Гетьман О.О. Економічна діагностика - файл n1.doc

приобрести
Гетьман О.О. Економічна діагностика
скачать (394.3 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1399kb.25.03.2005 11:37скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Використовуючи формули (22-23) та (26-27) для компенсаційної оцінки, необхідно визначити величини внутрішніх і зовнішніх конкурентних переваг, а також ринкову силу товару, представивши отримані показники у табличному вигляді (табл. 12). Використовуючи формули (24-25) та (28-29) для некомпенсаційної оцінки, необхідно визначити величини внутрішніх і зовнішніх конкурентних переваг, а також ринкову силу товару, представивши отримані показники у табличному вигляді (табл. 12).

За результатами виконання цього розділу студенту необхідно обов'язково зробити висновки щодо конкурентоспроможності товарів, які пропонуються на ринку підприємствами, надати ґрунтовні пропозиції щодо поліпшення стану.
Таблиця 12. Структура конкурентних переваг товару за умов

компенсаційної та некомпенсаційної оцінок


Постачальник

Одинична

корисність товару

Конкурентні переваги

Ринкова сила

Внутрішні


Зовнішні

абс.

%

абс.

%

абс.

%

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10Індивідуальне завдання
Визначте конкурентоспроможність товару підприємства на ринку, ґрунтуючись на показники, наведені в табл. 5-6, керуючись формулами (2-29). Результати розрахунків повинні бути наведені в такій формі, як це представлено в табл. 7-12. За отриманими результатами необхідно зробити висновки.
Ключові терміни і поняттяПитання для повторення


 1. Що таке конкурентоспроможність товару підприємства?

 2. Які існують методи визначення КС товарів?

 3. В чому полягає сутність визначення конкурентоспроможності товару відповідно до компенсаційної оцінки?

 4. В чому полягає сутність визначення конкурентоспроможності товару відповідно до некомпенсаційної оцінки?

 5. Що таке ринкова сила товару, і яким чином вона впливає на результати конкурентоспроможності товару?


Теми для підготовки доповідей та рефератів


 1. Поняття конкурентоспроможності товару та методи її оцінки на вітчизняних підприємствах.

 2. Дослідження функції бажаності товару та її вплив на конкурентоспроможність товару. Приклади визначення бажаності товарів.

 3. Компенсаційна оцінка конкурентоспроможності товару.

 4. Некомпенсаційна оцінка конкурентоспроможності товару.

Допускається підготовка доповідей та рефератів з тем, які виникають з власної ініціативи студентів. Обов'язковою умовою є те, що ці теми повинні співпадати з тематикою заняття та бути узгоджені з викладачем.

Тема 6. Діагностика майна і ринкова цінність підприємства
Кількість годин: 2
Мета заняття: ознайомитись та засвоїти методологічні основи діагностики майна і ринкової вартості вітчизняних підприємств
План


 1. Здійснення ринкової оцінки майна підприємства.

 2. Визначення та характеристика ринкової цінності підприємства.

 3. Методи і моделі здійснення економічної діагностики майна підприємства.

 4. Узагальнена критеріальна оцінка ринкової вартості підприємства та його активів.

 5. Напрямки підвищення ринкової цінності підприємства.


Питання для обговорення


 1. Поняття ринкової вартості майна підприємства.

 2. Поняття ринкової вартості підприємства.

 3. Особливості діагностики ринкової вартості підприємства.

 4. Показники для оцінки ринкової вартості майна і самого підприємства.

 5. Нормативно-правові основи здійснення ринкової оцінки майна на вітчизняних підприємствах.


Методичні рекомендації
Сьогодні для визначення ринкової вартості майна та самих підприємств в Україні використовують Методику оцінки вартості майна під час приватизації, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. №1554.

Згідно з цією Методикою проводиться оцінка вартості майна, яке відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 рр. та інших актів законодавства підлягає продажу, внесенню до статутних фондів господарських товариств, а також аналіз фінансового стану підприємств за спрощеною схемою.

Відповідно до цієї Методики оцінюються цілісні майнові комплекси, у тому числі їх необоротні та оборотні активи, індивідуально визначене майно, частки, паї, акції, у тому числі пакети акцій, об'єкти незавершеного будівництва, що не входять до складу цілісних майнових комплексів і приватизуються окремо, а також будь-яке інше майно, що належить державі або господарському товариству, в якому держава володіє часткою не менше 25% відсотків статутного фонду. Також згідно з Методикою визначається розмір статутного фонду господарського товариства, початкова вартість майна у разі його продажу на конкурентних засадах, ціна майна у разі його викупу.

У Методиці наведені нижче поняття вживаються у такому значенні:

оцінка – процес визначення вартості майна за встановленою процедурою на певну дату;

незалежна оцінка – визначення певного виду вартості майна експертом за договором із замовником;

стандартизована оцінка – визначення розміру статутного фонду ВАТ у процесі приватизації (корпоратизації) на засадах незалежної оцінки активів або даних бухгалтерського обліку, а також визначення вартості майна у випадках, передбачених Методикою, з використанням стандартної методології та стандартного набору вихідних даних;

ціна майна (внеску) – грошова сума, за якою можливий перехід права власності на об'єкт оцінки або передача права управління ним; грошовий еквівалент вартості майна, визначений за допомогою незалежної чи стандартизованої оцінки;

початкова вартість майна – ціна, з якої розпочинається продаж майна встановленими законодавством способами, що передбачають конкуренцію покупців та зміну цієї ціни під час продажу;

балансова вартість активів – вартість, за якою активи відображено в балансі підприємства, після вирахування суми накопиченої амортизації;

переоцінена вартість активів – вартість, за якою активи відображаються в передавальному балансі підприємства, складеному на дату оцінки, у тому числі активи, що підлягали переоцінці на засадах незалежної оцінки відповідно до порядку та у випадках, передбачених цією Методикою, а також відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

справедлива (ринкова) вартість – вірогідна ціна, за яку майно може бути продано на дату оцінки на відкритому конкурентному ринку за відсутності додаткових інвестиційних умов угоди між обізнаними, заінтересованими та незалежними сторонами;

інвестиційна вартість – вартість майна за конкретних додаткових інвестиційних умов договору;

вартість діючого підприємства (цілісного майнового комплексу) – вартість підприємства, що формується завдяки функціонуванню його як діючого та єдиного цілого і є сумою капіталізованих доходів від його діяльності, збільшеною на вартість надлишкових активів підприємства, визначену виходячи з найкращого альтернативного варіанта використання цих активів, у тому числі їх ліквідації;

ринкова вартість підприємства при існуючому використанні – сукупна переоцінена вартість активів, що використовуються підприємством запланованим способом з метою отримання поточного фінансового результату, збільшена на переоцінену вартість надлишкових активів, що оцінюються виходячи з найкращого варіанта їх альтернативного використання, включаючи вартість ліквідації, та зменшена на суму зобов'язань;

надлишкові активи – активи підприємства, що в даний час не використовуються ним для отримання фінансового результату та використання яких на даному підприємстві у зазначений спосіб та належним чином є фізично неможливим або економічно неефективним;

заставна вартість – дисконтована на дату оцінки справедлива (ринкова) вартість необоротного активу, визначена на передбачувану дату закінчення терміну дії договору застави з метою укладення договору застави майна;

договір на проведення незалежної оцінки майна – договір між замовником оцінки та експертом, визначеним у випадках, передбачених цією Методикою на конкурсних засадах у порядку, встановленому Фондом державного майна, відповідно до якого експерту доручається проводити незалежну оцінку майна;

цілісний майновий комплекс – об'єкт, сукупність активів якого забезпечує провадження окремої господарської діяльності на постійній і регулярній основі. Цілісними майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи підприємств (цехи, виробництва, дільниці тощо), які виділяються в установленому порядку в самостійні об'єкти з подальшим складанням розподільного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні підприємства;

індивідуально визначене майно – інвентарні об'єкти або групи інвентарних об'єктів та інше окреме майно, що може реалізуватися способами, визначеними законодавством, як окремий самостійний об'єкт;

власні кошти підприємства – кошти, отримані підприємством протягом звітного періоду внаслідок звичайної діяльності, а також амортизаційні відрахування з матеріальних та нематеріальних необоротних активів, нараховані протягом звітного періоду;

В основу незалежної оцінки майна, у тому числі цілісних майнових комплексів, покладаються загальновідомі в світовій практиці базові принципи. Враховуються фактори попиту і пропонування на аналогічні об'єкти, ліквідності, впливу зовнішнього середовища та наявності ринків збуту продукції; ризики, пов'язані з діяльністю об'єкта оцінки, отриманням прибутків та інвестуванням коштів для його придбання; ступінь контролю над бізнесом, що є об'єктом оцінки; поточна та прогнозована прибутковість діяльності тощо.

Для проведення незалежної оцінки майна використовуються такі загальновідомі методичні підходи:

Використання зазначених підходів та вибір виду вартості ґрунтується на визначеній меті оцінки, яка залежить від способу відчуження майна, що є об'єктом оцінки. Вибір підходів до оцінки та вид вартості майна, що визначається, обов'язково обґрунтовуються експертом у звіті про оцінку майна. Під час проведення незалежної оцінки майна експертом використовуються кілька підходів з подальшим узагальненням результатів оцінки, отриманих з їх використанням. Неможливість або недоцільність застосування певного підходу експертом також обґрунтовується у звіті.

Порядок проведення оцінки вартості майна:

1) утворення державним органом приватизації (органом, уповноваженим управляти державним майном) інвентаризаційної комісії у складі працівників підприємства та визначення дати попередньої інвентаризації необоротних активів з метою складання їх основного переліку, згідно з яким проводитиметься незалежна оцінка на дату оцінки;

2) визначення цими органами дати оцінки розміру статутного фонду ВАТ;

3) проведення інвентаризаційною комісією попередньої інвентаризації необоротних активів та затвердження її результатів у термін, що не перевищує 15 календарних днів від встановленої дати попередньої інвентаризації, але не пізніше ніж за 10 календарних днів до визначеної дати оцінки;

4) складання та затвердження державним органом приватизації (органом, уповноваженим управляти державним майном) основного переліку необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці, у 5-денний термін від дати надання інвентаризаційною комісією результатів їх попередньої інвентаризації;

5) відбір державним органом приватизації на конкурентних засадах експерта, що проводитиме незалежну оцінку необоротних активів, та укладання з ним договору на проведення незалежної оцінки у тритижневий термін, але не пізніше ніж за п'ять днів до визначеної дати оцінки;

6) уточнення інвентаризаційною комісією у 20-денний термін після визначеної дати оцінки результатів попередньої інвентаризації необоротних активів на дату оцінки, проведення повної інвентаризації інших активів та зобов'язань і схвалення протокольним рішенням комісії з приватизації (корпоратизації) зведеного акта інвентаризації та додаткового переліку необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці згідно з вимогами пункту 19 Методики і передання їх до державного органу приватизації;

7) проведення експертом незалежної оцінки необоротних активів згідно з основним та додатковим переліками і подання у термін, що не перевищує 35 календарних днів від дати оцінки, висновків про вартість майна та звіту про оцінку майна до державного органу приватизації для рецензування їх відповідності встановленим законодавством методичним вимогам;

8) проведення державним органом приватизації рецензування матеріалів незалежної оцінки необоротних активів та надання експерту висновків рецензування у 10-денний термін від дати надходження цих матеріалів;

9) усунення в 3-денний термін експертом зауважень державного органу приватизації та подання доопрацьованих матеріалів незалежної оцінки до державного органу приватизації для здійснення контролю та підписання акта приймання-передачі робіт;

10) надання державним органом приватизації до комісії з приватизації (корпоратизації) матеріалів незалежної оцінки необоротних активів та акта приймання-передачі робіт для затвердження висновків експерта не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення терміну підготовки та затвердження акта оцінки вартості майна підприємства;

11) розгляд та затвердження протокольним рішенням комісії з приватизації (корпоратизації) висновку про вартість майна та надання матеріалів незалежної оцінки підприємству для коригування даних бухгалтерського обліку в частині вартості необоротних активів та підготовки передавального балансу;

12) складання підприємством у 5-денний термін з дати отримання затверджених матеріалів незалежної оцінки передавального балансу на дату оцінки за наслідками інвентаризації та відповідно до результатів незалежної оцінки необоротних активів і подання його разом з висновками аудиторської перевірки та іншими матеріалами, що вимагаються для проведення оцінки, комісії з приватизації (корпоратизації);

13) складання комісією з приватизації (корпоратизації) та затвердження державним органом приватизації (органом, уповноваженим управляти державним майном) акта оцінки вартості майна підприємства згідно з цією Методикою, в термін, що не перевищує 2 місяців від визначеної дати оцінки.

Підсумковий звіт оцінки вартості майна представляється в табличному вигляді (табл. 13).
Таблиця 13. Оцінка ринкової вартості підприємства та його майна


рядка

Показник

Усього, тис. грн.

У тому числі

що належать державі

що належать орендарю

1

2

3

4

5

1.

Необоротні активи, усього, у тому числі:


1.1.

Залишкова вартість нематеріальних активів, усього, у тому числі:

права користування природними

ресурсами

права користування майном

права на знаки для товарів і послуг

права на об'єкти промислової власності

авторські та суміжні з ними права

гудвіл

інші нематеріальні активи


Продовження табл. 13

1

2

3

4

5

1.2.

Незавершене будівництво


1.3.

Залишкова вартість основних засобів, усього, у тому числі:

земельні ділянки

капітальні витрати на поліпшення

земель

будинки та споруди

машини та обладнання

транспортні засоби

інструменти, прилади, інвентар

робоча і продуктивна худоба

багаторічні насадження

інші основні засоби


1.4.

Довгострокові фінансові інвестиції, усього у тому числі:

ті, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції


1.5.

Довгострокова дебіторська заборгованість


1.6.

Відстрочені податкові активи


1.7.

Інші необоротні активи


2.

Оборотні активи, усього у тому числі:


2.1.

Запаси


2.2.

Векселі одержані


2.3.

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги), усього,

у тому числі:

первісна вартість

резерв сумнівних боргів


2.4.

Дебіторська заборгованість за розрахунками, усього,

у тому числі:


2.4.1.

З бюджетом


2.5.

Інша поточна дебіторська заборгованість


2.6.

Поточні фінансові інвестиції


2.7.

Грошові кошти та їх еквіваленти, усього, у тому числі:

у національній валюті

у іноземній валюті


2.8.

Інші оборотні активи


3.

Витрати майбутніх періодів


4.

Доходи майбутніх періодів


5.

Сукупна вартість цілісного майнового комплексу

(сума рядків 1, 2, 3)


6.

Забезпечення наступних витрат і платежів, усього, у тому числі:


6.1.

Цільове фінансування


7.

Довгострокові зобов'язання


8.

Поточні зобов'язання, усього, у тому числі:


8.1.

Прострочені зобов'язання за розрахунками з бюджетом


8.2.

Прострочені зобов'язання за розрахунками за оренду державного майнах

9.

Чиста вартість цілісного майнового комплексу

(рядок 5 - (рядок 6 - рядок 6.1 ) - рядок 7 - рядок 8)


10.

Вартість майна, що вилучається, усього, у тому числі:х

10.1.

Вартість державного житлового фондух

10.2.

Вартість об'єктів, що не підлягають приватизаціїх

10.3.

Вартість об'єктів, щодо яких законодавством встановлений особливий режим приватизаціїх

11.

Чиста вартість цілісного майнового комплексу для визначення розміру статутного фонду (рядок 9 - рядок 10)


12.

Додаткова вартість майна, що одержана в результаті застосування заходів фінансової реструктуризації (графа 3 рядка 8.1 + графа 3 рядка 8.2 - графа 3 рядка 2.4.1)(в орендного підприємства одержане значення вноситься тільки у графу 4)х

Продовження табл. 13

1

2

3

4

5

13.

Вартість державного майна, що підлягає приватизації (статутний фонд відкритого акціонерного товариства, що створюється на базі майна державного підприємства) (графа 3 рядка 11 + графа 3 рядка 12 (у разі прийняття рішення про фінансову реструктуризацію))х

14.

Вартість оборотних засобів, зданих в оренду, з урахуванням індексації ((рядок 14.1 + рядок 14.2) - рядок 14.3) х рядок 14.4) (у разі коли сума рядків 14.1 та 14.2 менша від показника рядка 14.3, показники рядка 14 дорівнюють нулю), у тому числі:х

14.1.

Запаси і затрати, які входять у валюту балансух

14.2.

Фінансові активих

14.3.

Кредиторська заборгованістьх

14.4.

Коефіцієнт індексації оборотних засобів, зданих в орендух

15.

Заборгованість орендаря з викупу оборотних активівх

16.

Вартість державного майна, що підлягає приватизації, з урахуванням зобов'язань орендаря перед державою (графа 4 рядка 11 + рядок 12 + рядок 14 (або рядок 15) + графа 5 рядка 8.2)х

17.

Залишок амортизації, нарахованої на орендовані необоротні активи, не використаний на дату оцінких

18.

Статутний фонд відкритого акціонерного товариства, що створюється на базі державного майна та майна, що належить орендарю (графа 5 рядка 18.1 + графа 4 рядка 18.2)
х

х

18.1.

Частка орендаря (графа 5 рядка 11) (у разі від'ємного значення показника через риску фіксується нуль, що є підсумком за цим рядком)


18.2.

Частка держави (графа 4 рядка 16 + графа 4 рядка 17)
х

х

_______________

Примітка. Під час оцінки розміру статутного фонду відкритого акціонерного товариства, що створюється на базі державного підприємства, заповнюються графи 1, 2, 3, 4 рядків 1-13 (крім рядка 8.2).
Ключові терміни і поняттяПитання для повторення


 1. Які нормативно-правові документи в Україні визначають передумови здійснення оцінки ринкової вартості майна підприємств різних форм власності та галузевої приналежності?

 2. Які методики використовуються на вітчизняних підприємствах для оцінки їх ринкової вартості?

 3. В чому полягає комплексність оцінки майна підприємства?

 4. Чи увіходять активи до ринкової вартості підприємства? Як їх структура впливає на оцінку майна підприємства?

 5. Що лежить в основі діагностики ринкової вартості підприємства та його майна? Якими принципами і правилами слід керуватися при здійсненні комплексної оцінки діяльності підприємства?


Теми для підготовки доповідей та рефератів


 1. Структура Методики оцінки вартості майна під час приватизації, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. №1554.

 2. Приклад діагностики майна та ринкової вартості підприємства будь-якої галузі та галузевої приналежності.

Допускається підготовка доповідей та рефератів з тем, які виникають з власної ініціативи студентів. Обов'язковою умовою є те, що ці теми повинні співпадати з тематикою заняття та бути узгоджені з викладачем.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации