Гетьман О.О. Економічна діагностика - файл n1.doc

приобрести
Гетьман О.О. Економічна діагностика
скачать (394.3 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1399kb.25.03.2005 11:37скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


За результатами розрахунків цього розділу студенти повинні здійснити ґрунтовні пояснення тенденцій фінансового стану підприємства та зробити пропозиції щодо поліпшення поточного стану речей. А також студенти повинні вказати, чи правильно здійснений аналіз руху грошових коштів (Додаток Ж). Якщо аналіз зроблено з помилками, студенту необхідно виправити їх, додаючи ґрунтовні пояснення.
Індивідуальне завдання
Студенту необхідно самостійно здійснити діагностику фінансового стану підприємства на основі показників, наведених в Додатках В, Д за допомогою операційного аналізу, аналізу операційних витрат, аналізу управління активами, аналізу довгострокової платоспроможності та аналізу прибутковості. Також за наведеним балансом слід здійснити горизонтальний і вертикальний аналіз, визначивши основні напрямки формування активів підприємства. За даними балансу та звіту про фінансові результати необхідно перевірити правильність заповнення звіту про рух капіталу та на основі отриманих даних зробити висновки щодо перспектив функціонування підприємства на визначеному ринку (ринковому сегменті).

Ключові терміни і поняттяПитання для повторення


 1. В чому полягає сутність фінансової діагностики підприємства?

 2. Визначте основні складові фінансів підприємства.

 3. Які види фінансової діагностики Вам знайомі?

 4. З яких етапів складається фінансова діагностика підприємства?

 5. Чим відрізняється фінансовий аналіз від фінансової діагностики підприємства?

 6. Які блоки містить фінансова діагностика підприємства.

 7. Визначте показники оцінки ліквідності та довгострокової платоспроможності підприємства.

 8. Запорукою чого є формування чистого робочого капіталу підприємства?


Теми для підготовки доповідей та рефератів


 1. Приклади здійсненні фінансової діагностики підприємства.

 2. Система показників фінансової діагностики підприємства.

 3. Створення ефективної фінансової стратегії розвитку підприємства на засадах аналізу за допомогою фінансових коефіцієнтів.

Допускається підготовка доповідей та рефератів з тем, які виникають з власної ініціативи студентів. Обов'язковою умовою є те, що ці теми повинні співпадати з тематикою заняття та бути узгоджені з викладачем.

Тема 10. Діагностика економічної безпеки підприємства
Кількість годин: 1
Мета заняття: ознайомитись та засвоїти методологічні основи діагностики економічної безпеки на вітчизняних підприємствах
План


 1. Змістовно-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства.

 2. Структурні елементи і особливості організації економічної безпеки підприємства.

 3. Методика здійснення економічної діагностики безпеки підприємства.

 4. Аналіз та оцінка досягнутого рівня економічної безпеки.

 5. Напрямки підвищення та моделювання ефективної організації економічної безпеки за окремими функціональними складовими.


Питання для обговорення


 1. Поняття економічної безпеки на підприємстві.

 2. Аналітична оцінка економічної безпеки підприємства.

 3. Алгоритм проведення функціонального аналізу заходів щодо досягнення необхідного рівня економічної безпеки підприємства.

 4. Основні напрямки організації економічної безпеки за окремими функціональними складовими.

 5. Поняття комерційної таємниці та оцінка наслідків її порушення.

 6. Концептуальні засади управління безпекою підприємства.


Методичні рекомендації
При вивченні цієї теми студент повинен скористатися знаннями, здобутими при вивченні дисциплін загальнообов'язкового циклу, таких як «Економіка підприємства», «Внутрішній економічний механізм підприємства», «Господарське право».

Для діагностики економічної безпеки підприємства використовують широкий спектр економічних показників, які аналізують такі її складові, як:

Студентам самостійно слід пригадати формули розрахунку сукупного критерію інтегральної оцінки економічної безпеки підприємства за усіма вказаними складовими та визначити, яку роль відіграють дані показники при формування ефективної стратегії функціонування підприємства в ієрархічному конкурентному середовищі.
Ключові терміни і поняттяПитання для повторення


 1. Дайте визначення поняттю економічної безпеки підприємства.

 2. Визначте основні складові економічної безпеки підприємства.

 3. Назвіть передумови, необхідні для забезпечення відповідної безпеки економічного стану підприємства.

 4. Вкажіть основні чинники, що обумовлюють результативне забезпечення економічної безпеки в межах конкретного підприємства.

 5. Як правильно сформувати систему управління економічною безпекою підприємства на основі її діагностики?

 6. За допомогою яких методів можна спрогнозувати перспективний розвиток економічної безпеки на підприємстві?


Теми для підготовки доповідей та рефератів


 1. Структурний відділ забезпечення економічної безпеки на підприємстві.

 2. Створення механізму управління економічною безпекою підприємства на основі її діагностики.

 3. Характеристика особливостей забезпечення належної безпеки діяльності підприємства в конкурентному середовищі.

 4. Особливості збереження комерційної таємниці.

 5. Оцінка рівня секретності та конфіденційності інформації на підприємстві.

Допускається підготовка доповідей та рефератів з тем, які виникають з власної ініціативи студентів. Обов'язковою умовою є те, що ці теми повинні співпадати з тематикою заняття та бути узгоджені з викладачем.

Тема 11. Діагностика економічної культури підприємства
Кількість годин: 1
Мета заняття: ознайомитись та засвоїти методологічні основи діагностики економічної культури на вітчизняних підприємствах
План


 1. Сутність та характеристика складових економічної культури підприємства.

 2. Система показників для оцінки економічної культури підприємства.

 3. Основні етапи здійснення діагностики економічної культури підприємства.

 4. Напрямки поліпшення економічної культури підприємства.


Питання для обговорення


 1. Поняття економічної культури на підприємстві.

 2. Складові економічної культури на підприємстві.

 3. Оцінка економічної культури підприємства.

 4. Формування ефективної системи економічної культури діяльності підприємства в конкурентному структурованому середовищі.


Методичні рекомендації
При вивченні цієї теми студент повинен скористатися знаннями, здобутими при вивченні дисциплін загальнообов'язкового циклу, таких як «Економіка підприємства», «Етика», «Господарське право», «Культурологія».

Для діагностики економічної культури підприємства використовують широкий спектр економічних показників, які аналізують такі її складові, як:

Студентам самостійно слід пригадати моделі етичного здійснення бізнес-процесів, психологію поведінки споживачів, співробітників, постачальників, керівників вищої ланки, інших категорій працівників підприємства та ринкових суб'єктів, а також методи вербальних оцінок цих процесів.

Також студенту слід самостійно ознайомитися з сучасними теоріями мотивації, в яких відтворено взаємозв'язок між матеріальними, моральними і духовними цінностями в діяльності кожного з них та загальносуспільної поведінки.

Необхідним також є ознайомлення з методами етики бізнесу та економічними методами оцінки доцільності її впровадження на підприємстві.
Ключові терміни і поняттяПитання для повторення


 1. Дайте визначення поняттю економічної культури підприємства.

 2. Визначте основні складові економічної культури підприємства.

 3. Які показники слугують основою для оцінки економічної культури підприємства?

 4. Що утворює зміст економічної культури підприємства?

 5. Вкажіть основні чинники, що обумовлюють успішний розвиток економічної культури підприємства.

 6. Визначте основні складові етики бізнесу.

 7. Як правильно сформувати позитивний імідж підприємства на ринку за допомогою економічної культури?

 8. Що є запорукою успішного функціонування підприємства в зовнішньому ринковому середовищі?

 9. За допомогою яких економічних показників можна оцінити економічну культуру підприємства?


Теми для підготовки доповідей та рефератів


 1. Складові економічної культури на підприємстві.

 2. Обґрунтування доцільності упровадження керованої системи управління економічною культурою підприємства виробничої програми підприємства.

 3. Система показників діагностики економічної культури підприємства.

 4. Напрямки перспективного розвитку та подальшого становлення мотивованої системи управління економічною культурою підприємства.

Допускається підготовка доповідей та рефератів з тем, які виникають з власної ініціативи студентів. Обов'язковою умовою є те, що ці теми повинні співпадати з тематикою заняття та бути узгоджені з викладачем.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: ОАО Новости, 2000. – 255 с.

 2. Береза Т.Н., Хрусталев Е.Ю. Методы оценки маркетинговых решений в условиях неопределенности и риска // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – № 6. – с. 3-16.

 3. Бланк И.А. Управление активами. – К.: «Ника-Центр», 2000. – 720 с.

 4. Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.: «Ника-Центр», 2000. – 512 с.

 5. Гончарова Н.П., Перерва П.Г. и др. Маркетинг инновационного процесса: Учебное пособие. – К.: Наука, 1998. – 207 с.

 6. Демченков В.С., Милета В.И. Системный анализ деятельности предприятий: М.: Финансы и статистика, 1990. – 182 с.

 7. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

 8. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с.

 9. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с.

 10. Калина А.В. и др. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровень): Учеб. пособ. – К.: МАУП, 1998. – 266 с.

 11. Комлев Е.Б. Анализ конкурентоспособности товаров / Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – №3. – с. 45-59.

 12. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 294 с.

 13. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.

 14. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999.– 132 с.

 15. Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві: Навч. посібник. – Львів: Світ, 1998. – 208 с.

 16. Оценка бизнеса: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 512 с.

 17. Попов Е.В. Пять уровней потенциала маркетинга // Маркетинг. – 2000. – № 6 (55). – С. 50-58.

 18. Савицкая Г.А. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: Нов. знание, 2000. – 688 с.

 19. Соколова Л.В. Конкурентоспособность предприятия и критерии ее оценки / Маркетинг и реклама. – 1999. – №5-6. – с. 31-33.

 20. Энджел Дж. Ф. и др. Поведение потребителей / Д.Ф. Энджел, Р.Д. Блэкуэлл, П.У. Миниард. – Спб.: Питер, 1999. – 768 с.

Додаток А
Значення вагомості кількісних та якісних показників

конкурентоспроможності товару


варіанта

Вагомість товарних атрибутів для оцінки товару споживачем


Ціна споживання

Якість товару

Якість товару

Експлуатаційні характеристики

Технічні


характеристики

Імідж виробу

Дизайн

Експлуатаційні характеристики

Технічні

характеристики

Режим роботи

Гарантійний строк

Робочий простір

Навантаження

Потужність

Викид шкідливих речовин

1

0,35

0,65

0,35

0,30

0,20

0,15

0,30

0,70

0,30

0,30

0,20

0,20

2

0,30

0,70

0,10

0,10

0,70

0,10

0,25

0,75

0,10

0,20

0,30

0,40

3

0,25

0,75

0,20

0,10

0,55

0,15

0,15

0,85

0,70

0,10

0,10

0,10

4

0,28

0,72

0,10

0,05

0,75

0,10

0,12

0,88

0,50

0,25

0,15

0,10

5

0,32

0,68

0,05

0,05

0,50

0,40

0,30

0,70

0,10

0,20

0,30

0,40

6

0,30

0,70

0,04

0,06

0,52

0,38

0,45

0,55

0,40

0,30

0,20

0,10

7

0,35

0,65

0,12

0,13

0,65

0,10

0,55

0,45

0,25

0,25

0,25

0,25

8

0,34

0,66

0,60

0,10

0,25

0,05

0,46

0,54

0,15

0,35

0,15

0,35

9

0,36

0,64

0,20

0,15

0,42

0,23

0,47

0,53

0,14

0,26

0,37

0,23

10

0,37

0,63

0,11

0,09

0,40

0,40

0,32

0,68

0,15

0,25

0,30

0,30

11

0,30

0,70

0,15

0,15

0,35

0,35

0,28

0,72

0,60

0,20

0,10

0,10

12

0,25

0,75

0,03

0,17

0,62

0,18

0,10

0,90

0,15

0,15

0,35

0,35

13

0,26

0,74

0,20

0,20

0,30

0,30

0,20

0,80

0,30

0,30

0,30

0,10

14

0,27

0,73

0,25

0,25

0,25

0,25

0,35

0,65

0,20

0,20

0,20

0,40

15

0,30

0,70

0,25

0,25

0,25

0,25

0,40

0,60

0,16

0,24

0,36

0,24

16

0,29

0,71

0,30

0,30

0,20

0,20

0,22

0,78

0,50

0,10

0,30

0,10

17

0,30

0,70

0,04

0,06

0,45

0,45

0,14

0,86

0,40

0,30

0,15

0,15

18

0,30

0,70

0,08

0,02

0,60

0,30

0,50

0,50

0,25

0,25

0,25

0,25

19

0,35

0,65

0,12

0,13

0,55

0,20

0,30

0,70

0,60

0,30

0,05

0,05

20

0,35

0,65

0,10

0,10

0,40

0,40

0,50

0,50

0,25

0,25

0,25

0,25

21

0,30

0,70

0,25

0,25

0,25

0,25

0,45

0,55

0,40

0,40

0,05

0,15

22

0,32

0,68

0,07

0,13

0,70

0,10

0,33

0,67

0,90

0,05

0,02

0,03

23

0,33

0,67

0,05

0,05

0,60

0,30

0,56

0,44

0,70

0,25

0,04

0,01

24

0,32

0,68

0,06

0,14

0,25

0,55

0,70

0,30

0,60

0,30

0,05

0,05

25

0,30

0,70

0,14

0,06

0,30

0,50

0,15

0,85

0,30

0,30

0,20

0,20

26

0,28

0,72

0,30

0,20

0,30

0,20

0,60

0,40

0,20

0,20

0,30

0,30

27

0,25

0,75

0,10

0,20

0,30

0,40

0,74

0,26

0,40

0,25

0,25

0,10

28

0,25

0,75

0,01

0,02

0,47

0,50

0,80

0,20

0,48

0,48

0,02

0,02

29

0,36

0,64

0,40

0,30

0,20

0,10

0,45

0,55

0,25

0,25

0,25

0,25

30

0,38

0,62

0,15

0,25

0,30

0,30

0,50

0,50

0,50

0,20

0,20

0,10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации