Гетьман О.О. Економічна діагностика - файл n1.doc

приобрести
Гетьман О.О. Економічна діагностика
скачать (394.3 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1399kb.25.03.2005 11:37скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Додаток Ж

до Положення (Стандарту)

бухгалтерського обліку 4

(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87)


Коди
Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство

ДВАТ «Прогрес»

за ЄДРПОУ

00

178

442

Територія

Україна

за КОАТУУ

1312426

Форма власності

державна

за КФВ

31

Орган державного управління

Мінпаливенерго

за СПОДУ

01094

Галузь

вугільна

за ЗКГНГ

11312

Вид економічної діяльності

добуток вугілля

за КВЕД

10.10.1

Кількість підприємств

Одиниця виміру

тис. грн.

Контрольна сума

ЗВІТ

про рух грошових коштів

за 2003 рік
Форма № 3


Код за ДКУД

1801004
Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Надход-ження

Видаток

Надход-ження

Видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010
17
1470

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

збільшення (зменшення) забезпечень

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

020

6 516

х

5 317

х

030
2 407

2 915
040

050

1 113
800
Витрати на сплату відсотків

060

558

х

345

х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

5 763
7 577
Зменшення (збільшення):

оборотних активів

витрат майбутніх періодів

080
524
6 928

090

1 1642 421

Збільшення (зменшення):

поточних зобов'язань

доходів майбутніх періодів

100

2 276
16 915
110

10 296
2 374
Грошові кошти від операційної діяльності

120

18 975
17 502
Сплачені:

відсотки

податки на прибуток

130

х

558

х

345

140

х

20

х

23

1

2

3

4

5

6

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

18 397
17 134
Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

18 397
17 134
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

необоротних активів

майнових комплексів

180
х
х

190

15

х
х

200

Отримані:

відсотки

дивіденди

210
х
х

220
х
х

Інші надходження

230

7 856

х
х

Придбання:

фінансових інвестицій

необоротних активів

майнових комплексів

240

х
х

16 098

250

х

27 010

х
260

х
х
Інші платежі

270

х
х
Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280
19 139
16 098

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300
19 139
16 098

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310
х
х

Отримання позики

320

8 049

х
х

Інші надходження

330
х
х

Погашення позик

340

х

7 049

х

1 035

Сплачені дивіденди

350

х
х
Інші платежі

360

х
х
Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

7441 035

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

7441 035

Чистий рух коштів за звітний період

400

2
1
Залишок коштів на початок року

410

1

х

1

х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

Залишок коштів на кінець року

430

3

х

2

хМ. П.

Керівник(підпис)

Головний бухгалтер


(підпис)


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Додаток Ж до Положення (Стандарту)
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации