Туркот Т.И. Основи педагогіки вищої школи - файл n1.doc

приобрести
Туркот Т.И. Основи педагогіки вищої школи
скачать (2228.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc2229kb.08.09.2012 21:10скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ТЕМА 1: Предмет, категорії педагогіки вищої школи.

Вища школа як педагогічна система.

Мета: Розкрити теоретико-методологічні підходи до вивчення педагогіки вищої школи як науки, її предмет та основні категорії. Основна проблема: засвоєння закономірностей процесу навчан­ня і виховання у вищому навчальному закладі.

Провідна ідея: педагогіка вищої школи — наука про законо­мірності навчання і виховання студентів, їх наукову і професійну підготовку.

План

1. Предмет педагогіки вищої школи.

2. Основні функції та завдання педагогіки вищої школи.

3. Характеристика основних категорій педагогіки вищої школи.

4. Вища школи як педагогічна система.

Обрані методи: лекція-бесіда, робота з документами Міністер­ства освіти і науки України, системно-структурний аналіз.

Обладнання: логічно-структурні схеми.

Основні поняття теми: предмет педагогіки, педагогіка вищої школи, об'скт, педагогічна система, методологічні, суттєві кате­горії педагогіки вищої школи.
Питання з теми для самостійного вивчення та осмислення:

1. Аналіз статті «Гуманізація вищої освіти» (//Рідна шко­ла. -1997. -№11,12).

2. Аналіз примірного статуту вищого навчального закла­ду (Інфор. зб. Мін. Освіти України, 1997. - N 20.).
Завдання з вивчення першоджерел:

1. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. — К.: Шкільний світ, 2001.

2. Закон «Про освіту» (розділ П: Вища освіта)//Гол ос Ук­раїни. - 25 квітня 1996 р.

3. Положення про державний вищий навчальний заклад ос­віти - Інформ. Збірник Міністерства освіти України. -1997. -№1.

4. Державна національна програма «Освіта» Україна ХХІ століття. -К.: Райдуга, 1994. - с. 31-36.

5. Ничкало Н.Г. Імануїл Кант: думки про педагогіку //Рідна школа — №2, 1993.
Завдання для самоаналізу та самоконтролю:

1. Зробіть порівняльний аналіз функцій вищого і серед­нього навчального закладу.

2. Відобразіть схематично структуру педагогічної систе­ми освіти.

Рекомендована література:

1. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. -К.: Шкільний світ, 2001.

2. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI столітті) - К.: Райдуга, 1994. - с. 33-36.

3. Закон про вищу освіту (проект). //Освіта України. - 1997. -14 листопада.

4. Примірний статут вищої освіти — Інформ. зб. МО України. -1997, №20.

5. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Проблеми. - К: Либідь, 1998. - с. 372-380.

6.Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: Теорія та істо­рія - Рівне, 1996. - с.30-37, 49-54.

7. Герасина Л.Н. Современнная высшая школа в условиях реформирования образования. — Харьков, 1993.

8.Гессен С.И. Основи педагогики: Введение в прикладную философию / Отв. ред. и сост. М.В. Алексеев. — М., 1995.

9. Згуровський М. Стан вищої освіти у 1997 р. Завдання щодо її подальшого розвитку // Освіта У країни. — 1998.

10. КузьминаН.В. Понятие «педагогическая система» и критерии ее оценки: Методы пед. иследования: Учебн. пособие /Под ред. Н.В.Кузьминой - Л.: Изд. Лен. университета, 1980.

11. Основы вузовской педагогики /Под. Ред. Н.В.Кузьминой -Л., 1978.

12. Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. — М: Совершенство., 1998.

13. СухомлинськаО.В. Концептуальні засади розвитку істори-ко-педагогічної науки в Україні // Шлях освіти. — 1999. — № 1. — с. 41-45.

14. Сучасна вища школа: психолого-педагогічний аспект: Мо­нографія /За ред. Н.Г. Ничкало. -К. 1999.
ТЕМА 2. Методи та методика педагогічних досліджень.

Мета: розкрити специфіку методів та методики педагогічних досліджень.

Основна проблема: усвідомлене засвоєння сутності, етапів, методів педагогічного дослідження.

Провідна ідея: педагогічне дослідження — цілеспрямований пошук шляхів удосконалення педагогічного процесу з викорис­танням наукового апарату.

План

1. Сутність поняття «педагогічне дослідження». Етапи педагогічного дослідження.

2. Сутність та взаємозв'язок понять методологія, метод, методика дослідження.

3. Різні підходи до класифікації методів дослідження.

4. Характеристика емпіричних методів дослідження.

5. Характеристика теоретичних методів дослідження.

6. Методи кількісної обробки результатів дослідження.

Обрані методи: лекція-бесіда.

Обладнання: логічно-структурні схеми.

Основні поняття теми: педагогічне дослідження, мета, про­блема, гіпотеза, задачі дослідження, методологія, методика, ме­тод дослідження.

Запитання для самостійного вивчення та осмислення:

1. Проаналізувати роботу: Гончаренко С.У. Методологічні характеристики педагогічних досліджень// Вісник Ака -демії педагогічних наук У країни. — 1993 -№3-с. 11-23.

Завдання для вивчення першоджерел:

1. Абашкіна Н.В., Бережна Є.П., Дорошкевич В.О. Нові підходи до розробки сучасних педагогічних дослід­жень// Рідна школа - 1994. - № 3-4 - с. 41-43.

2. Сидоренко В.К., ДмитренкоП.В. Основи наукових дос­ліджень: навчальний посібник для вищих педагогічних закладів осівти- Київ: РННЦ «Деніта». - 2000. - 259с.

Завдання для самоаналізу та самоконтролю:

1. Розкрити сутність та взаємозв'язок категоріальних понять педагогічного дослідження.

2. Проаналізувати теоретичні методи педагогічного дос­лідження.

3. Дати характеристику емпіричним методів педагогіч­ного дослідження.

4. Охарактеризувати методи кількісної обробки резуль­татів дослідження.

Рекомендована література:

1. Абашкіна Н.В., Бережна Є.П., Дорошкевич В.О. Нові підходи до розробки сучасних педагогічних досліджень// Рідна школа — 1994.-№3-4-с. 41-43.

2. Альберт Ю.В. Списки литературы в научных исследованиях: составление и оформление/ От ред. И.Я. Госин. - К: Наукова думка, 1988.-152с.

3.Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эфективности педагогических исследований: Дидактический аспект. -М: Педагогика, 1982.-192с.

4. Воловик П.М. Теорія імовірностей і математична статистика в педагогіці. - К: Рад. школа, 1969. - 123с.

5. Гончаренко С.У. Методологічні характеристики педагогічних досліджень// Вісник Академії педагогічних наук України. -1993. -№3-с. 11-23.

6.Михеев В.Й. Моделирование и методы теории измерений в педагогике. — М: Высшая школа, 1987. — 199с.

7.Рудницька О.П., Болгарський А.Г., Свистєльнікова Т.Ю. Основи педагогічних досліджень. - К: Експрес - об'ява, 1998. -143с.

8. Я. Скалкова й коллектив. Методология и методи педагогического исследования. Переводе чешского. —М: Педагогика, 1989. — 224с.

ТЕМА 3. Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу.

Мета: Ознайомити магістрів зі специфікою педагогічної діяль­ності викладача вищого навального закладу.

Основна проблема: засвоєння сутності поняття «педагогічний професіоналізм викладача».

Провідна ідея: діяльність викладача вищої школи має високу соціальну значущість і займає одне з центральних місць у держа­вотворенні, формуванні національної свідомості молоді та духов­ної культури українського суспільства.

План

1. Специфіка діяльності педагога у вищому навчальному закладі.

2. Завдання, права та обов'язки викладача педагогічного університету.

3. Основні напрями діяльності викладача вищого на­вчального закладу.

4. Психологічна структура педагогічної діяльності.

5. Педагогічний професіоналізм викладача вищого на­вчального закладу.

Основні поняття теми: педагогічна діяльність, педагогічна про­фесія, структура педагогічної діяльності викладача, педагогічний професіоналізм.

Обрані методи: проблемна лекція, теоретичний аналіз та син­тез, моделювання, мікровикладання.

Обладнання: схеми, діафільми.

Питання з теми для самостійного вивчення та переосмислення:

1. Проаналізувати роботу: СемиченкоВ.А. Концепция целостности и ее реализация в процессе подготовки будущих учителей: Психолог, аспект. — К., 1993.
Завдання з вивчення першоджерел:

2. Аналіз роботи: Пономаренко В.А. «Психология духовности профессионала». — М., 1999.

З. Аналіз роботи: Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч. - метод, посіб. /Гол ред. В.М. Доній. - К., 1996.

Завдання для самоаналізу та самоконтролю:

Проаналізувати основні компоненти педагогічного професіона­лізму викладача вищого навчального закладу. Рекомендована література:

1. Закон про освіту (р.З) //Голос України. — 1996.

2. Положення про державний вищий навчальний заклад (р.4) //Освіта України: Інформаційний збірник Міністерства освіти. — 1997. - №1.

3. Гусак П.М. Підготовка вчителя: технологічні аспекти. — Луцьк: РВВ «Вежа», 1999.

4.Кічук Н.В. Творча особистість вчителя: педагогічні засади формування. Навч. посіб. /Ізмаіл держ пед. інст.: МПП «Принт майстер», 1999.

5. Коротов В.І., Гришин Є.О., Устенко О.А.. Педагогіка вищої школи. - К., 1990. - с.22-23.

6. Основы педмастерства. /Под ред. Зязюна И.А. - М: Просвещение, 1989.-С.6-18.

7. Основы педагогики и психологии высшей школы. — М: МГУ, 1986.

8. Рогинский В.М. Азбука педагогического труда. — М: Высшая школа, 1990.

ТЕМА 4. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу.

Мета: Проаналізувати основні компоненти педагогічної куль­тури.

Основна проблема: виявити залежність формування культу­ри викладача від рівня педагогізації навчально-виховного проце­су вищого навчального закладу.

Провідна ідея: проблема культури є центральною у підготовці майбутніх педагогів.

План

1. Роль і значення культури освітян у становленні демок­ратичної держави.

2. Сутність поняття «культура» у філософському і педа­гогічному аспектах.

3. Основні компоненти педагогічної культури.

4. Шляхи формування загальної і педагогічної культуривикладача вищого навчального закладу.

Основні поняття теми: культура, педагогічна культура, куль­тура спілкування, мовленнєва культура, педагогічна техніка.

Обрані методи: лекція з елементами дискусії.

Обладнання: схеми, діафільми.

Питання з теми для самостійного вивчення і осмислення:

1. Проаналізувати роботу В.О.Сухомлинського «Лист про педагогічну етику» (Нар. Образование. -1970. -№11. -с. 48-52).

2. Проаналізувати роботу Дейла Карнегі «Як набувати друзів і справляти вплив на людей». - К.: Наукова думка, 1989.

Завдання з вивчення першоджерел:

1. В.А. Сухомлинский. Слово о слове. - Избр. произв. в 5т. —т.5.

2. Е.І.Головаха, Н.В.Панина. Психология человеческого взаимопонимания. — К.: Изд-вополит. литер., 1989.

3. Блонский П.П. Учитель, стань человеком: Избр. пед. произв. И психолог. соч. в 2т. — М., 1979. —т.1 —с. 78-83.

4. Берне Р. Развитие Я - концепции в педагогике. Пер. с англ.-М., 1986. Завдання для самоаналізу і самоконтролю.

1. Проаналізувати взаємозв'язок понять «педагогічна культура» і «педагогічна майстерність».

2. Охарактеризувати сутність поняття «педагогічне спілкування».

Рекомендована література:

І.БодалевВ.Н. Личность и общение. -М., 1983.

2.Добрович А.В. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. -М., 1987.

3. Лупьян Л.Н. Барьеры общения, конфликты, стресс. — Липецк,1986. 288

4. Станиславский К.С. Работа актера над собой: Собр. соч. в 8 т. -т.З. -М., 1955. -с. 27-59.

5. Учителю о педагогической технике /Под ред. Рувинского Л.М.-М., 1987.

6. Фурмановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. — М., 1989.

7. Машталер О.В. Педагогічна і освітня діяльність О.В Духновича.-К., 1966.

ТЕМА 5. Студент як об'єкт-суб'єкт педагогічної діяльності.

Мета: Ознайомити магістрів з особливостями студентства як специфічної соціальної і вікової групи.

Основна проблема: визначення місця і ролі студентства у суспільстві.

Провідна ідея: студентство є важливим джерелом відтворення української інтелігенції.

План

1. Студентство як соціальна група.

2. Права і обов'язки студентів педагогічного університету.

3. Психологічні особливості старшого юнацького віку.

4. Адаптація студентства у вищому навчальному закладі.

Основні поняття теми: студентство, соціальна група, психо­логічні особливості старшого юнацького віку, індивідуальність, соціально-педагогічна адаптація, студентський колектив, студен­тське самоврядування.

Обрані методи: лекція з розбором конкретних ситуацій.

Обладнання: опорна схема.

Питання з теми для самостійного вивчення та осмислення:

1. Мета та завдання студентського самоврядування.

2. Зміст самовиховання майбутнього вчителя.

Завдання з вивчення першоджерел:

Проаналізувати статті:

1. Г.О.Нагорна. Специфічні особливості діагностики про­фесійного мислення майбутніх вчителів //Педагогіка і психологія. - 1995. - №2.

2. Л.Ф.Пашко. Формування відповідального ставлення до педагогічної професії у студентів педвузу // Вища та середня освіта: Респ. наук, метод, зб. — К., 1991. — Вип. 15.-с. 35-42. Завдання для самоаналізу та самоконтролю:

1. Специфіка студентства як соціальної групи.

2. Психологічні особливості старшого юнацького віку.

3. Типологія сучасного студентства.

4. Соціальна адаптація студентів.

5. Студентське самоврядування.

Рекомендована література:

1. Закон України «Про освіту»(розд. Ш.)//Голос України. — 25 квітня 1996р.

2. Будянський М.Ф. Модель спеціаліста з вищою освітою: Кон­цепція гуманізму в становленні та розвитку професійної освіти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 1-2 жов­тня 1997 р. - Одеса, 1997.

3. Введение в специальность. - М: Просвещение, 1988 - с.86-102.

4.Возрастные возможности усвоения знаний /Под ред. Д.Б.Зльконина, В.В.Давыдова. - М., 1966.

5-Елканов С.Б. Основи профессионального самовоспитания будущего учителя. — М: Просвещение, 1989.

6. Лихачев Б. Педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. пед. учеб завед. и слушателей ИПК и ФПК. - М: Юрайт, 1998.

7. Основи педагогики и психологии высшей школы. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. - с.67-74.

8. Савотина Л. Проблеми формирования будущего специалис-та//Педагогіка. - 1997. -№1.

9. Современные психолого-педагогические проблеми высшей школи /Под редакцией Б.Г. Ананьева, Н.В. Кузьминой. - Л., 1974.

10. Селіверстов С.І. Деякі проблеми адаптації студентів першого кусу у вищому навчальному закладі //Проблеми освіти. —1997. — № 10.-с. 69-81.

ТЕМА 6. Виховна робота у вищому навчальному закладі.

Мета: Ознайомити магістрів з основними напрямами націо­нального виховання у педагогічному вищому навчальному закладі.

Основна проблема: розкрити сутність виховання старшого юнацького віку, єдність національного і загальнолюдського ас­пектів.

Провідна ідея: «Виховання перебуває в такому дуже складно­му і органічному зв'язку з народним життям, що справжні форми його не можуть вийти готовими з однієї голови, хап навіть це — голова Юпітера» (І.Франко).

Основні поняття теми: виховний ідеал, мета виховання, прин­ципи виховання, система національного виховання, національна самосвідомість.

План

1. Мета і завдання виховання у вищому навчальному пе­дагогічному закладі.

2. Основні напрями виховання студентів у процесі навчан­ня та позанавчальній діяльності.

3. Виховна робота в академічній групі.

4. Роль та функції куратора академічної студентської групи.

5. Форми позааудиторної роботи з студентами.

Обрані методи: проблемна лекція.

Обладнання: фрагменти відеозаписів.

Питання з теми для самостійного вивчення та осмислення:

Прорецензувати статтю: А.І.Зязюн, І.Ф.Кривонос, Н.М.Тарасевич. Гуманістична сутність майстерності А. Макаренка-вихователя//Педагогіка і психологія. - 1998. -№1. - с. 18-43.

Завдання з вивчення першоджерел:

Законспектувати: роботу Ващенка Г. «Виховний ідеал» (Пол­тава, 1994. - т.1).

Завдання для самоаналізу та самоконтролю:

1. Мета національного виховання і шляхи її реалізації у вищому навчальному закладі.

2. Основні напрями і форми виховання в процесі навчан­ня.

3. Позааудиторна виховна робота у педагогічному вищо­му навчальному закладі.

4. Роль та завдання куратора академічної групи.

Рекомендована література:

1. Державна національна програма «Освіта». Україна XXI сто­ліття. - К.: Либідь, 1994 р.

2. Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти.-К., 1994.

3. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти. Історія. Теорія. —К.: Либідь, 1998. - с. 342-388.

4. Професійна підготовка студентів педінститутів до виховної діяльності: 36. наук. ст. -К.: ІЗМН, 1996.

5. Дубасенюк О.А. Методичні рекомендації керівнику академ­ічної групи з виховної роботи педуніверситету. — Житомир, 2000.

6. Підготовка майбутнього вчителя до морального виховання учнів: Навч. посібник /В.К. Демиденко - К.: ІЗМН, 1996.

7. Л.В. Кондрашова. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом институте. — Киев — Одесса: Вища школа, 1998.

8. Куриленко Т.М. Научньїе основи работьі куратора академической группьі. - Минск: Вышейшая школа, 1982.

9. Формирование духовной культури студенческой молодежи. -К: Вища школа, 1990.

ТЕМА 7. Основи дидактики вищої школи.

Мета: Ознайомити магістрів з основними категоріями дидак­тики вищої школи, організацією навчально-виховного процесу у вищому освітньому закладі та шляхами його удосконалення.

Основна проблема: Реалізація змісту педагогічної освіти через різні методи і форми організації навчання у вищому навчальному закладі.

Провідна ідея: професіоналізм майбутнього спеціаліста зале­жить від рівня навчально-виховного процесу у вищому навчаль­ному закладі, а також від оволодіння викладачами сучасними ме­тодами і формами його організації.

Основні поняття теми: дидактика, категорії дидактики, зако­номірності, принципи, зміст, форми та методи навчання, контек­стний підхід у навчанні, ділова гра, мікровикладання.

Обладнання: схеми, діафільми.

План

1. Поняття про дидактику вищої школи. Основні категорії дидактики.

2. Закономірності та принципи процесу навчання у вищо­му навчальному закладі.

3. Зміст освіти як проблема дидактики вищої школи.

4. Методи та форми організації навчального процесу у вищій школі.

5. Система психолого-педагогічної підготовки вчителя у

педагогічному університеті.

Обрані методи: Лекція з розбором конкретних ситуацій, моде­лювання.

Обладнання: схеми, таблиці, діафільми, фрагменти кінофільмів.

Питання з теми для самостійного вивчення та осмислення:

Прорецензувати статтюІ.М.Богданової «Соціально-педагогічні аспекти оновлення професійної підготовки майбутніх вчителів» (Практична психологія та соціальна робота. - 1998. — №3).

Завдання з вивчення першоджерел:

Законспектувати:

1. Ряппо Я. О педагогическом образовании //Путь просвещения. - 1922. - №3. - с.342-350.

2. Коротяев В.І., Гришин Є.О., Устенко О.А. Гнучкі пе­дагогічні технології навчання і підготовка спеціаліста // Педагогіка вищої школи. - Київ, 1990. - с. 45-67.

Завдання для самоаналізу та самоконтролю:

1. Основні категорії дидактики вищої школи

2. Закономірності та принципи навчання у вищому навчаль­ному закладі.

3. Методи та форми організації навчання у педагогічно­му вищому навчальному закладі.

Рекомендована література:

1. Концепція української школи: Вихідні положення //За вільну Україну. - 1991. - 7 червня.

2. Педагогіка /За ред. Алексюка А. М. - К., 1986. - с. 92-116, 150-169.

3. А.М.Алексюк. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. - К.: Либідь, 1998. - с. 393-497.

4. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. — М: Просвещение, 1990.

5. Основи педагогики и психологии высшей школьї. /Под ред. А.В.Петровского. -М., 1986. -с. 161-196.

6. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес та психічний роз­виток особистості. -К., 1986.

7. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: Контекстный подход. - М.: Высшая школа, 1991.

8. Вергасов В.М. Активизация познавательной деятельности студентов в вьісшей школе. - К.: Вьісшая школа, 1985.

9. Янушкевич Ф. Технология обучения в системе высшего об­разования: Пер. с польс. - М.: Высшая школа, 1986. - 136с.

10. Беспалько В.П., Мазур Ю.Г. Системно-методическое обу­чение в учебно-воспитательном процессе подготовки специалиста. - М.: Вьісшая школа, 1989.

11. Цветкова А.И. Акмеологические подходы к вузовской под-готовке учителей // Педагогика. — 1997. — №1.

12. Біла О. Деякі аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя //Початкова школа. — 1997. — №9.

13. Гаврилюк О. Нові технології навчання: ефективний шлях забезпечення високої кваліфікації спеціалістів //Рідна школа. -1998.-с. 68-76.

14. Подмазін С.І. Особистісно-орієнтований освітній процес: Принципи. Технології //Педагогіка і психологія. - 1997. - №2. -с. 37-43.

15. Євдокімов О.В. Ефективність нових технологій органі­зації навчання студентів //Педагогіка і психологія. — 1997. -№2.-с. 161-170.

ТЕМА 8. Сучасні технології в освіті.

Мета: ознайомити з сутністю поняття «педагогічна техноло­гія» та різноманітністю педагогічних технологій.

Основна проблема: усвідомлене засвоєння понять «освітні тех­нології», «педагогічні технології» та їх сутності.

Провідна ідея: педагогічна технологія — це наука про систем­ний підхід до конструювання педагогічних систем і процесів, спря­мованих на досягнення гарантованих результатів.

План

1. Сутність і взаємозв'язок понять освітні технології, пе­дагогічні технології та навчальні технології.

2. Класифікація педагогічних технологій.

3. Модульно-рейтингова технологія навчання.

4. Технологія проблемного та групового навчання.

5. Ігрові технології та їх характеристики.

6. Модульно-контекстна технології педагогічної підготов­ки майбутніх вчителів.

7. Характеристика нових інформаційних технологій (комп'ютерних) та технології дистанційного навчання.

Обрані методи: проблемна лекція. Обладнання: логічно-структурні схеми.

Основні поняття теми: технологія, освітня технологія, пе­дагогічна технологія, комп'ютерна технологія, технологія дистан­ційного навчання.

Запитання для самостійного вивчення та осмислення.

Проаналізувати статтю:

1. Гуменюк Оксана. Сам ствердження Я — духовного за модульно-розвивального навчання //Рідна школа - вере­сень - 2000 - с.16-22.

2. Мамаєв Л. Романюк О. Нові технології навчання у ВНЗ //Рідна школа - квітень - 2002 - с.68-70.

3. Костенко Віктор. Модульно-розвивальне навчання: від управління до машинного забезпечення//Рідна школа — липень - 2000 - с.17-23.

Завдання для вивчення першоджерел.

1. Фурман Анатолій. Підручник у модульно-розви-вальній системі: зміст, структура, оформлення//Рідна школа - липень - 2000 - с.23-32.

2. Подставкіна Анжела. Педагогічні інновації та їх обго­ворення на шпальтах часопису «Рідна школа» //Рідна школа - січень - 2002 -с.13-15.

3. Карпенчук Світлана. Педагогічна технологія: антрополо­гічний підхід//Рідна школа - грудень - 2001 - с.20-22.

Завдання для самоаналізу та самоконтролю.

1. Сутність поняття « педагогічна технологія ».

2. Специфіка модульно-рейтингової технології навчання.

3. Особливості модульно-контекстної технології підготов­ки майбутніх вчителів.

Рекомендована література:

1. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса - Минск, 1990.

2.Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. — М:Педагогика, 1989.

3. Беспалько В.П. Педагогика и прогресивные технологии обу-чения. -М, 1995.

4. Волков И.П. Цель одна - дорог много. Проэктирование про­цесса обучения. - М:Просвещение, 1990.

5. КларинМ.В. Инновации в мировой педагогике. -Рига, 1995.

6. Кларин М.В. Педагогическая технология. - М, 1989.

7. Костенко Віктор. Модульно-розвивальне навчання: від уп­равління до методичного забезпечення//Рідна школа — липень — 2000.-с.17-23.

8. Корсакова Ольга. Про технологію диференційованого навчання//Рідна школа — вересень — 2001. — с.44-46.

9. Лобок А. Вероятностное образование.//Народное образование - 1995 - №10, 1996. - №1.

10. Монахов В.М. Технологические основи проэктирования й конструктирования учебного процесса. - Волгоград:Перемена, 1995.

11. Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. Технология игрьі в обучении и развитий. - М:РПА, 1996.

12. Питюков В.Ю. Основи педагогической технологии. - М, 1997.

13. Самоукина Н.В. Организационно-обучающие игры в образовании. -М:Народное образование, 1996.

14. Чошанов М.А. Гибкая технолгия проблемно-модульного обучения, - М:Народное образование, 1996.

15. Селевко Г.К. Образовательные технологии: учебное пособие. — М:Народное образование, 1998. — 256с.

16. Унт И. Индивидуализация и диференциация обучения. -М:Педагогика, 1990.

17. Юдин В.В. Педагогическая технология. — Ярославль, 1997.

18. Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога. -М: Просвещение, 1987.

ТЕМА 9. Контроль та оцінка знань, умінь та навичок

студентів.

Мета: ознайомити з сучасними видами та методами контро­лю, оцінки знань, умінь і навичок (ЗУН) студентів у ВНЗ.

Основна проблема: свідоме засвоєння специфіки кожного з методів контролю та оцінки ЗУН студентів.

Провідна ідея: контроль та оцінка ЗУН стимулює і керує пізна­вальною діяльністю студентів.

План

1. Сутність понять «контроль», «облік» та «оцінка» ЗУН.

2. Функції контролю ЗУН студентів.

3. Основні принципи контролю та оцінки знань..

4. Види контролю та форми перевірки ЗУН студентів..

5. Методи контролю ЗУН.

6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів.

7. Рейтингова система оцінки ЗУН. Обрані методи: лекція-дискусія.

Обладнання: логічно-структурні схеми.

Основні поняття теми: контроль, облік, оцінка, модульно-рейтинговий контроль.

Запитання для самостійного вивчення та осмислення.

Проаналізувати статтю:

Бойко Алла. Концептуальні засади 12-бальної системи оціню­вання у закладах вищої педагогічноїосвіти//Рідна школа — 2002. — №2-с. 12-15.

Завдання для вивчення першоджерел.

1. Нагаєв В.М. Оцінювання навчальної діяльності студентів за модульно-рейтингової технології навчання//Педагогіка і психо­логія - 2000. - №3 - с.84-91.

Завдання для самоаналізу та самоконтролю.

1. Розкрити сутність взаємозв'язку понять контроль, облік, оцінка ЗУН.

2. Охарактеризувати функції контролю.

3. Проаналізувати методи контролю ЗУН у вищому педа­гогічному закладі освіти.

4. Порівняти різні підходи до оцінки ЗУН студентів.

Рекомендована література:

1. Бойко Алла. Концептуальні засади 12-бальної системи оці­нювання у закладах вищої педагогічної освіти//Рідна школа — 2002. - №2-с. 12-15.

2. Борзих А.П. Окалєлов В.М. Виховний аспект модульно-рей-тингового контролю знань студентів//Проблеми освіти: Науково-методичний збірник - Київ, 2001. - Вип. 23 - с.62-65.

3. Зварич Ірина. Реалізація системи контролю і оцінювання знань студентів// Рідна школа - грудень - 2000. - с.27-29.

4. Зварич Ірина. Проблема удосконалення контролю і оцінки знань//Рідна школа — жовтень — 2000. — с.43-46.

5. Зварич Ірина. Засади педагогічного кнтролю й оцінювання знань студентів//Рідна школа - 2002. - №10 - с.19-21.

6. Заводяний Віктор. Заводяний Володимир. Рейтинг - система оцінювання успішності студентів//Рідна школа — 2001. — №1 —с.45.

7. Коротяєв Б.І., Гришин Є.О., Устенко О.А. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник - Київ, 1990. - с.68-78.

8. Мешков Н.И. Психолого-педагогические факторы академической успеваемости. — Саранск, 1991. — 134с.

9. Малихін А. Тести у навчальному процесі сучасної школи// Рідна школа - 2001. - №8 - с.7-8.

10. Нагаєв В.М. Оцінювання навчальної діяльності студентів за модульно-рейтингової технології навчання/Педагогіка і пси­хологія - 2000. - №3 - с.84-88.

11. Паламарчук В. Дванадцятибальна система: оцінювання знань, умінь і навичок учнів//Рідна школа — 2001. — №1 — с.3-6.

ТЕМА 10. Магістерські роботи та їх типи.

Мета: Ознайомити магістрантів з основними типами магі­стерських робіт.

Основна проблема: розкрити основні вимоги до магістерської (дипломної) роботи.

Провідна ідея: магістерські роботи — результат самостійної дос­лідницької діяльності.

Основні поняття теми: дипломна магістерська робота, реферат, тези, есе, стаття.

План

1. Значення дослідницької діяльності студентів.

2. Магістерські роботи та їх типи.

3. Загальні і специфічні вимоги до магістерської роботи.

4. Вимоги до магістерських робіт з педагогіки.

Обрані методи: лекція.

Обладнання: зразки магістерських робіт, опорна схема.

Питання з теми для самостійного вивчення та осмислення:

1. Проаналізувати роботу: Н.В.Кузьмина. Методы системного исследования педагогической деятельности: Уч.пос. - Л.: ЛГУ, 1980.

Завдання з вивчення першоджерел:

1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методичні пора­ди молодим науковцям. - К, 1993.

Завдання для самоаналізу та самоперевірки:

1. Види самостійних робіт студентів магістратури.

2. Вимоги до магістерської (дипломної) роботи.

Рекомендована література:

1. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка в системе высшего педагогического образования (Для пед. спец. высш. учеб. заведений). — 2-е изд., перераб. И доп. — М.: Просвещение, 1990. — 141с.

2. Бабанский Ю.К. Проблеми повышения эффективности педагогических исследований - М.: Педагогика, 1982. - 192 с.

З.Введение в научное исследование по педагогике /Под. ред. В.И. Журавлевой. - М: Педагогика, 1988. - 237с.

4. Введение в специальность /Под. ред. Л.И.Рувинского. - М.: Просвещение, 1988. - 206с.

5-Галузинський В.М., Евтух М.Б. Основи педагогіки психо­логії вищої школи в Україні - К., 1995. - 168 с.

6. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методичні пора­ди молодим науковцям. - К.,1993

7. Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельности. - Л., 1970. - 114 с..

8. Кузьмина Н.В. Методи системного исследования педагоги­ческой деятельности. Учеб. пособие. - Л.: ЛГУ, 1980. - 172 с.

9. Корсак К. Світова вища освіта: порівняння визначення за­кордонних кваліфікацій і дипломів: Монографія. — К., 1997.

10. Літературознавчий словник-довідник /Р.Г.Гром'як, Ю.Л.Ковілів та ін. - К.: ВЦ Академія, 1997 - 752с.

11. Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в образовательном учереждении. — М., 1996.

12. Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навчаль­ний посібник. - К.:НПУімМ.П. Драгоманова, 2001.-337с.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ТЕМА 1: Предмет, категорії педагогіки вищої школи
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации