Куперштейн Л.М. Методические указания к выполнению лабораторных работ по системам поддержки принятия решений (СППР) (укр. язык) - файл n1.doc

Куперштейн Л.М. Методические указания к выполнению лабораторных работ по системам поддержки принятия решений (СППР) (укр. язык)
скачать (307.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc742kb.14.03.2010 18:30скачать

n1.doc

  1   2


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення практичних занять

з курсу «СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»

(для студентів спеціальності "Економічна кібернетика"

денної та заочної форм навчання)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

про проведення практичних занять

В процесі вивчення курсу "Системи підтримки прийняття рішень" кожний студент повинен виконати ряд практичних завдань з використанням середовищ Microsoft Excel, СППР „Выбор”. Викладач проводить заняття для цілих груп. Всередині кожної групи формуються бригади з декількох студентів. Кожна бригада має свій порядковий номер. Студенти виконують практичні завдання за варіантами, визначеними викладачем.

Перед першим заняттям в комп'ютерному класі студенти повинні пройти інструктаж з техніки безпеки та правил поведінки в аудиторії. Зокрема категорично забороняється студентам самостійно вмикати та вимикати будь-які технічні пристрої, змінювати режими роботи комп'ютерів, використовувати без дозволу власні дискети тощо. При виникненні будь-яких незрозумілих ситуацій слід негайно звернутись за допомогою до викладача або до чергового співробітника лабораторії.

Особи, що порушили правила техніки безпеки або поведінки в комп'ютерному класі, від практичних занять будуть усунені до вияснення всіх обставин та прийняття конкретного рішення.

До виконання практичних занять студенти допускаються тільки після попередньої підготовки. Для отримання допуску до комп'ютера студент повинен представити заздалегідь підготовлений матеріал з теми практичного заняття. Методичні матеріали по виконанню практичних робіт знаходяться в бібліотеці, на кафедрі інформаційних систем і технологій, а також записані на дискові сервера мережі.

Підготовлений матеріал повинен бути виконаний на окремих скріплених між собою аркушах або в зошиті, і містити в собі теоретичну та практичну частини. В теоретичну частину студент включає той матеріал, який на його погляд потрібен йому при виконанні завдань практичної роботи. Оскільки під час виконання практичних завдань не буде дозволено користуватись ніякими іншими допоміжними матеріалами (книгами, конспектами та ін.), заготовка є єдиним помічником студента в процесі роботи з комп'ютером. В зв'язку з цим об'єм теоретичної частини нічим не регламентується і цілком залежить від бажання самого студента.

В практичній частині повинні бути поміщені умови виконання завдань, розрахунки, схеми, блок-схеми та послідовність виконання завдань, якщо це потрібно за умовою, та інші матеріали практичного характеру. При оформленні практичної частини слід передбачити місце для розміщення результатів виконання практичних завдань. Текст по можливості готується на комп'ютері за допомогою текстового редактора і подається викладачеві в надрукованому вигляді.

Якщо у викладача немає зауважень щодо якості підготовки студента до практичного заняття, студент може розпочати роботу на комп'ютері. Виконавши чергове завдання, студент повинен представити викладачеві результат на екрані дисплея. Наступне завдання студент може виконувати тільки після того, як викладач поставить відмітку про виконання попереднього завдання.

В процесі роботи студенти записують результати на жорсткий диск комп'ютера або сервера у власний каталог у вигляді файлів. Якщо запис здійснюється на жорсткий диск комп’ютера, а не у індивідуальний каталог, який для нього спеціально виділено, то імена файлів повинні задаватись латинськими літерами та цифрами у такому вигляді:

NN_BB_TF.***

де

NN -два символи назви студентської групи (наприклад 6b);

В -дві цифри номеру бригади (варіант);

Т –дві цифри номеру теми практичного заняття;

F -одна цифра номеру файла;

*** - стандартне розширення, що визначає тип файла.

Наприклад: 6b_01_11. prn

Увага! Всі файли, що не відповідають даному формату, будуть знищуватись співробітниками лабораторії.

При зберіганні файлів у власному каталозі їх назва не суттєва (в назвах не допускається використання деяких символів, зокрема української літери "і").

Усі індивідуальні завдання, які ставилися перед студентом на практичних аудиторних заняттях, потрібно обов'язково виконати й оформити у спеціальному зошиті для практичної роботи.

Після виконання практичної роботи необхідно на основі заготовки оформити звіт і подати його до захисту.

Звіт готується один на бригаду з вказанням внеску кожного з учасників. Структура звіту має бути такою:

1) Титульний лист;

2) Мета практичного заняття;

3) Теоретична частина;

4) Практична частина;

а)завдання;

б) хід виконання завдань;

в) результати;

5) Висновки.

Титульний лист звіту створюється за таким зразком:

університет

Кафедра економічної кібернетики

ЗВІТ

про виконання завдань

до практичного заняття № ___

з дисципліни:

"СИСТеми підтримки прийняття рішень"

ТЕМА:_________________________________

Виконали: студенти гр._

_-ої бригади

П. І. Б._______________

. . . . . .

П. І. Б._______________

Перевірив:

П. І. Б._______________

викладача
Вінниця - 200_


Захист роботи відбувається у вигляді співбесіди студента з викладачем по теоретичних питаннях та практичних завданнях, які стосуються теми практичного заняття. За результатами захисту звіту виставляється оцінка.

Усі пропущені з будь-яких причин практичні заняття студент має відпрацювати і здати викладачеві у вигляді заліку.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1

Тема: Поняття СППР. Еволюція інформаційних технологій та інформаційних систем.
Мета: засвоїти основні теоретично-інформаційні поняття навчальної дисципліни вивчити етапи розвитку інформаційної технології та інформаційних систем.
Питання для вивчення

 1. Інформація та дані.

 2. Розвиток інформаційних технологій.

 3. Перспективні засоби і напрями розвитку інформаційних систем.

 4. Основні поняття систем підтримки прийняття рішень.


Завдання

Завдання 1. Навести по три визначення кожного поняття: “інформація”, “дані”, “система підтримки прийняття рішень” (СППР).

Завдання 2. Виділити критерії відбору альтернативних варіантів, які, на вашу думку, повинні входити до складу СППР вибраної тематики. (наприклад інвестиційні проекти: прибуток, термін окупності, тощо). Також потрібно виділити головні та другорядні критерії., обґрунтувати свій вибір. Тема визначається відповідно до номера студента в академічному журналі (див табл. 1).

Завдання 3. Навести кілька істотних переваг застосування СППР у вибраній області. Відповідь обґрунтуйте.

Таблиця 1

Теми розробки СППР

теми

Назва темиСтворення проекту вибору ПКСтворення проекту вибору ТВСтворення проекту вибору монітораСтворення проекту вибору мікрохвильової печіСтворення проекту вибору автомобіляСтворення проекту вибору магнітолиСтворення проекту вибору принтераСтворення проекту вибору сканераСтворення проекту вибору плоттераСтворення проекту вибору материнської платиСтворення проекту вибору процесораСтворення проекту вибору модемуСтворення проекту вибору мобільного телефонуСтворення проекту вибору програмного забезпечення (ПЗ)Створення проекту вибору вінчестера (НЖМД)Створення проекту вибору стаціонарного телефонуСтворення проекту вибору DVD-програвачаСтворення проекту вибору інтернет-провайдераСтворення проекту вибору відеокартиСтворення проекту вибору факсимільного апарату


Перелік контрольних запитань:

 1. Дайте визначення поняттю конкурентні перегони?

 2. Що таке інформація?

 3. Визначте зміст СППР?

 4. Чим відрізняються дані від інформації?

 5. Основні характеристики даних?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2

Тема: Підтримка процесу прийняття рішень засобами MS Excel. Робота із засобами “Підбір параметра” та “Таблиці підстановки”.

Мета: вивчення можливостей засобів “Підбір параметра” та “Таблиці підстановки” у MS Excel як елементів моделювання СППР.
Хід роботи

 1. Опрацювати рекомендації щодо користування інструментами аналізу даних MS Excel.

 2. Проаналізувати можливості їх застосування як засобів моделювання у складі СППР.

 3. Виконати завдання згідно з варіантом (табл. 1).

 4. Оформити звіт по роботі, який повинен містити змістовні висновки щодо можливостей використання засобів аналізу даних MS Excel у СППР, опис прикладів, ілюстративний матеріал.


Рекомендації з використання засобу аналізу даних MS Excel “Підбір параметра”

За допомогою функції підбору параметра MS Excel здійснює пошук такого значення параметра формули, яке приводить до бажаного значення результату розрахунку за формулою. Під час підбору параметра MS Excel змінює значення у вказаній комірці доти, доки вміст потрібної комірки не набере бажаного значення. Підбір параметра використовується тоді, коли потрібно знайти значення комірки через зміну значення лише однієї іншої комірки.

Для виконання підбору параметра потрібно виконати такі дії:

 1. Виділити комірку, яка містить формулу обчислення результату.

 2. Викликати команду Сервис/Подбор параметра після чого відкриється діалогове вікно Подбор параметра. У полі Установить в ячейке автоматично вставляється адреса виділеної комірки.

 3. У поле Значение вікна Подбор параметра потрібно ввести Цільове значення результату. Потім слід перемістити курсор на поле Изменяя значение ячейки та виділити на робочому аркуші комірку, у якій зберігається параметр, значення якого потрібно знайти.

 4. Після виконання всіх установок у вікні Подбор параметра слід натиснути кнопку ОК, унаслідок чого почнеться пошук потрібного значення. Результат розрахунку буде відображений у наступному діалоговому вікні. Після натискання ОК у зазначеному вікні результат буде вставлено в таблицю.

 5. Якщо пошук потрібного значення триває надто довго то його можна тимчасово припинити за допомогою кнопки Пауз. Кнопка Шаг дає можливість переглянути проміжні результати розрахунку.


Рекомендації з використання засобу аналізу даних MS Excel “Таблиці підстановки”

Із використанням засобу аналізу даних MS Excel “Таблиці підстановки” можна оцінити вплив кількох параметрів на деяку величину. Створення таблиці підстановки здійснюється за допомогою команди Данные/Таблица подстановки.

Перед викликом цієї команди у комірку робочого аркуша слід ввести формулу, що відображає досліджувану залежність. Якщо створюється таблиця для однієї змінної, то формула повинна включати посилання на одну комірку таблиці, у яку під час формування таблиці підстановки будуть підставлятися значення зі списку. Відповідно у разі створення таблиці підстановки для двох змінних початкова формула має включати посилання на дві комірки. Комірки з аргументами формули розташовуються в робочому аркуші поза межами зони таблиці підстановки.

Вхідні дані для таблиці підстановки мають бути подані у вигляді списку. Для таблиці підстановки з одним параметром вхідні дані можуть розміщуватись або в рядку, або у стовпці робочого аркуша. Для таблиці підстановки з двома параметрами значення одного з них розміщуються у стовпці, значення іншого — у рядку, а результати розрахунку — на перетині відповідних рядків та стовпців.

Формули для таблиці підстановки з одним параметром мають розташовуватись у першому рядку (стовпці) таблиці підстановки, оскільки значення списку, розміщеного у стовпці (рядку) можуть бути зчитані тільки в напрямі зростання номерів рядків (стовпців). У разі створення таблиці підстановки з двома параметрами формула розташовується на перетині стовпця та рядка із вхідними даними.

Під час створення таблиці підстановки необхідно виконати такі дії:

 1. Виділити діапазон комірок зі списком вхідних даних і діапазон комірок із формулами.

 2. Вибрати команду Данные/Таблица подстановки.

 3. Якщо початкові дані таблиці з одним параметром знаходяться у стовпці (рядку), то у вікні Таблица подстановки у полі Подставить значения по строкам в: (Подставить значения по столбцам в:) потрібно зазначити адресу комірки, на яку посилаються формули. Для вказання адреси достатньо клацнути мишею на відповідній комірці робочого аркуша.

 4. У випадку створення таблиці з двома параметрами, їх адреси зазначаються у вікні Таблица подстановки у полі Подставить значения по столбцам в.

 5. Після введення адрес параметрів натиснути на кнопку ОК. В результаті буде створена таблиця підстановки.


Завдання 1. Розрахувати розмір депозиту при відомому терміні вкладу, процентній ставці та сумі виплат по закінченню терміна вкладу. Умова завдання подана у таблиці 1. Варіант вибирається згідно номера студента по списку в журналі.

Таблиця 1

Варіанти завдань

№ варіанту

Термін вкладу

Процентна ставка

Сума виплат

1

8

7

5500

2

9

8

5700

3

10

9

5900

4

11

10

6100

5

12

11

6300

6

13

12

6500

7

14

13

6700

8

15

14

6900

9

16

15

7100

10

17

16

7300

11

18

17

7500

12

19

18

7700

13

20

19

7900

14

21

20

8100

15

22

21

8300

16

23

22

8500

17

24

23

8700

18

25

24

8900

19

26

25

9100

20

27

26

9300


Приклад розв’язання. В MS Excel потрібно створити таблицю наступного вигляду (рис. 1):Рис. 1. Таблиця для розрахунків в MS Excel.

У комірці С6 записуємо формулу =C3*(1+C5/100)^C4. Цей запис еквівалентний формулі (1) для розрахунку суми виплат по депозитним вкладам:

(1)

де: S – суми виплат по депозитним вкладам після n років;

P – розмір депозиту;

i – процентна ставка.

Далі потрібно викликати команду Сервис/Подбор параметра і заповнити діалогове вікно як показано на рис. 2:Рис. 2. Діалогове вікно “Подбор параметра”.

Після натискання ОК у зазначеному вікні, в комірку Розмір депозиту буде вставлене значення 1066,02. Це і буде сума депозиту в грн.
Завдання 2. Із використанням засобу аналізу даних MS Excel “Таблиці підстановки” оцінити вплив наступних параметрів на суму виплат по закінченню терміна вкладу:

 1. зміна терміни вкладу;

 2. зміна процентної ставки.

Розмір депозиту незмінний – 1066,02 грн. Умова завдання подана у таблиці 1. Варіант вибирається згідно номера студента по списку в журналі.
Приклад розв’язання. Для розв’язання поставленої задачі потрібно виконати такі дії:

 1. Для наочності будемо використовувати дані з попереднього завдання, тому потрібно скопіювати таблицю зображену на рис. 1 на чистий аркуш робочої книги MS Excel;

 2. Копіюємо комірку із значенням суми виплат (С6) у вільне місце робочого аркуша (F3);

 3. У комірки F4-F10 вводимо числа від 5 до 11. Цей стовпець відображатиме зміну процентної ставки;

 4. У комірки G3-M3 вводимо числа від 7 до 13. Цей рядок відображатиме зміну терміна вкладу. В результаті проведених дій отримуємо таблицю, зображену на рис. 3:
Рис 3. Вихідна таблиця для розрахунків в MS Excel із використанням засобу “Таблиці підстановки”

 1. Вибираємо команду Данные/Таблица подстановки.

 2. Заповняємо діалогове вікно як показано на рис. 4:Рис. 4. Діалогове вікно “Таблица данных” (в інших версіях може називатися “Таблица подстановки”).

 1. Після натиснення кнопки ОК на робочому аркуші отримаємо таблицю 2:

Таблиця 2

Результати роботи засобу “Таблиці підстановки” MS Excel

1500

7

8

9

10

11

12

13

5

1500,00

1575,00

1653,75

1736,44

1823,26

1914,42

2010,14

6

1602,90

1699,08

1801,02

1909,08

2023,63

2145,05

2273,75

7

1711,80

1831,62

1959,84

2097,03

2243,82

2400,89

2568,95

8

1826,97

1973,13

2130,98

2301,46

2485,58

2684,42

2899,18

9

1948,73

2124,12

2315,29

2523,66

2750,79

2998,36

3268,22

10

2077,38

2285,11

2513,62

2764,99

3041,49

3345,63

3680,20

11

2213,23

2456,69

2726,92

3026,89

3359,84

3729,43

4139,66


Перелік контрольних запитань:

 1. Для чого призначений засіб MS Excel “Підбір параметра”?

 2. Для чого призначений засіб MS Excel “Таблиці підстановки”?

 3. Які можливості дають засоби “Підбір параметра” та “Таблиці підстановки” для СППР.

 4. Якими командами викликаються дані засоби?

 5. Як розраховується розмір суми виплат по депозитним вкладам?

 6. Чи можна призупинити виконання задачі засобом MS Excel “Підбір параметра”, а потім знов відновити?

 7. Де повинні розташовуватися формули для таблиці підстановки?

 8. Як повинні бути розташовані вихідні дані для задачі, вирішуваної методом “Таблиць підстановки”?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3

Тема: Підтримка процесу прийняття рішень засобами MS Excel. Робота із засобами “Пошук розв’язку”, “Диспетчер сценаріїв”.

Мета: вивчення можливостей засобів “Пошук розв’язку”, “Диспетчер сценаріїв” у MS Excel для моделювання СППР.

Хід роботи:

 1. Вивчити рекомендації для користування інструментами аналізу даних MS Excel.

 2. Проаналізувати можливості їх застосування як засобів моделювання у складі СППР.

 3. Виконати завдання згідно з варіантом (табл. 2, 3).

 4. Оформити звіт із лабораторної роботи, який включає висновки щодо можливостей використання засобів аналізу даних MS Excel у СППР, опис прикладів, ілюстративний матеріал.

Рекомендації з використання засобу аналізу даних MS Excel “Пошук розв’язку”

Процедура пошуку розв’язку дозволяє за заданим значенням критерію оптимізації знайти множину значень змінних, що задовольняють зазначеним обмеженням. Результати оптимізації можуть бути оформлені у вигляді звітів трьох типів.

Для виклику процедури пошуку розв’язку необхідно вибрати команду Сервис/Поиск решения після чого відкриється діалогове вікно Поиск решения” (рис. 1):Рис. 1. Діалогове вікно Поиск решения”.

Елементи діалогового вікна “Поиск решения”:

 1. Установить целевую ячейку – служить для вказівки цільової комірки, значення якої необхідно максимізувати, мінімізувати або встановити рівним заданому числу. Ця комірка повинна містити формулу.

 2. Равной – служить для вибору варіанту оптимізації значення цільової комірки (максимізація, мінімізація або підбір заданого числа). Щоб встановити число, введіть його в поле.

 3. Изменяя ячейки. Установить целевую ячейку – служить для вказівки комірок, значення яких можуть змінюватися в процесі пошуку рішення до тих пір, поки накладені обмеження завдання і умова оптимізації значення комірки, вказаного в полі Установить целевую ячейку, не будуть виконані. Предположить Використовується для автоматичного пошуку комірок, що впливають на формулу, посилання на яку дане в полі Установить целевую ячейку. Результат пошуку відображається в полі Изменяя ячейки.

 4. Ограничения – служить для відображення списку поточних обмежень для поставленого завдання. Добавить – служить для відображення діалогового вікна Добавить ограничение. Изменить – служить для відображення діалогового вікна Изменить ограничение. Удалить – служить для зняття вказаного обмеження. Выполнить – служить для запуску пошуку рішення поставленої задачі. Закрыть – служить для виходу з діалогового вікна без рішення задачі. При цьому зберігаються зміни, виконані з використанням кнопок Параметры, Добавить, Изменить, або Удалить.

 5. Параметры – служить для відображення діалогового вікна Параметры поиска решения, в якому можна завантажити або зберегти модель, що оптимізується та вказати передбачені варіанти пошуку рішення.

 6. Восстановить – служить для очищення полів вікна діалогу та відновлення значень параметрів пошуку рішення, використовуваних за умовчанням.


Завдання 1. Деяке підприємство виробляє чотири види продукції А, В, С, D, використовуючи для цього три види ресурсів.

Таблиця 1.

Норми витрат ресурсів на виробництво

Ресурси

Вид продукції

Об’єм ресурсів

А

В

С

D

Сировина, кг

Робоча сила, год.

Обладнання, год.

8

36

12

6

12

13

4

15

17

2

25

15

70

420

245

Прибуток на один. товару, у.о.

35

30

48

46
Норми витрат ресурсів на виробництво кожного виду продукції (в умовних одиницях) наведено в таблиці 1.

Який вид продукції та скільки її одиниць потрібно випускати, щоб прибуток був максимальним?

Умова завдання подана у таблиці 2. Наступні показники залишаються незмінні:

Варіант вибирається згідно номера студента по списку в журналі.

Таблиця 2.

Варіанти завдань

№ варіанту

Ресурси

Види продукції

A

B

C

D

1

Сировина, кг

13

11

9

7

Робоча сила, год

41

17

20

30

Обладнання, год

17

18

22

20

2

Сировина, кг

18

16

14

12

Робоча сила, год

46

22

25

35

Обладнання, год

22

23

27

25

3

Сировина, кг

23

21

19

17

Робоча сила, год

51

27

30

40

Обладнання, год

27

28

32

30

4

Сировина, кг

28

26

24

22

Робоча сила, год

56

32

35

45

Обладнання, год

32

33

37

35

5

Сировина, кг

33

31

29

27

Робоча сила, год

61

37

40

50

Обладнання, год

37

38

42

40

6

Сировина, кг

38

36

34

32

Робоча сила, год

66

42

45

55

Обладнання, год

42

43

47

45

7

Сировина, кг

43

41

39

37

Робоча сила, год

71

47

50

60

Обладнання, год

47

48

52

50

8

Сировина, кг

48

46

44

42

Робоча сила, год

76

52

55

65

Обладнання, год

52

53

57

55

9

Сировина, кг

53

51

49

47

Робоча сила, год

81

57

60

70

Обладнання, год

57

58

62

60

10

Сировина, кг

58

56

54

52

Робоча сила, год

86

62

65

75

Обладнання, год

62

63

67

65

11

Сировина, кг

63

61

59

57

Робоча сила, год

91

67

70

80

Обладнання, год

67

68

72

70

12

Сировина, кг

68

66

64

62

Робоча сила, год

96

72

75

85

Обладнання, год

72

73

77

75

13

Сировина, кг

73

71

69

67

Робоча сила, год

101

77

80

90

Обладнання, год

77

78

82

80

14

Сировина, кг

78

76

74

72

Робоча сила, год

106

82

85

95

Обладнання, год

82

83

87

85

15

Сировина, кг

83

81

79

77

Робоча сила, год

111

87

90

100

Обладнання, год

87

88

92

90

16

Сировина, кг

88

86

84

82

Робоча сила, год

116

92

95

105

Обладнання, год

92

93

97

95

17

Сировина, кг

93

91

89

87

Робоча сила, год

121

97

100

110

Обладнання, год

97

98

102

100

18

Сировина, кг

98

96

94

92

Робоча сила, год

126

102

105

115

Обладнання, год

102

103

107

105

19

Сировина, кг

103

101

99

97

Робоча сила, год

131

107

110

120

Обладнання, год

107

108

112

110

20

Сировина, кг

108

106

104

102

Робоча сила, год

136

112

115

125

Обладнання, год

112

113

117

115


Приклад розв’язання. Позначимо:

Х1 – кількість виробленої продукції А;

Х2 – кількість виробленої продукції В;

Х3 – кількість виробленої продукції С;

Х4 – кількість виробленої продукції D;

F – цільова функція, величина максимального прибутку.

Побудуємо математичну модель задачі (1):

F = 35 Х1 + 30 Х2 + 48 Х3 + 46 Х4

(1)

Хід розв’язання задачі в MS Excel:

 1. На робочому аркуші створити таблицю як зображено на рис. 2.

У комірки В9 – В12 записуємо:

Дані формули відповідають математичній моделі задачі (1).

 1. виконуємо команду Сервис/Поиск решения та заповняємо діалогове вікно Поиск решения як показано на рис 3.
Рис 2. Таблиця для розрахунків в MS Excel.


Рис. 3. Приклад діалогового вікна Поиск решения”.

Для виконання розрахунку натиснути кнопку Выполнить діалогового вікна Поиск решения. Після завершення розрахунку одержані значення будуть вставлені в таблицю, і відкриється вікно з повідомленням про завершення пошуку розв'язку. Для оновлення таблиці слід встановити в цьому вікні перемикач Сохранить найденное решение. Для створення звіту з результатами розрахунку належить вибрати тип звіту у відповідному полі.

 1. Після виконання даних кроків таблиця на робочому аркуші MS Excel буду мати вигляд як показано на рис. 4:Рис 4. Таблиця в MS Excel після виконання розрахунків.

Як видно із рис. 3 максимальний прибуток складає 751,33 грн. при умові, що підприємство виробить 17 одиниць продукції виду D.
Рекомендації з використання засобу аналізу даних MS Excel “Диспетчер сценаріїв”.

Диспетчер сценаріїв – це засіб Excel, що може бути використаний для підтримки прийняття рішень у складних ситуаціях, які потребують аналізу типу “що…, якщо?”. Даний засіб дозволяє створювати кілька варіантів розв’язку однієї задачі та допускає використання до 32-х параметрів.

Вцілому, сценарій - це набір значень, що у програмі Microsoft Office Excel зберігаються і можуть автоматично підставлятися у робочий аркуш. Сценарії можна використовувати для прогнозу результатів моделей, виконаних розрахунків на аркуші. Існує можливість створити і зберегти на одному аркуші різні групи значень, а потім перемикатися на будь-який з цих нових сценаріїв, щоб проглядати різні результати.

Створення сценарію:

1. Виберіть команду Сценарии в меню Сервис.

2. Натисніть кнопку Добавить.

3. Введіть в поле Название сценария назву сценарію.

4. У полі Изменяемые ячейки введіть посилання на комірки, які потрібно змінити.

Примітка. Для збереження початкових значень змінних комірок створіть сценарій, який використовує початкові значення комірок, до створення сценарію, що змінює значення.

5. Встановите необхідні прапорці в наборі прапорців Защита.

6. Натисніть кнопку OK.

7. Введіть необхідні значення в діалоговому вікні Значения ячеек сценария.

8. Щоб створити сценарій, натисніть кнопку OK.

9. Якщо потрібно створити додаткові сценарії, знову натисніть кнопку Добавить, а потім повторіть цю процедуру. Після завершення створення сценаріїв натисніть кнопку OK, а потім - кнопку Закрыть в діалоговому вікні Диспетчер сценариев.
Правка сценарію.

Якщо після внесення змін до сценарію він буде збережений з первинним ім'ям, нові значення змінних осередків замінять значення в початковому сценарії.

1. Виберіть команду Сценарии в меню Сервис.

2. Виберіть назву змінного сценарію, а потім натисніть кнопку Изменить.

3. Внесіть необхідні зміни.

4. Введіть необхідні значення в діалоговому вікні Значения ячеек сценария.

5. Виконайте одну з наступних дій:

Завдання 2. За допомогою програми MS Excel розрахувати індекс припливу в країну прямих іноземних інвестицій. Із використанням засобу MS Excel “Диспетчер сценаріїв”виконати розрахунок індексу за кількома сценаріями. Оформити результати у вигляді звіту на робочому аркуші MS Excel та вибрати оптимальний варіант.

Дано (млрд. у. о.):

Додатково виконати розрахунок ще за 5 сценаріями, крім тих, що наведені у прикладі розв’язання.

Умова завдання подана у таблиці 3. Варіант вибирається згідно номера студента по списку в журналі.

Таблиця 3.

Варіанти завдань

№ варіанту

Валовий внутрішній продукт країни

Валовий світовий продукт

Обсяги інвестицій у країну

Обсяги інвестицій по всім країнам

1

26,8

37689,23

0,97

245,35

2

27,3

37928,45

1,03

256,47

3

27,8

38167,67

1,09

267,59

4

28,3

38406,89

1,15

278,71

5

28,8

38646,11

1,21

289,83

6

29,3

38885,33

1,27

300,95

7

29,8

39124,55

1,33

312,07

8

30,3

39363,77

1,39

323,19

9

30,8

39602,99

1,45

334,31

10

31,3

39842,21

1,51

345,43

11

31,8

40081,43

1,57

356,55

12

32,3

40320,65

1,63

367,67

13

32,8

40559,87

1,69

378,79

14

33,3

40799,09

1,75

389,91

15

33,8

41038,31

1,81

401,03

16

34,3

41277,53

1,87

412,15

17

34,8

41516,75

1,93

423,27

18

35,3

41755,97

1,99

434,39

19

35,8

41995,19

2,05

445,51

20

36,3

42234,41

2,11

456,63


Приклад розв’язання. Індекс припливу в країну прямих іноземних інвестицій розраховується за такою формулою (1):

INV = (Ii / Iw) / (Gi / Gw) (1)

Де G – сукупний світовий продукт країни (і) та всього світу (w); I – приплив інвестицій у країну (і) та в усі країни світу (w). INV – індекс припливу в країну прямих іноземних інвестицій.

Даний показник характеризує відносні успіхи країни в залученні інвестицій, однак не вимірює фактори, які є причинами цього.

Якщо індекс припливу в країну інвестицій більше за 1, це означає, що вона отримує прямих іноземних інвестицій більше ніж можна було передбачати на базі порівняння вищезгаданих коефіцієнтів. Така країна має додаткові інші переваги для транснаціональних компаній (ТНК), наприклад, більш ліберальний порівняно з іншими країнами, режим для іноземних інвесторів.

В MS Excel потрібно створити таблицю наступного вигляду (рис. 5):Рис 5. Таблиця для розрахунків в MS Excel.

У комірку С7 вводимо формулу =(C5/C6)/(C3/C4). Далі виділяємо комірки С3:С6 і виконуємо команду команду Сценарии в меню Сервис. У вікні Диспетчер сценариев натискаємо кнопку Добавить. У вікні Добавление сценария в полі Название сценария вводимо назву сценарію, наприклад “Сценарій1” та натискаємо кнопку ОК. Діалогове вікно Значения ячеек сценария заповняємо як показано на рис 6:Рис. 6. Заповнення вікна Значения ячеек сценария (“Сценарій1”).

Після натискання кнопки ОК повертаємося у вікно Диспетчер сценариев. Аналогічно створюємо “Сценарій2” та “Сценарій3” (рис. 7, рис. 8):


Рис. 7. Заповнення вікна Значения ячеек сценария (“Сценарій2”).


Рис. 8. Заповнення вікна Значения ячеек сценария (“Сценарій3”).

Після виконання даних дій повертаємося у вікно Диспетчер сценариев та натискаємо кнопку Отчет. У вікні, що з’явилося, у полі Тип отчета вибираємо Сводная таблица, а у полі Ячейки результата записуємо C7:C8. Після натискання кнопки ОК у робочій книзі Excel створюється додатковий лист із назвою Сводная таблица по сценарию. На цьому аркуші розміщені в одну колонку назви виконаних сценаріїв, а в іншу – результати їх виконання, тобто отримуємо таблицю 4:

Таблиця .

Результат роботи засобу MS Excel “Диспетчер сценаріїв”

Сценарій1

5,781478401

Сценарій2

2,192068084

Сценарій3

3,067210106

Як видно із таблиці 4, Сценарій1 видає найбільше значення (5,78). Цей сценарій і є оптимальним.
Перелік контрольних запитань

 1. Дайте визначення поняттю сценарій.

 2. Для чого призначений засіб MS Excel “Пошук розв’язку”?

 3. Для чого призначений засіб MS Excel “Диспетчер сценаріїв”?

 4. Якими командами викликаються дані засоби?

 5. Які варіанти звіту можуть бути використані у Диспетчері сценаріїв? Чим вони відрізняються?

 6. По закінченню роботи Диспетчер сценаріїв виводить:

 1. Скільки параметрів можливо використовувати піл час роботи засобу MS Excel “Диспетчер сценаріїв”?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4

  1   2


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации