Реферат - Валеологія як наука - файл n1.doc

Реферат - Валеологія як наука
скачать (95.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc96kb.10.06.2012 07:15скачать

n1.doc

  1   2   3   4РЕФЕРАТ

на тему: «ВАЛЕОЛОГІЯ, ЯК НАУКА»


2010

Зміст
Вступ ………………………………………………………………………3

Предмет валеології ………………………………………………………..4

Основні поняття предмету валеології .…………………………………..6

Проблема здоров’я в житті людини ……………………………………..9

Валеологія і нова парадигма охорони здоров'я …………………………11

Висновки …………………………………………………………………..15

Список використаної літератури ………………………………………...16


Вступ

Сьогодні валеологія є наукою, яка інтегрально народилася на стику екології, біології, медицини, психології, педагогіки та інших наук. І, як властиво новим інтегральним наукам, вона виражає відношення між конкретно науковим і філософським мисленням. Становлення валеології як науки про формування, розвиток і збереження здоров'я індивіда в онтогенезі (індивідуальний розвиток організму - від моменту зародження до закінчення життя) припускає подальше розгортання і поглиблення її багатопланових досліджень з урахуванням досягнень інших наук про людину, а також історичних змін, що постійно відбуваються в нашому суспільстві. Говорячи про теоретичні основи валеології, варто вказати, що вона розглядає індивідуальне здоров’я, як самостійну медико-соціальну категорію. Тому питання оцінки психоемоційних, психофізичних змін людини, їх прогнозу стали предметом досліджень цієї нової науки. Валеологія обґрунтовує необхідність створення таких умов навчання, які забезпечують збереження психічного і фізичного здоров'я людей, розширення можливостей вибору адекватного для їх індивідуальної психофізіології життєвого шляху. У валеології психофізіологічний особовий розвиток людини інтегрується з її біологічною і соціальною суттю. Валеологія вносить істотний внесок у рішення цієї проблеми, оскільки вона пропонує інтегральний підхід до оцінки характеристик природи людини, впливу соціального на біологічне. Тому так актуальна і своєчасна наука про здоров'я - валеологія.

Саме здоров'я людей повинно служити головною «візитною карткою» соціально - економічної зрілості, культури і досягнення успіху держави. Щоб людина могла відповідати своїй ролі вінця природи і виконати історичну місію на Землі і в космосі, вона повинна бути здоровою. Тому потрібно обернутися обличчям до ще не хворих людей і зайнятися профілактикою як найголовніше справою медицини і охорони здоров'я і привернути до нього всі сили держави і суспільства. Нові умови вимагають від людини саморозвитку, а це, у свою чергу, вимагає активації власних психофізіологічних резервів, оцінка і прогноз яких – завдання валеології.

Предмет валеології

Валеологія (лат. valeo – бути здоровим і грец. logos – учення, наука) – наука про формування, збереження та зміцнення здоров'я людини в духовному, психічному, фізичному і соціальному плані. Наука валеологія виникла на стику низки наук, зокрема медицини, фізіології, психології, педагогіки, соціології тощо. На сьогоднішній день основні положення науки про індивідуальне здоров'я можна представити таким чином:

Дефініція: валеологія – теорія і практика формування, збереження і зміцнення здоров'я індивіда.

Предмет дослідження валеології: індивідуальне здоров'я, його механізми, можливості управління ними.

Об'єкт валеології: індивіди, що знаходяться у всьому діапазоні здоров'я.

Теоретичні засади:

 1. Валеологія розглядає індивідуальне здоров'я як самостійну соціально-медичну категорію, суть якої може бути кількісно і якісно охарактеризована прямими показниками;

 2. Між здоров'ям і хворобою виділяються перехідні стани;

 3. Здоров'я розглядається як більш широка категорія в порівнянні з хворобою;

 4. Прехвороба і хвороба – окремий випадок здоров'я, коли рівень його знижений або є його дефекти;

 5. Рівень структурної організації, що досліджується у валеології, переважно організмовий, підхід – холістичний (цілісний).

Основні задачі валеології:

 1. Розробка і реалізація уявлення про суть індивідуального здоров'я, пошук моделей його вивчення, методів оцінки і прогнозування;

 2. Розробка систем скринінґу і моніторингу за станом здоров'я населення на основі кількісної оцінки здоров'я індивіда;

 3. Формування "психології здоров'я";

 4. Розробка методології і методів формування, збереження і зміцнення індивідуального здоров'я;

 5. Забезпечення первинної і повторної профілактики захворювань за рахунок підвищення рівня здоров'я;

 6. Розробка програм підвищення рівня здоров'я популяції через індивідуальне здоров'я.

Методи валеології: діагностика рівня здоров'я, прогнозування і управління здоров'ям індивіда.

Отже, об'єктом сучасної медицини є хвора людина та людина, яка перебуває у «третьому стані». Ця наука в основному лікувальна, а зусилля профілактичної медицини спрямовані, головним чином, на захист людей від певних захворювань.

Об'єктом науки валеології є здорова людина і людина, котра перебуває у «третьому стані», а її предметом – здоров'я індивіда, що живе в реальному, складному світі. Людям доводиться відчувати на собі переважно негативний вплив факторів навколишнього середовища, які призводять до виникнення у них стану передхвороби, або «третього стану».

Завданням, валеології є не тільки констатація «третього стану» організму, але й розробка методів і способів виведення людини з нього, а також запобігання цьому станові з метою покращання здоров'я.

Таким чином, валеологія зосереджує свої зусилля не на ліквідації хвороб (цим займається в основному медицина), а на недопущенні їх, створюючи умови для запобігання їхньому виникненню.

Валеологія має переважно прикладний характер і дає практичні рекомендації людині для підтримання здоров'я на всіх рівнях: духовному, психічному, фізичному та соціальному. Основною метою цієї науки є виховання здорового, повноцінного члена суспільства.

Культура здоров'я – це важливий складовий компонент загальної культури людини, що визначає формування, збереження та зміцнення її здоров'я. Культурна людина є не тільки «споживачем» свого здоров'я, але й його «виробником».

Високий рівень культури здоров'я людини передбачає її гармонійне спілкування з природою й оточуючими людьми. Елементом культури здоров'я є уважне і правильне ставлення людини до самої себе, прагнення до самопізнання, формування, розвитку і самовдосконалення своєї особистості.

Культура здоров'я – це не тільки сума знань, обсяг відповідних умінь і навичок, але й здоровий спосіб життя гуманістичної орієнтації. Рівень культури здоров'я визначається знанням резервних можливостей організму (фізичних, психічних, духовних) і вмінням правильно використовувати їх. Отже, довголіття, здорове, щасливе життя багато в чому залежать і від самої людини.

Якщо люди часто хворіють, мають надлишкову масу тіла, вживають алкоголь, палять, дратівливі, некомфортно почувають себе з оточуючими, тобто не дотримуються здорового способу життя, – це означає, що у них низький рівень культури здоров'я. Аргументоване обгрунтування необхідності бути здоровим і прагнути стати таким – це і є елементи культури здоров'я, якими повинна володіти кожна сучасна людина.
  1   2   3   4


РЕФЕРАТ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации