молоддю (теоретико-методологічніаспекти) І.Д. Зверева, І.В. Козубовська, В.Ю. Керцман, О.П. Пічкар /
Ч . І — Ужгород: УжНУ, 2000. — 192 с.
Соціальна робота з дітьми і молоддю (теоретико-методологічні аспекти): Навч.-практ. посіб. для дистанц. навч. / І.Д. Зверева, LB. Козу-бовська, В.Ю. Керцман, О.П. Пічкар; Ужгород, нац. ун-т; Укр. асоціація соц. педагогів та спеціалістів з соціальної роботи. — Ужгород, 2000. — 190 с.

Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / І.Д. Зверева, О.В. Безпалько, О.І. Янкович, З.П. Бондаренко, Т.Л. Лях; Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка; Християн, дит. фонд. — К.: Наук, світ, 2003. — 234 с.

Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І.Д. Зверева, О.В. Безпалько, О.І. Янкович, З.П. Бондаренко, Т.Л. Лях; Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка; Християн, дит. фонд. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: ДЦССМ, 2004. — 266 с.

Социальная педагогика и социальная работа за рубежом. — М., 1991.

Социальная работа: история, теория и практика: Науч. учеб.-метод, пособие для студ., магистрантов, асп. и спец. в обл. соц. педагогики, соц. работы: В 2 ч. / Авт.-сост.: СЯ. Харченко; Луган. гос. пед. ун-т им. Тараса Шевченко. — Луганск: Альма-матер, 2002. — 158 с.

Социальная работа: Учеб.-метод, пособие / Сост.: Н.Б. Коршунова; Российский хим.-технол. ун-т им. Д.И. Менделеева. — М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2001. — 72с.

Социальная работа: Справ, пособие для студ. специальности 053100 — социально-культурная деятельность / Авт.-сост.: Л.А. Шевченко; Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина. — Тамбов: Из-во ТГУ, 2000.—43 с.

Социальная работа: Учеб. пособие / Под общ. ред. В.И. Курбатова — 2-е изд., перераб и доп. — Ростов и/Д.: Феникс, 2003.

Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие / Моск. гос. ун-т сервиса; Соц.-технол. ин-т / Отв. ред.: Е.И. Холостова, А.С. Сор-вина. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 426 с. — (Высшее образование).

Социальная робота: Словарь-справочник / Под ред. В.Л. Фило-ненко. — М., 1998.

Социальная робота: Рус. энцикл. слов. / Под ред. В.И. Жукова. — М.,1997.

Социальная работа по предупреждению торговли людьми и оказанию помощи потерпевшим: Учеб.-практ. пособие / Б.Б. Левченко, И.Н. Трубавина, Т.О. Дорошок, О.А. Калашник, Л.Л. Савич; Гос. ком. по делам семьи и молодежи; Укр. ин-т соц. исследований; Гос. центр соц. служб для молодежи; Криминолог, ассоциация Украины; Междунар. женский правозащитный центр **Ла Страда-Украина". — К.: Укр. ин-т соц. исследований, 2001. — 182 с.

Социальная теория: Социальная политика. Социальная работа: Сб. науч. статей / Отв. ред. Б.В. Жижко; Кафедра теории и методики социальной работы Краснояр. гос. ун-та.: — Красноярск, 2000. — 156 с.

Соціальні служби — родині: Розвиток нових підходів в Україні /За ред. І.М. Григи, Т.В. Семигіної. — К., 2002. — 128 с.

Соціальне становище сільської жінки в Україні. — К., 1998.

Соціальне становлення дитини у прийомній сім'ї: соціальний супровід: Навч.-метод, посіб. / Автор, кол.: Л.С. Волинець, Ф.Й. Кепсь-
ка, Н.М. Комарова та ін. — К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2000. — 127 с.

Соціально-економічні проблеми дитинства в сучасному українському селі / Авт. кол.: Л.С. Волинець, А.Г. Зінченко, І.Б. Іванова та ін.— К.: Академпрес, 1998. — 136 с.

Соціально-психологічна робота з дітьми та молоддю з особливими потребами: Метод, рек. / Н.О. Головко, Л.Є. Данелян, І.С. Довгалюк
та ін.; Держ. соц. служба для сім'ї, дітей та молоді. — К.: Держсоцслужба, 2005. — 107 с.

Соціологія: Короткий енциклоп. слов. / Під заг. ред. В.І. Воловича.— К.: Укр. центр духовії, культури, 1998. — 736 с.

Соціологія / За ред. В.Г. Городяненка. - К.: Вид. центр "Ака-
демія", 2002. — 559 с.

Социология: Учеб. пособие. — М., 1995.

Социология. Социальность. Современность / За ред.: В.И. Митрохин; Социолог, ф-т Моск. гос. соц. ун-та. — М., 1995. — Вып. 2: Социальная работа: проблемы и опыт социологических исследований. — 133 с.

Социальное образование, социальная работа на селе: Материалы межвузовской науч.-практ. конф., 24 марта 2000 г. / Гл. ред.: В.В. Амелин; Оренбургский гос. аграрії, ун-т. Ин-т управления. Кафедра "Социологии и социальной работы". — Оренбург: ИЦОГАУ, 2001. — 136 с.

Социальное партнерство, проблемы и пути решения: материалы белорус.-укр. науч.-практ. конф. 25—26 июня 1998 г. — Минск, 1998.

— 147 с.

Социальные службы для молодежи: Материалы и документы.

— Серия: Государственная молодежная политика в России: документы, опыт, практика. — Вып. 7. — 1995.

Станчиц МЛ. Этика милосердия. — Минск, 1996.

Стан материнства і дитинства в Україні: проблеми перехідного періоду. Аналіз ситуації. — К.: ЮНІСЕФ, 1996.

Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів. Офіційний переклад. — Національна Асамблея інвалідів України, 2003. — 40 с.

Сучасний молодіжний рух в Україні. — К., 1997.

Сучасні підходи у сфері охорони здоров'я та його популяризації / Упоряд.: Н.В. Зимовець, В.В. Крушельницький, Т.І. Мірошніченко; За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. — К.: Наук, світ, 2003. — 95 с.

Таланчук ПЛІ. Вам розбудовувати незалежну Україну в третьому тисячолітті! (замість вступної лекції для студентів університету). — К.: МП "Леся", 2000. — 24 с.

Таланчук ПМ. Народ наш український — доброго кореня (замість вступної лекції для студентів університету). К.: Вид-во "Університет "Україна", 2001. — 24 с.

Таланчук ПМ. Не втрать свій шанс потрапити в еліту (замість вступної лекції для студентів університету). — К.: Вид-во "Університет "Україна", 2002. — 24 с.

Таланчук ПМ. Освіта і євротрансформація українського суспільства (Матеріали для вступної лекції і роздумів студентам). — К.: Вид-во "Університет "Україна", 2004. — 45 с.

Таланчук ПМ. У кожногосвій майдан, або Проблема роз'єднання і об'єднання з різних точок зору. — К.: Вид-во "Університет "Україна", 2005. — 40 с.

Таланчук ПМ., Кольченко К.О., Нікуліна Г.Ф. Супровід навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі: Навч.-метод. посіб. — К.: СопДнформ, 2004. — 128 с.

Теория и методология социальной роботы: Учеб. пособие / С. Григорьев, Л. Стуслякова, В. Ельчанинов. — М., 1994.

Теория и методика социальной работы: Учеб. пособие. — М.: Союз, 1994. — Ч. I. — Гл. 1,2,4, 5, 20.

Технология социальной работы: Учеб. пособие для студ. / Под ред. И.Г. Зайнышева. — М.: Гуманит. изд. центр "ВЛАДОС", 2000. — 240 с.

Технології соціальної роботи / За заг. ред. А.Й. Папської. — К., 2000.

Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах / За ред. А.Й. Капської. — К., 2001. — 140 с.

Тюптя Л.Т. Психологічна підготовка соціального педагога до діяльності / Вісник університету "Україна". — К., 2001. — № 1. — С. 66— 71.

ТюптяЛ.Т., Тюптя О.В. Професія — фахівець із соціальної роботи: витоки, розвиток, вимоги / Вісник університету "Україна". — К., 2002. — № 2. — С. 9—21.

Тюптя Л.Т., Тюптя OJB. (Інформаційний матеріал опису професії "Фахівець із соціальної роботи": Навч.-метод. посіб. для Держ. служби зайнятості. — К., 2002. — 38 с.

Тюптя Л.Т. Концепція наскрізної підготовки фахівців із соціальної роботи // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: 36. наук, праць. — К.: Вид-во "Університет "Україна", 2004. — С. 122—129.

Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика). Навч. посіб. — К.: ВМУРОЛ "Україна", 2004. — С. 7—22.

Тюптя Л.Т. Концептуальна модель соціальної служби на підприємстві // Соціальна служба в Україні: соціально-психологічні засади формування й ефективного функціонування: Матеріали наук.-практ. конф. 12 травня 2005 року, м. Черкаси / Ред. кол.: В.В. Москаленко, Н.І. Кривоконь, Н.М. Дембіцька. — К.: Фенікс, 2005. — С 354—359.

Тюптя Л.Т. Проблемний підхід до процесу соціальної роботи // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потре-
бами: Тези доп. — К.: Вид-во "Університет "Україна", 2005. — С. 266—268.

Тюптя Л.Т. Проектування інновацій у процесі підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доп. — К.: Вид-во "Університет "Україна", 2005. — С. 173—175.

Тюптя Л.Т. Проектування в соціальній роботі // Наукові записки Національного університету "Киево-Могнлянська академія". — Вип.: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. — Т. 47. — К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. — С. 84—87.

Українські гуманісти епохи Відродження.: Антологія: У 2 ч. / НАН України. — К., 1995.

Философия социальной работы / Под ред. В.И. Митрохина. — М., 1998.

Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: Содержание и методы психосоциальной практики: Учеб. пособие для студ. вузов. — М.: Изд. центр "Академия", 2002.

Фирсов Jlf.B., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студентов вузов. — М.: Гуманит. изд. центр "ВЛАДОС", 2001.

Форми організації дозвілля дітей та молоді / У поряд.: В. В. Молочний, С.О. Моньков, О.В. Безпалько; За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. — К.: Наук, світ, 2005. — 58 с.

Формування навичок усвідомленого батьківства таранній розвиток дитини: Метод, рек. для тренера / За заг. ред. Г.М. Лактіонової. — К.: "Наук, світ", 2002. — 51 с.

Формування управлінського потенціалу суспільного розвитку. Сучасний стан і перспективи розвитку освітнього простору України. Соціологія соціальної сфери і соціальна робота: 36. тез доп. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 28—29 жовтня 2004 р.: В Зт. — Т. 1 / Ред.: В.М. Огаренко; Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2004. — 256 с.

Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражнения. — СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. — 864 с.

Фромм Э. Душа человека. — М.: Республика, 1992. — 430 с. — (Мыслители XX века).

258. Харчев В.Г. Социология воспитания. — М., 1990.

Хегарти С. Образование детей и подростков-инвалидов. Принципы и практика. — ЮНЕСКО, 1993.

Хижняк MJ., НагорнаАМ. Здоров'я людини та екологія. — К.: Здоров'я. — 1995. — 229 с.

Холостова ЕЛ. Социальная работа с пожилыми людьми: Учеб. пособие. — 2-е изд. — М.: Изд.-торг. корпорация "Дашков и Ко", 2003. — 296 с.
X у би ев Б.Б., Шахзадова Н.В. Социальная работа с семьями и детьми: Учеб.-метод, пособие по дисциплине специализации / Учеб.-метод, объединение вузов РФ по образованию в области социальной работы; Кабардино-Балкарский гос. ун-т им. Х.М. Бербекова. — Нальчик, 2000. — 59 с.

Что такое социальная работа. —Амстердам. — К., 1996.

Чейнен Г. Із тіней. — Серія "Соціальна робота". — К., 1997. — 172 с.

Шибу та ни Т. Социальная психология. — М.: Мысль, 1969.

Шендеровский К.С. Основні питання менеджменту соціальної роботи / Соціальна політика та менеджмент у соціальній роботі / За заг. ред. І. Зверєвої, Г. Лактіонової. — К.: Наук, світ, 2001. — С. 24—45.

Шендеровский К.С. Недооцінка та абсолютизація етичного підходу в менеджменті соціальної роботи // Соціальна політика та менеджмент у соціальній роботі / За заг. ред. І. Зверєвої, Г. Лактіонової. — К.: Наук, світ, 2001. —С. 46—52.

Шестерников Е.Е. Моделирование креативной образовательной среды в муниципальной системе образования. — М.: Лилия, 2000.

Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. — М.: Республика, 1992.

Эберхард К. Основы теории познания в социальной работе и социальной педагогике. — М., 1994.

Энциклопедия социальной работы: Пер. с англ. — Т. 1—3. — М.: Зорис, 1993—1994.

Юнгхолм С.-Э. Гуманистические ценности социальной работы. — М., 1995.

Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г. Социальная геронтология: Учеб. пособие для студ. вузов. — М.: Гуманит. изд. центр "ВЛАДОС", 1999.

Ярская В.Н. Философия социальной работы. — Саратов, 1994.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации