Гетьман О.О. Економічна діагностика - файл n1.doc

приобрести
Гетьман О.О. Економічна діагностика
скачать (394.3 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1399kb.25.03.2005 11:37скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Додаток Д

до Положення (Стандарту)

бухгалтерського обліку 3


Коди
Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство

ДВАТ «Прогрес»

за ЄДРПОУ

00

178

442

Територія

Україна

за КОАТУУ

1312426

Форма власності

державна

за КФВ

31

Орган державного управління

Мінпаливенерго

за СПОДУ

01094

Галузь

вугільна

за ЗКГНГ

11312

Вид економічної діяльності

видобуток вугілля

за КВЕД

10.10.1

Кількість підприємств

Одиниця виміру

тис. грн.

Контрольна сума

ЗВІТ

про фінансові результати

за 2003 рік
Форма № 2


Код за ДКУД

1801003


І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код рядка

За

звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

110 782

105 306

Податок на додану вартість

015

16 670

13 814

Акцизний збір

020025Інші вирахування з доходу

030Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

94 112

91 492

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

87 304

73 391

Валовий:

прибуток

збиток

050

6 808

18 101

055Інші операційні доходи

060

8 907

9 912

Адміністративні витрати

070

4 858

9 575

Витрати на збут

080

499

402

Інші операційні витрати

090

8 704

18 706

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

збиток

100

1 654
105
670

Дохід від участі в капіталі

110Інші фінансові доходи

120

1

1

Інші доходи

130

570

815

Фінансові витрати

140

558

345

Втрати від участі в капіталі

150Інші витрати

160

1 684

1 271

1

2

3

4

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

збиток

170175

17

1 470

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

1 024

4 131

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

збиток

190195

1 041

5 601

Надзвичайні:

доходи

витрати

200205Податки з надзвичайного прибутку

210Чистий:

прибуток

збиток

220225

1 041

5 601ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТНайменування показника

Код рядка

За

звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

41 669

40 220

Витрати на оплату праці

240

30 668

20 327

Відрахування на соціальні заходи

250

13 304

7 366

Амортизація

260

6 516

5 317

Інші операційні витрати

270

9 251

28 665

Разом

280

101 408

101 895ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙНазва статті

Код рядка

За

звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330Дивіденди на одну просту акцію

340

М. П.

Керівник(підпис)

Головний бухгалтер


(підпис)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Додаток Д до Положення (Стандарту)
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации