Зайцева Н.А. Чешский язык. Пособие по развитию речи - файл n1.doc

приобрести
Зайцева Н.А. Чешский язык. Пособие по развитию речи
скачать (967.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc968kb.23.08.2012 11:45скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Белорусский государственный университет
Факультет международных отношений
кафедра романо-германских языков

ч е ш с к и й я з ы к


ПОСОБИЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ


Минск
2001


Автор-составитель : ЗАЙЦЕВА Наталия Александровна,

старший преподаватель кафедры

романо-германских языков
Рукопись утверждена на заседании кафедры романо-германских языков

30. 04. 2001 года, протокол № 10


Данное пособие предназначено для всех изучающих чешский язык. Целью является презентация лексических знаний для активного выхода в речь на чешском языке. Тексты построены по принципу нарастания сложности, включают в себя элементы разговорной речи и страноведческие реалии. Сборник построен по тематическому принципу, включает в себя учебные тексты, тексты для домашнего чтения, а также газетно-публицистические статьи.

© Н.А. Зайцева, 2001
OBSAH:
Str.:

 1. Rodina. Nбrodnostн a povolбnн………………………………… 4

 2. Vzhled a povaha člověka………………………………………. 15

 3. Dům, byt……………………………………………………….. 26

 4. Můj den………………………………………………………… 40

 5. Ročnн doby, počasн…………………………………………….. 51

 6. Jнdlo, stravovanн ………………………………………………. 62

 7. Nбkup, obchody…………………………………………………83

 8. Oblйkanн, mуda …………………………………………………98

 9. Město, orientace ve městě……………………………………… 106

 10. Doprava………………………………………………………… 114

 11. U lйkaře, choroby………………………………………………. 127

 12. Odpočinek ……..………………………………………………. 141

 13. Na poљtě, telefon, dopisy……………………………………….. 151

 14. Kulturnн život ……………………………………………………159

 15. Flora a fauna …………………………………………………… 168

 16. Vzdělanн …………………………………………………………175

I. RODINA.
СемьяSlovnн zбsoba: Словарный запас:
Člověk m. человек, muž m. мужчина, žena f. женщина, chlapec m. парень , hoch m. парень (разг), kluk m. мальчик, dнvka f. девушка, holka f. девушка (разг.), ditě n. ребёнок, stařec m. старик, stařenka f. старуха

rodina f. семья, otec, tatнnek m. отец, папа, matka, maminka f. мать, мама, děti n. дети, syn m. сын, dcera f. дочь, sourozenec m. единоутробный брат или сестра, bratr m. брат, sestra f. сестра, dědeček m. дедушка, babička f. бабушка, manžel m. муж, супруг, manželka f. жена, супруга

přнbuznэ m. родственник, strэc, strэček m. дядя, дядюшка, teta, tetička f. тётя, тётушка, snacha f. невестка, zeť m. зять, tchбn m. свёкор, тесть, tchэně f. свекровь, тёща, bratranec m. двоюродный брат, sestřenice f. двоюродная сестра, neteř f. племянница, synovec m. племянник
otec + matka = rodiče strэc + teta = přibuznй

отец+ мать = родители дядя + тётя = родственники

syn + dcera = děti muž + žena = manželй

сын + дочь = дети муж + жена = супруги

bratr + sestra = sourozenci babička + dědeček = prarodiče

брат + сестра = братья (сёстры) бабушка + дедушка = прародители
svobodnэ = холостой , ženatэ = женатый , vdanб = замужняя , rozvedenэ = разведённый , starэ mladenec = старый холостяк , starб panna = старая дева
Můj otec pochбzн z Německa. Мой откц родом из Германии

Odkud pochбzite, panн Polбčkovб? Откуда вы родом, госпожа Полачкова?
Přečtete texty. Прочитайте тексты..


 1. DIALOG


A.: To jsou naљe fotografie. To je moje rodina.

To je můj dědeček a mб babička. A taky

jsou tam moji rodiče a sourozenci.

B.: Tvб maminka a tvб babička jsou si podobne.

A.: Ano, jsou.

B.: A taky tvб sestra je moc hezkб. Kde studuje ?

A.: Studuje na gymnбziu. A to je můj bratranec.

Je hezkэ, viď? A je jeљtě svobodnэ!
Slovnнček. Словарик:

Studovat учиться, jsou podobne они похожи, moc очень, na gymnбziu в гимназии, viď ведь так?


2. PAN MATUSEVIČ A JEHO RODINA
Pan Matusevič je Bělarus. Doma v Bělarusku je profesor na filologickй fakultě, ale teď je v Praze, studuje čeљtinu. V Praze je sam, ale často vzpomнnб na svou rodinu. Jeho manželka, panн Matusevičovб, v Praze nenн. Je doma v Minsku, pracuje v nemocnici. Mб velmi rбda svou prбci. Dopoledne i odpoledne pracuje, volno mб jen večer. Jeho dcera je už velkб. Jmenuje se Alena. Už nestuduje, ale nepracuje, dopoledne odpočнvб, odpoledne nakupuje, večer se dнvб na televizi nebo jde s kamarбdem do kavбrny. Mб hezkэ den. Jeho syn Janka jeљtě studuje na univerzitě v Minsku. Nestuduje rбd, nenн dobrэ student, ale je chytrэ. Mб rбd jen kino, video a sport. Jeљtě rбd hraje na počitači.

Slovnнček. Словарик:

Čeљtina f. чешский язык, vzpomнnat na koho вспоминать кого, odpočнvat отдыхать, nakupovat делать покупки, divadlo n. театр, prбce f. работа, jen (jenom) только, kavбrna f. кафе, jeљtě ещё, počitač m. компьютер

Odpovězte: Ответьте:.
Kde pracuje pan Matusevič? Jakou mб rodinu pan Matusevič ?

Co dělб manželka pana Matuseviče? Co dělajн děti pana Matuseviče ?

Pozor!Внимание!

Studovat na univerzitě, na vysokй љkole, na gymnбziu

Učit se česky, anglicky изучать чешский, английский

Chodit do љkoly, do prбce, po obchodech

Pracovat na poliklinice, v nemocnici, v firmě

podnikat заниматься предпринимательской деяятельностью

bэt v domacnosti быть домохозяйкой, v důchodu на пенсии

3. NAЉE RODINA
Naљe rodina je velkб. V bytě bydlнme můj otec, mб matka, můj starљн bratr a jб. Bratr pracuje, je podnikatelem. Mбm jeљtě starљн sestru. Ta je už vdanб , bydlн se svэm manželem a dětmi v Brestu. Děti jsou jeљtě malй a chodн do љkolky. Jб studuji na fakultě mezinбrodnнch vztбhů Bělaruskй stбtnн univerzity. Moji rodiče jsou zaměstnani. Otec pracuje v firmě, je manažerem, matka je lйkařkou a pracuje na poliklinice. Mбm takй dědečka a babičku. Ti žijн na venkově nedaleko Minska, kde majн malэ domek a zahradu. Občas nim jezdнme na nбvљtěvu, a v letě na prazdniny.

Slovnнček. Словарик:

bydlet проживать, chodit ходить, podnikatel m. предпринима-тель, љkolka, mateřskб љkola f. детский сад, studovat учиться, bэt zaměstnany иметь работу, pracovat работать, manažer m. м-неджер, žнt,-iji,- jeљ жить,venkov m. деревня, провинция,občas время от времени, jezdit ездить, prazdniny каникулы


bэt na nбvљtěvě быть в гостях navљtěvovat посещать, навещать

jнt na nбvљtěvu идти в гости navљtivit посетить, навестить

mнt nбvљtěvu иметь гостей nбvљtěva гости

Otбzky: Вопросы:
1. Jak se jmenujete?

2. Kde bydlнte?

3. Kde bydlн vaљi rodiče?

4. Kde pracuje tvůj otec?

5. Je tvб matka zaměstnanб?

6. Mбte sestru nebo bratra?

7. Kde žije tvб babička?

8. Je starљн sestra už vdanб?

9. Kolнk děti mб tvб sestřenice? Chodн do љkoly?

10. Jezdнte často na venkov?

11. Mбte zahradu?

12. Jak se nazэvб manžel vaљн sestry nebo manželka vaљeho bratra?

13. Kdo je tchбn a tchyně?

14. Jak se nazэvajн děti vaљich sourozenců?

15. Kdo je bratranec a sestřenice?

16. Kdo je zeť a snacha?

17. Mбte hodně přibuznэch? Ke komu mбte nejlepљн vztah?

18. Jak nazyэvбme ditě, kterйmu zemřeli rodiče? A jak se nazэvajн jeho

nevlastnн rodiče?
4. ROZHOVOR II.
A.: Nedavno jsem se dozvěděl, že jsi byl ve Francii. Co jsi tam dělal?

B.: Ty nevнљ, že tam mбm přнbuznй? Moje sestra se vdala za Francouze a žije v Pařнži už pět let. Bydlн u tchyně, kterб je vdova a mб dost velkэ byt.

A.: A mб tvoje sestra děti?

B.: Ano. Už davno jsem strэčkem. Mбm jednoho synovce a dvě neteře, dvojčata.

A.: A ty jsi jeљtě svobodnэ?

B.: Ano, ale mбm snoubenku a až budeme mнt byt, vezmeme se. Teď bydlнm u rodičů, ale je to dost komplikovanй. Mбme totiž jeљtě

babičku a dědečka a kromě toho s nбmi žije bratr se љvagrovou. Ti jsou zatнm bezdětnн.

A.: To je opravdu složitě, ale jб jsem byl v podobnй situaci. Větљina mladэch lidн žije zpočatku v bytě svэch rodičů. Mб to sice jednu vэhodu, že babička pomбhб při vэchově dětн a při domбcнch pracнch, ale ne vždy bэvб tchyně se svou snachou spokojenб.

B.: Pravě proto jsme se rozhodli, že počkбme se svatbou, dokud nebude- me mнt vlastnн byt.

A.: Je to rozumnй. Nebude mnoho nepřнjemnosti.

Slovnнček: Словарик:

dozvědět se узнать, vdat se выйти замуж, Pařнž f. Париж, snoubenka f. наречённая, vzнt se пожениться, komplikovanй сложное, zatнm пока что, opravdu на самом деле, složitě сложно, větљina большинство, vyhoda f. выгода, vэchova f. воспитание, domбcн prбce f. домашняя работа, vždy всегда, bэt spokojenэ s kэm быть довольным кем-то, pravě именно, proto поэтому, rozhodnout решить, počkat подождать, dokud до тех пор пока, vlastnн собственнный, nepřijemnost f. неприятность

.

Tйma kompozice: Тема сочинения:
Ъloha babičky v rodině. Роль бабушки в семье.
5.

JAK JSEM SE STAL SБM SOBĚ TCHБNEM
Oženil jsem se s vdovou, měla devatenбctiletou dceru. Můj otec se do tйto dcery zamiloval a vzal si ji. Stбl mэm zeťem, a mб nevlastnн dcera se stala mou matkou.

Když mб žena narodila synka, stal se љvagrem mйho otce a mэm strэcem. Žena mйho otce takй přivedla na svět chlapečka. To byl můj bratr a vnuk. Mб žena mu byla љvagrovou. Byl jsem tedy vlastnнm tchбnem!

Slovnнček:Словарик:

Zamilovat se влюбиться, nevlastnн dcera f. падчерица, stat se стать
Cvičenн:Упражнения:
1. Udělějte z textu 4 monologickэ text. Vypravujte svэmi slovy.Сделайте из текста 4 монологический текст. Перескажите своими словами.
2. Reagujte na věty slovy: Реагируйте на предложения словами::

Opravdu? To bych nikdy neřekl! Ja jsem si myslel, že...
1. Je to ženatэ muž. 2.Věře už je dvacet let. 3. Moji rodiče se loni ( в прошлом году) rozvedli. 4. Jozef mб spoustu (массу, кучу) přнbuznэch. 5. Olga se provdala za Viktora. 6. Moje matka a tvoje tchyně jsou vrstevnice (ровесницы). 7. Naљe neteř je idealnн manželka. 8. Moje prababička jeљtě žije na venkově.

3. Přeložte do ruљtiny se slovnнkem:Переведите на русский язык, пользуясь словарём:
1. Nemбm žadnй sourozence. 2. Můj otec je vdovec, bratranec je rozvedenэ. 3. Moje dcera se asi bude vdбvat: chodн už dva roky se svэm kolegou. 4. Novomanžele stravн lнbбnky ve Vidni. 5. Před měsicem dědeček a babička měli zlatou svatbu. 6. Naљe tchэně je v domacnosti. 7. Můj otčнm je kandidatem věd. 8. Moje neteř mб jenom jednoho syna. Jako každэ jedinбček, je to rozmazlenй dнtě. 9. Jsem sirotek. Odmalička nemбm ani otce, ani matku. Nemбm ani vzdalenй přнbuznй.
5. Utvořte adjektiva: Образуйте прилагательные.:

např.: (vdбt se ) žena - vdanб žena
(narodit se) ditě, (dospět) člověk, (ženit se) muž, (rozvest se) manžele, (ovdovět) panн, (zesnout) otec, (zemřнt) přнbuznэ.
6. Odpovězte: Ответьте:
1. Jakб mб bэt podle vaљeho nбzoru ideбlnн manželka? 2. Jakб je vaљe rodina?3. Kdo je starэ mladenec a starб panna?4. Co je dospнvбnн?

5. Kdy budete se vdбvбt nebo ženit se ?

7. Přeložte: Переведите:
Дочь господина Ганзла зовут Яна. Мой племянник ходит в детский сад. Моя мать не работает, она занимается домашним хозяйством. Моя сестра незамужем. Эта девушка - моя племянница. Моя тётя ра-ботает в поликлинике. У тебя есть родственники? У моего брата боль-шая семья. Моя бабушка живёт в деревне. Я люблю смотреть телеви-зор. Мой отец - преподаватель . Я учусь на факультете международ-ных отношений. Я люблю учиться. Моя подруга не учится и не рабо-тает, только ходит по магазинам. Я доволен своей тёщей. Моя бабуш-ка помогает воспитывать детей.
8. Popiљte obrбzek.Опишите иллюстрацию:
Kdo je na obrбzku? Jak velkб je rodina? Je to љťastnб rodina?


Rodina se sklбdб z ………………… Vpravo je……………. Vlevo je………… Uprostřed je ………………. Myslнm, že syn…………. Myslнm že dcera ………………… Babička je……………… Matka je ………………. Tatнnek je ………………. Jsou tam jeљtě……………….

NБRODNOSTI A POVOLБNН
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации