Оцінка забруднення повітряного басейну - файл n1.doc

приобрести
Оцінка забруднення повітряного басейну
скачать (428.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc429kb.08.09.2012 21:15скачать

n1.doc

Міністерство освіти і науки України

Криворізький технічний університет

Кафедра теплогазопостачання і вентиляції

Практична робота №2
з дисципліни «Основи екології»
на тему «Оцінка забруднення повітряного басейну»


Виконав: ст. гр
Прийняв:


Кривий Ріг

2006

1. Розрахунок небезпечної швидкості вітру для джерела викиду шкідливих речовин

У момент викиду забруднюючих речовин в атмосферу вітер може грати як позитивну, так і негативну роль у її забрудненні. Достатня швидкість вітру може привести до застійних явищ і накопичення речовин у повітрі.

Проте необхідно знати, що при усіх інших рівних умовах існує небезпечна швидкість вітру, при якій в приземному прошарку атмосфери виникають максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин від організованих викидів. Така швидкість вітру визначається тільки параметрами джерела викиду (труба, аераційний ліхтар, свічки і т.д.) і газоповітряної суміші.

При визначені небезпечної швидкості вітру спочатку визначається параметр (для нагрітих викидів )



де - витрата видаляємої газоповітряної суміші, ;

,

- різниця між температурою видаляємої газоповітряної суміші Tг та атмосферного повітря Тв, 0С, яка приймається, як середня максимальна температура найбільш жаркого місяця року, (СНиП 2.01.01-82);

Н- висота джерела викиду, м;

Значення небезпечної швидкості вітру Uм м/с, визначається з слідуючих умов (для нагрітих викидів, f<100):

Uм=0,5 м/с при Vм0,5;

Uм= Vм при 0,5 Vм2;

Uм= Vм при Vм2;



- швидкість виходу газоповітряного середовища, м/с;

Д – діаметр устя джерела викиду, м;

Для холодних викидів (коли0, f>100) розрахунку небезпечної швидкості вітру передує визначення параметра з виразу:

=1,3

І далі (м/с):

Uм=0,5 м/с, при 0,5;

Uм=, при 0,5 2;

Uм=2,2 при 2;



Рис. 2.1 Стан атмосфери

а) нестійкий, б) урівноважений, в) стійкий (для м. Кривого Рогу -15 % в рік)

З погляду «провітрювання», найкращий стан нестійкий, за ним ідуть урівноважений і найгірший – стійкий (рис.2.1.).

Середньорічна швидкість вітру в м. Кривий Ріг – 5м/с (на висоті флюгера – 8-10м). Відбір проб беруть на рівні 2 м від поверхні.
2. Оцінка забруднення повітряного басейну

Оцінка небезпечного забруднення атмосфери здійснюється в залежності від таких умов:

  1. - для одного інгредієнта (шкідливої речовини) критерій небезпеки забруднення атмосфери визначається із співвідношення:

1,

де Сі – фізична концентрація забруднюючої речовини в приземну прошарку атмосфери (простір до 2 м над поверхнею землі), заміряна або розрахована, мг/м3;

ГДКі – максимально разова гранично допустима концентрація забруднюючої речовини, мг/м3 (період усереднення по розміру 20 хвилин).

  1. - при спільній присутності в атмосфері декількох речовин, що володіють ефектом сумації (тобто взаємно посилюючий вплив на організм людини):

1

де С1, С2,…, Сn – фактичні концентрації речовин, мг/м;

ГДК1, ГДК2,..., ГДКn - максимальні разові гранично допустимі концентрації для цих речовин, мг/м3.

Оцінка небезпечного забруднення атмосфери потребує попереднього визначення максимальної концентрації забруднюючих речовин у приземному прошарку атмосфери при нормальних метеорологічних умовах (НМУ), що досягається на відстані Хмах,м:

Смах=

А – коефіцієнт, що залежить від температурної стратифікації атмосфери (140/250). Для Кривого Рогу – А=200;

F – безрозмірний коефіцієнт, що враховує швидкість осідання шкідливих речовин в атмосферному повітрі;

- для газоподібних речовин і дрібнодисперсних витаючих аерозолів F=1;

- для дрібнодисперсного аерозолю при середньому експлуатаційному коефіцієнті очистки викидів не менше 90% - F=2; від 75% до 90% - F=2,5; менше 75% очистки F=3;

М – інтенсивність викиду шкідливих речовин, г/с;

m i n – коефіцієнти, що враховують умови виходу газоповітряної суміші з витоку джерела викиду; ці коефіцієнти визначаються в залежності від параметрів f,Vm, ,fe



Коефіцієнт m визначається по формулах

при f<100;

, при f100

Для коефіцієнт m обчислюється при f=fe

де Н – висота джерела викиду над рівнем землі, м(для наземного джерела при розрахунках Н=2м);

- безрозмірний коефіцієнт, що враховує вплив рельєфу місцевості (=1/4);

- різниця між температурами забрудненої газоповітряної суміші і навколишнього атмосферного повітря, 0С;

V1 – витрата газоповітряної суміші, м3/с.

Відстань Xmax від джерел викидів, на якому приземна концентрація С (мг/м) при НМУ досягає максимального значення Смах визначається по формулі:



де безрозмірний коефіцієнт d знаходиться по формулах: при f<100

при Vm

при 0,5m

при Vm>2

при f>100(0) – не нагріти викиди

при 0,5

при 0,5<

при >2

На основі вихідних даних з використанням вищезгаданих формул робиться розрахунок, в результаті якого знаходяться величини Смах, Хмах,j. Останні визначають небезпеку забруднення повітряного басейну викидами джерела, що аналізується. Схема розрахунку наведена на рис.2.2.



Рис.2.2. Забруднення повітряного басейна

Умовні позначення, прийняті в блок-схемі:

Хмах - відстань від джерела викиду до місця з максимальною приземною концентрацією, м.

Тг – температура газоповітряної суміші, 0С;

Тп – температура повітря;

d

– параметр;


Обчислення


Обчислення з m,n,Vm, урахуванням Vm


Cmax для кожної речовини

Обчислення j для кожної речовини

Обчислення j з урахуванням сумації шкідливих речовин

Визначення параметра d, в залежності від f, Vm

Xmax= для усіх речовин


Рис.2.3. Блок-схема алгоритму розрахунку максимальної концентрації шкідливих домішок і її віддаленості від джерела їх виділення

Вариант №12

Н, м

34

М, г/с(пыль нетокс)

30

ПДК, мг/м3 (пыль нетокс)

0,5

Д, м

2,2

М, г/с(СО)

8

ПДК, мг/м3 (СО)

3



8

М, г/с (SO2)

7

ПДК, мг/м3 (NO2)

0,085

Тг, °С

100



2,6

ПДК, мг/м3 (SO2)

0,5

Тв, °С

19

А

120

ПДК, мг/м3 (аммиак)

0,2













ПДК, мг/м3 (сажа)

0,15



1. Расчет опасной скорости ветра для источников выброса вредных веществ.

;

;

;

Uм= Vм при Vм2 м/с.

Опасная скорость ветра составляет - 3,11 м/с.
2. Оценка загрязнения воздушного бассейна.

;

;

n=1 при Vm>2:

;

;

;

при Vm>2 =15.24;

м;

Смах=: для пыли = 0,001, для СО – 0,00027, для SO2 – 0,00023;

1; jПЫЛИ=; jCO=; jSO2=

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации