Гетьман О.О. Економічна діагностика - файл n1.doc

приобрести
Гетьман О.О. Економічна діагностика
скачать (394.3 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1399kb.25.03.2005 11:37скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для студентів заочно-дистанційної форми навчання

з напряму 0501 «Економіка та підприємництво»

за спеціальністю 7.050107 «Економіка підприємства»

та напряму 0502 «Менеджмент»

за спеціальністю 6.050200 «Менеджмент організацій»
Навчально-методичне видання


Дніпропетровськ – 2004

Економічна діагностика: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст з економіки та підприємництва / Гетьман О.О. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2004. – 78 с.
Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів денної форми навчання за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст з економіки та підприємництва розроблено згідно із Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки України (ГСВО МОН), затвердженим та чинним з 06.06.2002 р.

Склад і зміст поданого матеріалу та індивідуальних завдань відповідає навчальній програмі курсу. Запропоновані завдання носять комплексний характер, систематизовані за відповідними темами і направлені на виявлення глибини знань студента в цій галузі. Методичні рекомендації мають спрямувати дії студента у вірному напрямку як під час виконання індивідуальних завдань, так і під час засвоєння матеріалу з дисципліни «Економічна діагностика» в цілому. Вони можуть стати в нагоді студентам при виконанні домашніх контрольних робіт і викладачам вищих навчальних закладів для організації навчального процесу із зазначеної дисципліни.


Укладач:

О.О. Гетьманкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства
Рецензенти:

Р.Б. Тян

І.К. Карасьов

доктор економічних наук, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою фінансів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства Дніпропетровської державної фінансової академії


Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

економіки підприємства

Протокол № 1 від 27.08.2004 р.


Дніпропетровський університет економіки та права

Зміст

Стор.

Пояснювальна записка……………………………………………………...
Тематичний план дисципліни……………………………………………...
Програма дисципліни……………………………………………………….


4
6
7

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни «Економічна діагностика»……

7

Тема 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства………...

7

Тема 3. Оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурен-тів…………………………………………………………………………….

7

Тема 4. Діагностика конкурентоспроможності підприємства ………….

7

Тема 5. Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства...

7

Тема 6. Діагностика майна і ринкова цінність підприємства……………

8

Тема 7. Управлінська діагностика.……………………….………..………

8

Тема 8. Діагностика виробничого потенціалу підприємства……………

8

Тема 9. Фінансова діагностика……….……………..………………….….

8

Тема 10. Діагностика економічної безпеки підприємства.………………

8

Тема 11. Діагностика економічної культури підприємства……………...

8Методичні вказівки та індивідуальні завдання…………...............……..

9

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни «Економічна діагностика»……

9

Тема 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства………...

12

Тема 3. Оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурен-тів…………………………………………………………………………….

17

Тема 4. Діагностика конкурентоспроможності підприємства ………….

23

Тема 5. Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства...

27

Тема 6. Діагностика майна і ринкова цінність підприємства……………

40

Тема 7. Управлінська діагностика.……………………….………..………

47

Тема 8. Діагностика виробничого потенціалу підприємства……………

53

Тема 9. Фінансова діагностика……….……………..………………….….

55

Тема 10. Діагностика економічної безпеки підприємства.………………

65

Тема 11. Діагностика економічної культури підприємства……………...

67

Рекомендована література………………………………………………….

69Додаток А. Значення вагомості кількісних та якісних показників конкурентоспроможності товару………………………………………......….

71

Додаток Б. Ранг показників, що характеризують конкурентоспроможність підприємства на ринку…………………….............................………

72

Додаток В. Баланс підприємства…………….…………………………….

73

Додаток Д. Звіт про фінансові результати підприємства………………...

75

Додаток Ж. Звіт про рух грошових коштів………………………….……

77

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма з дисципліни «Економічна діагностика» призначена для студентів денної і заочної форм навчання вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Економіка підприємства». Дисципліну включено до переліку нормативних дисциплін і розраховано на 108 годин.

Дисципліна побудована з урахуванням специфіки навчального закладу, а також особливостей сучасного стану виробничо-господарської діяльності вітчизняних підприємств.

Метою дисципліни «Економічна діагностика» є надання знань про використання методичного апарату та інструментарію економічної діагностики для визначення стану підприємства.

Основними завданнями курсу виступають:

Особливої уваги приділено висвітленню ключових понять, видів і змісту економічної діагностики; розгляду методів управління підприємствами на основі економічної діагностики; обґрунтуванню особливостей організації і техніки здійснення різних діагностичних операцій.

Предметом вивчення дисципліни «Економічна діагностика» є кількісна характеристика та якісна ідентифікація стану підприємства.

По закінченні вивчення курсу студенти повинні знати:

На етапі засвоєння курсу студенти повинні вміти:

Викладання курсу передбачає такі його форми, як лекції, на які відведено 18 годин; практичні заняття загальним обсягом 18 годин, а також самостійну роботу студентів в обсязі 72 години.

Лекція – це така організаційно-тематична форма заняття, яка передбачає узгодженість та логічну послідовність викладення матеріалу, що пропонується студентам для засвоєння; вона ґрунтується на конспектуванні найістотніших положень, принципів, понять з визначеної тематики. Рекомендуються: вступна лекція, що розкриває сутність та основні поняття, предмет та об'єкт економічної діагностики підприємства; оглядові лекції, що передбачають викладення матеріалу з методів, форм, видів, змісту, різних напрямків економічної діагностики; заключна лекція з проблематики особливостей економічної безпеки та культури здійснення бізнес-процесів на підприємстві.

Практичне заняття – це організаційна форма навчання, яка передбачає колективне розв'язання ситуаційних завдань і практичних задач з метою найкращого засвоєння матеріалу.

Самостійна робота студентів, на яку відведено 72 години, передбачає роботу з науково-бібліографічним матеріалом та періодичними виданнями з метою поглиблення знань у певній галузі. Результатом її є написання тез або рефератів, тема яких пропонується викладачем, або виконання тестових завдань.

Остаточна перевірка знань і підсумковий контроль з дисципліни «Економічна діагностика» мають логічне завершення в формі диференційного заліку.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з дисципліни «Економічна діагностика»з/п

Назва розділів, тем дисциплін

Загальна

кількість годин

У тому числі


Аудиторні заняття

Самостійна робота

Всього

Лекції

Практичні заняття

1

2

3

4

5

6

7

1.

Предмет і завдання дисципліни «Економічна діагностика»

3

1

12

2.

Діагностика конкурентного середовища підприємства

9

3

1

2

6

3.

Оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів

12

4

2

2

8

4.

Діагностика конкурентоспроможності підприємства

10

4

2

2

6

5.

Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства

10

4

2

2

6

6.

Діагностика майна і ринкова цінність підприємства

12

4

2

2

8

7.

Управлінська діагностика

12

4

2

2

8

8.

Діагностика виробничого потенціалу підприємства

10

4

2

2

6

9.

Фінансова діагностика

12

4

2

2

8

10.

Діагностика економічної безпеки підприємства

10

2

1

1

8

11.

Діагностика економічної культури підприємства

8

2

1

1

6
Разом

108

36

18

18

72ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Предмет і завдання дисципліни «Економічна діагностика»
Предмет, об'єкт і завдання навчальної дисципліни «Економічна діагностика». Сутність і основні етапи здійснення процесу діагностики. Мета і призначення економічної діагностики на підприємстві. Взаємозв'язок дисципліни «Економічна діагностика» з іншими навчальними дисциплінами.
Тема 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства
Сутність діагностичних процесів в галузі оцінювання конкурентного середовища підприємства. Основні підходи та методи в діагностиці ієрархічного конкурентного середовища. Система показників оцінки конкурентного середовища підприємства. Перспективи використання економічної діагностики для прогнозування напрямку розвитку конкурентного середовища підприємства.
Тема 3. Оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів
Сутність та зміст поняття стратегічного протистояння підприємств в конкурентному середовищі. Визначення критеріїв оцінки ступеню протистояння підприємств-конкурентів на визначеному ринку (ринковому сегменті). Методи і моделі оцінки протистояння підприємств-конкурентів. Роль економічної діагностики в підвищенні стійкості підприємства на визначеному ринку (ринковому сегменті). Створення ефективної стратегії протистояння підприємства конкурентам в структурованому ринковому середовищі.
Тема 4. Діагностика конкурентоспроможності підприємства
Поняття конкурентоспроможності підприємства. Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства. Класифікація підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємства згідно із системою UNIDO. Методика діагностики конкурентоспроможності підприємства. Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Тема 5. Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства
Поняття конкурентоспроможності продукції підприємства. Аналіз факторів впливу на конкурентоспроможність продукції підприємства. Класифікація та систематизація критеріїв оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства. Одиничні, параметричні та інтегральні показники конкурентоспроможності товару. Функція корисності товару як визначник кількісно-якісних характеристик конкурентоспроможного товару. Методика діагностики конкурентоспроможності продукції підприємства. Напрямки підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства.

Тема 6. Діагностика майна і ринкова цінність підприємства
Здійснення ринкової оцінки майна підприємства. Визначення та характеристика ринкової цінності підприємства. Методи і моделі здійснення економічної діагностики майна підприємства. Узагальнена критеріальна оцінка ринкової вартості підприємства та його активів. Напрямки підвищення ринкової цінності підприємства.

Тема 7. Управлінська діагностика
Особливості прийняття управлінських рішень на підприємстві. Створення передумов для прийняття високоефективних управлінських рішень. Основи управлінської діагностики. Методика оцінки ступеня обґрунтованості управлінських рішень. Напрямки підвищення обґрунтованості управлінських рішень, що приймаються в межах підприємства.
Тема 8. Діагностика виробничого потенціалу підприємства
Сутність, зміст та основні складові елементи виробничого потенціалу підприємства. Особливості оцінки виробничого потенціалу підприємства. Ресурсне обґрунтування виробничо-господарської діяльності підприємства. Роль економічної діагностики в підвищенні збалансованості виробничої програми підприємства та формуванні «портфелю замовлень». Напрямки удосконалення виробничого потенціалу підприємства.
Тема 9. Фінансова діагностика
Нормативно-правові засади здійснення фінансової діагностики підприємства. Сутність вертикального, горизонтального аналізу та аналізу за допомогою фінансових коефіцієнтів. Особливості визначення фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності підприємства в структурованому ринковому середовищі. Опрацювання достовірних прогнозів та створення стратегічних планів щодо підвищення фінансової стійкості підприємства на основі фінансової діагностики.
Тема 10. Діагностика економічної безпеки підприємства
Змістовно-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства. Структурні елементи і особливості організації економічної безпеки підприємства. Методика здійснення економічної діагностики безпеки підприємства. Аналіз та оцінка досягнутого рівня економічної безпеки. Напрямки підвищення та моделювання ефективної організації економічної безпеки за окремими функціональними складовими.
Тема 11. Діагностика економічної культури підприємства
Сутність та характеристика складових економічної культури підприємства. Система показників для оцінки економічної культури підприємства. Основні етапи здійснення діагностики економічної культури підприємства. Напрямки поліпшення економічної культури підприємства.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Тема 1. Предмет і завдання дисципліни «Економічна діагностика»
Кількість годин: 1
Мета заняття: засвоїти основну мету, завдання, предмет, об'єкт і методи дисципліни «Економічна діагностика», а також основні поняття і склад економічної діагностики
План


 1. Предмет, об'єкт і завдання дисципліни «Економічна діагностика».

 2. Сутність і основні етапи здійснення процесу діагностики.

 3. Мета і призначення економічної діагностики на підприємстві.

 4. Взаємозв'язок дисципліни «Економічна діагностика» з іншими навчальними дисциплінами.


Питання для обговорення


 1. Основні поняття економічної діагностики.

 2. Склад та послідовність здійснення економічної діагностики.

 3. Мета економічної діагностики на підприємстві.

 4. Логіко-структурна схема місця економічної діагностики в середовищі загальнообов'язкових дисциплін.


Методичні рекомендації
В процесі вивчення даної теми необхідно звернути увагу на сутність та призначення економічної діагностики на підприємстві.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:

Економічна діагностика підприємства – аналіз і оцінка економічних показників роботи підприємства на основі вивчення окремих результатів, неповної інформації з метою виявлення можливих перспектив його розвитку і наслідків ухвалення поточних управлінських рішень. Як підсумок діагностики на основі оцінки господарського стану і його ефективності робляться висновки, необхідні для прийняття термінових, але важливих рішень, наприклад, про цільове кредитування, про покупку чи продаж підприємства, про його закриття, реорганізацію тощо.

Економічний аналіз – виведення економічних закономірностей з відповідних фактів економічної дійсності, розкладання економіки на окремі частини, так звані економічні категорії та їхнє комплексне дослідження.

Системний аналіз – це науковий метод дослідження складних, багаторівневих, багатокомпонентних систем і процесів, що спирається на комплексний підхід, облік взаємозв'язків і взаємодій між елементами системи.

На основі аналізу і дослідження складається прогноз і обґрунтування щодо змін і оптимізації існуючої організаційно-економічної підсистеми підприємства.

Системний аналіз поділяється на:

 1. Аналіз організаційної підсистеми, який містить:

 1. Аналіз економічної підсистеми і діагностика підприємства.

Аналіз – метод наукового дослідження (пізнання) явищ і процесів, в основі якого лежить вивчення складових частин, елементів досліджуваної системи. В економіці аналіз застосовується з метою виявлення сутності, закономірностей, тенденцій економічних і соціальних процесів, господарської діяльності на всіх рівнях. Аналіз служить вихідною (відправною) точкою прогнозування, планування, управління економічними об'єктами і процесами, що протікають у них. Економічний аналіз покликаний обґрунтовувати з наукових позицій рішення та дії в сфері економіки, соціально-економічну політику, сприяти вибору найкращих варіантів дій. Мікроекономічний аналіз поширюється на окремі об'єкти і процеси, найчастіше має місце у формі аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, фірм, включаючи аналіз обсягів виробництва, витрат, прибутковості. Ретроспективний аналіз представляє вивчення сформованих у минулому тенденцій. Перспективний аналіз досліджує майбутні процеси.

Діагностика як спосіб розпізнавання стану соціально-економічної системи за допомогою реалізації комплексу дослідницьких процедур і виявлення в них слабких ланок і вузьких місць відноситься до методів непрямих вимірів. Елементи соціально-економічних систем, властивості яких підлягають визначенню, звичайно недоступні для безпосереднього спостереження і виміру. Тому варто вимірювати не їхні параметри, а параметри процесів, породжуваних елементами цих систем і доступних для вимірів.

Отже, логіко-структурна схема економічної діагностики та її характеристика як процесу наведена на рис. 1.
Ключові терміни і поняття


Рис. 1. Характеристика діагностики як процесу
Питання для повторення


 1. Визначте предмет і об'єкт економічної діагностики як процесу.

 2. Який комплекс завдань має вирішувати економічна діагностика як наука?

 3. За допомогою яких методів проводять дослідження в економічній діагностиці в межах конкретних суб'єктів господарювання?

 4. В чому відстежується взаємозв'язок дисципліни «Економічна діагностика» з такими базовими дисциплінами як «Економіка підприємства», «Внутрішній економічний механізм підприємства», «Планування діяльності підприємства», «Організація виробництва», «Маркетинг», «Менеджмент», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Потенціал підприємства», іншими загальнообов'язковими дисциплінами за спеціальністю 7.050107 «Економіка підприємства».


Теми для підготовки доповідей та рефератів


 1. Значення економічної діагностики для підприємства в ринкових умовах господарювання.

 2. Напрямки економічної діагностики та їх характеристика.

 3. Методи економічної діагностики, їх характеристика та передумови застосування.

 4. Порівняльний аналіз економічної діагностики та економічного аналізу, їх спільні риси та розбіжності.

 5. Аналіз передумов виникнення економічної діагностики.

 6. Методологічні та теоретичні основи дослідження діагностики як науки.

 7. Історизм розвитку економічної діагностики як науки.

Допускається підготовка доповідей та рефератів з тем, які виникають з власної ініціативи студентів. Обов'язковою умовою є те, що ці теми повинні співпадати з тематикою заняття та бути узгоджені з викладачем.

Тема 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства
Кількість годин: 1
Мета заняття: ознайомитись та засвоїти методологічні основи діагностики конкурентного середовища підприємства, а також перспективні напрямки її розвитку на вітчизняних підприємствах
План


 1. Сутність діагностичних процесів в галузі оцінювання конкурентного середовища підприємства. Визначення та основні складові конкурентного середовища підприємства.

 2. Формування системи збору зовнішньої поточної інформації про конкурентів в ієрархічному ринковому середовищі.

 3. Система показників оцінки конкурентного середовища підприємства.

 4. Перспективи використання економічної діагностики для прогнозування напрямку розвитку конкурентного середовища підприємства.


Питання для обговорення


 1. Основні складові конкурентного середовища підприємства.

 2. Склад та послідовність збору зовнішньої поточної інформації про конкурентів на досліджуваному ринку (ринковому сегменті).

 3. Здійснення економічної діагностики конкурентного середовища.


Методичні рекомендації
В процесі вивчення даної теми необхідно звернути увагу на особливості економічної діагностики конкурентного середовища підприємстві та його потенціалу на відповідних ринках.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:

Конкурентне середовище підприємства – ринкове оточення підприємства, представлене суб'єктами господарювання різних форм власності та приналежності, які займаються подібною сферою діяльності і мають суттєві конкурентні позиції на досліджуваному ринку.

Формування системи зовнішньої поточної інформації про конкурентів в ієрархічному ринковому середовищі – це набір джерел і методичних засобів, за допомогою яких керівництво підприємства одержує регулярну інформацію про події, які відбуваються в комерційному середовищі. Організація збору, опрацювання необхідної інформації відбувається різними способами:

Джерела збору інформації про конкурентів представлені на рис. 2.

Безумовно, такий потік інформації необхідно відповідним чином систематизувати і диференціювати за відповідними класифікаційними ознаками для того, щоб мати можливість терміново вжити необхідних заходів щодо зміни ситуації на краще.

Система аналізу інформації про конкурентів – це визначений набір методів аналізу отриманих даних, в основі якого лежить статистичний банк даних та банк моделей.

Статистичний банк даних – це сукупність сучасних методик опрацювання інформації про кількісні зміни, дотримуючись яких можна встановити якнайтісніший взаємозв'язок і взаємозалежність між факторами, які впливають на досліджуваний економічний процес і його результативність.

Банк моделей – це сукупність механізмів та методологічних інструментів, за допомогою яких можна охарактеризувати ситуацію в межах підприємства.


Рис. 2. Джерела інформації про конкурентів
Врешті решт, діагностика конкурентного середовища підприємства передбачає збір даних, представлених в табл. 1.

Таблиця 1

Систематизація даних про конкурентів підприємства та їх аналіз


Основні показники

Власне

підприємство

Підприємство-конкурент 1

Підприємство-конкурент 2

Підприємство-конкурент n

1. Ємність ринку

2. Кількість сегментів

3. Потенціал підприємства

4. Маркетинг

5. Можливості збуту

6. Отримуваний дохід

7. Можливості товароруху

8. Витратність виробництва

9. Отримувані прибутки

10. Перспективи розвитку та відтворення…

Відповідна інформація про конкурентів має оброблятися виходячи зі схеми, наведеної на рис. 3.Рис. 3. Аналіз інформації про конкурентів
Після належної обробки інформації студент може самостійно визначити конкурентне положення підприємства та охарактеризувати його за допомогою відповідних показників.
Ключові терміни і поняттяПитання для повторення


 1. За допомогою чого можна вплинути на конкурентну позицію підприємства на ринку?

 2. Як оцінити конкурентні переваги підприємства?

 3. Чим слід керуватися при формуванні статистичного банку даних про конкурентне середовище підприємства?

 4. Які моделі існують для оцінки конкурентного середовища?

 5. Визначте перелік показників, за допомогою яких можна охарактеризувати конкурентне середовище підприємства та визначити його сильні та слабкі сторони.


Теми для підготовки доповідей та рефератів


 1. Особливості формування конкурентних переваг підприємства на визначеному ринку (ринковому сегменті).

 2. Характеристика методів дослідження конкурентного середовища.

 3. Роль маркетингових досліджень при створенні баз даних про конкурентне середовище у визначеній сфері діяльності.

 4. Основні етапи діагностики конкурентного середовища фірми.

 5. Наслідки застосування методів недобросовісної конкуренції, їх передбачення та вплив на прогнозованість бізнес-процесів.

Допускається підготовка доповідей та рефератів з тем, які виникають з власної ініціативи студентів. Обов'язковою умовою є те, що ці теми повинні співпадати з тематикою заняття та бути узгоджені з викладачем.

Тема 3. Оцінювання стратегічного протистояння

підприємств-конкурентів
Кількість годин: 2
Мета заняття: вивчити особливості стратегічного протистояння підприємств-конкурентів на ринку, а також систематизувати знання щодо методологічних основ його оцінки
План


 1. Сутність та зміст поняття стратегічного протистояння підприємств в конкурентному середовищі.

 2. Визначення критеріїв оцінки ступеню протистояння підприємств-конкурентів на визначеному ринку (ринковому сегменті). Методи і моделі оцінки протистояння підприємств-конкурентів.

 3. Роль економічної діагностики в підвищенні стійкості підприємства на визначеному ринку (ринковому сегменті).

 4. Створення ефективної стратегії протистояння підприємства конкурентам в структурованому ринковому середовищі.


Питання для обговорення


 1. Визначення базових понять, що обумовлюють особливості процесу стратегічного протистояння підприємств.

 2. Застосування SWOT-аналізу в діагностиці протистояння підприємств-конкурентів на досліджуваному ринку (ринковому сегменті).

 3. Особливості PIMS-аналізу для визначення напрямку вибору стратегії конкурування на основі показників прибутковості та управління готівкою.


Методичні рекомендації
Діагностику протистояння підприємств-конкурентів можна здійснити за допомогою формату SWOT-аналізу, відповідно до якого уся безліч факторів діяльності компанії групується в чотири блоки:

S (Strengths) – сильні сторони діяльності підприємства;

W (Weaknesses) – слабкі сторони діяльності підприємства;

O (Opportunities) – можливості підприємства, що дозволяють йому поліпшити свій стан;

T (Threats) – загрози, з якими може зіштовхнутися підприємство на шляху поліпшення своєї діяльності.

У рамках кожної групи необхідно сформулювати не більш десяти лаконічних тверджень – висновків за результатами діагностики. Ці твердження повинні бути пов'язані з будь-якими показниками чи властивостями підприємства. Наприклад, «за поточний період погіршилися показники оборотності, про що свідчить збільшення тривалості фінансового циклу», чи «показники маржинального прибутку стабільні». Важливо розрізняти сфери відповідальності визначених вище груп. Перші два блоки S і W «відповідають» за поточний стан підприємства, у той час як дві інші – O і T – пов'язані з прогнозом стану підприємства на найближчу перспективу.

Прагматична доцільність SWOT-аналізу полягає в тому, що він робить спробу конструктивного поліпшення результативності діяльності підприємства та вказує напрямок створення його конкурентних переваг на відповідному ринку. На основі SWOT-аналізу менеджмент підприємства повинен сформулювати рекомендації щодо основних напрямків поліпшення діяльності. Тільки тоді процес діагностики можна вважати закінченим.

Ситуаційний аналіз. Ситуаційний (чи «SWOT-аналіз») здійснюється як на підприємстві в цілому, так і для окремих видів бізнесу. Його результати надалі використовуються при розробці стратегічних планів і планів маркетингу для досягнення належного конкурентного положення на відповідному ринку.

Аналіз сильних і слабких сторін характеризує дослідження внутрішнього середовища організації. Внутрішнє середовище має небагато складових, кожна з який включає набір ключових процесів і елементів організації (видів бізнесу), стан яких у сукупності визначають той потенціал і ті можливості, якими володіє організація. Внутрішнє середовище включає маркетингову, фінансову, виробничу і кадрово-організаційну складові, кожна з який має свою структуру. У табл. 2 наводиться приклад можливої форми для аналізу сильних і слабких сторін організації.

Крім того, внутрішнє середовище цілком пронизується організаційною культурою, яка також повинна серйозно вивчатися. Через те, що організаційна культура не має чіткого прояву, її аналіз на формальній основі вкрай утруднений. Хоча, зазвичай, за допомогою експертних методів оцінюють такі фактори, як наявність місії, що поєднує діяльність співробітників; наявність загальних цінностей; гордість за свою організацію; система мотивації, чітко ув'язана з результатами роботи співробітників; психологічний клімат у колективі тощо.

Організаційна культура може сприяти тому, що організація виступає структурою, здатною стійко утримувати свої позиції в конкурентній боротьбі. Але може бути і так, що організаційна культура послабляє підприємство, не даючи йому успішно розвиватися навіть у тому випадку, якщо воно має високий техніко-технологічний і фінансовий потенціал.

Таблиця 2. Аналіз сильних і слабких сторін організації


Складові внутрішнього середовища

Ефективність складових

внутрішнього середовища

Важливість

Надто сильна

Сильна

Нейтральна

Слабка

Надто слабка

Висока

Середня

Низька

Маркетинг:

Репутація організації і продуктів

Ринкова частка

Якість продуктів

Рівень сервісу

Виробничі витрати

Витрати на розподіл

Ефективність просування

Ефективність роботи збутовиків

Фінанси:

Рівень прибутковості

Фінансова стабільність

Рентабельність

інвестицій

Ціна акцій

Виробництво:

Рівень НДДКР й інновацій

Можливості своєчасних постачань

Стан основних фондів

Резерви виробничих потужностей

Використання сучасних технологій

Організація і кадри:

Підприємницька орієнтація

Кваліфікація керівництва

Кваліфікація персоналу

Раціональність розподілу прав і відповідальності


Для того щоб успішно виживати в довгостроковій перспективі, підприємство має вміти прогнозувати те, які труднощі можуть виникнути на його шляху в майбутньому, і те, які нові можливості можуть відкритися для нього. Тому стратегічне планування, вивчаючи зовнішнє середовище, зосереджує увагу на з'ясуванні того, які погрози і які можливості має зовнішнє середовище.

Методологія SWOT-аналізу припускає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, а також погроз і можливостей, а далі – установлення ланцюгів зв'язку між ними, що надалі можуть бути використані для формулювання стратегій організації (рис. 4).

Важливість

Ефективність

Низька

Висока

Висока

Вимагає особливої уваги

Продовжувати зберігати високий рівень

Низка

Низький пріоритет

Надмірна увага малозначимим факторам
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации