Гетьман О.О. Економічна діагностика - файл n1.doc

приобрести
Гетьман О.О. Економічна діагностика
скачать (394.3 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1399kb.25.03.2005 11:37скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Додаток В

до Положення (Стандарту)

бухгалтерського обліку 2


Коди
Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство

ДВАТ «Прогрес»

за ЄДРПОУ

00

178

442

Територія

Україна

за КОАТУУ

1312426

Форма власності

державна

за КФВ

31

Орган державного управління

Мінпаливенерго

за СПОДУ

01094

Галузь

вугільна

за ЗКГНГ

11312

Вид економічної діяльності

видобуток вугілля

за КВЕД

10.10.1

Кількість підприємств

Одиниця виміру

тис. грн.

Контрольна сума
Адреса

м. Донецьк, вул. Шахтарів, 4


БАЛАНС

на 1 січня 2004 року
Форма № 1


Код за ДКУД

1801001
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ


Нематеріальні активи:

залишкова вартість

первісна вартість

знос

010

123

216

011

123

216

012

( – )

( – )

Незавершене будівництво

020

18 517

14 491

Основні засоби:

залишкова вартість

первісна вартість

знос

030

203 682

222 127

031

284 323

304 012

032

(80 641)

(81 885)

Довгострокові фінансові інвестиції:

обліковані методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

040045Довгострокова дебіторська заборгованість

050Відстрочені податкові активи

060Інші необоротні активи

070Усього за розділом І

080

222 322

236 834

ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ


Запаси:

виробничі запаси

тварини на вирощуванні та відгодівлі

незавершене виробництво

готова продукція

товари

100

9 340

4 594

110120

3

46

130140

524

371

Векселі одержані

150

21 715

15 755

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

первісна вартість

резерв сумнівних боргів

160

10 407

23 233

161

10 407

23 233

162

( – )

( – )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

за виданими авансами

з нарахованих доходів

із внутрішніх розрахунків

170

27

27

180

50190200Інша поточна дебіторська заборгованість

210

543

772

Поточні фінансові інвестиції

220Грошові кошти та їх еквіваленти:

у національній валюті

в іноземній валюті

230

1

3

240Інші оборотні активи

250

3 193

2 532

Усього за розділом ІІ

260

45 803

47 333

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

9 018

7 854

Баланс

280

277 143

292 021

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ


Статутний капітал

300

39 744

39 744

Пайовий капітал

310Додатковий вкладений капітал

320Інший додатковий капітал

330

152 864

152 864

Резервний капітал

340Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

34 050

33 009

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

226 658

225 617

ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ


Забезпечення виплат персоналу

400Інші забезпечення

410


415


416

( )

( )

Цільове фінансування

420

4 603

2 196

Усього за розділом ІІ

430

4 603

2 196

ІІІ. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ


Довгострокові кредити банків

440Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

39

39

Відстрочені податкові зобов'язання

460Інші довгострокові зобов'язання

470

171

4 925

Усього за розділом ІІІ

480

210

4 964

IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ


Короткострокові кредити банків

5001 000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510Векселі видані

520

2 106

39

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

12 486

15 175

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

з бюджетом

з позабюджетних платежів

зі страхування

з оплати праці

з учасниками

із внутрішніх розрахунків

540550

7 039

10 675

560

4 814

4 814

570

1 509

913

580

1 764

1 839

590600

174

241

Інші поточні зобов'язання

610

13 406

11 878

Усього за розділом IV

620

43 298

46 574

V. Доходи майбутніх періодів

630

2 374

12 670

Баланс

640

277 143

292 021
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Додаток В до Положення (Стандарту)
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации