Розрахункова работа - Оцінка кредитоспроможності (Підприємство ВАТ ПВ Степова) ) - файл n1.xls

приобрести
Розрахункова работа - Оцінка кредитоспроможності (Підприємство ВАТ ПВ Степова) )
скачать (82.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.xls83kb.29.05.2012 23:54скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

n1.xls

  1   2   3


Overview

Баланс на 01.08р
Фінансові результати на 2008р
Оцінка кредитоспроможності


Sheet 1: Баланс на 01.08р

Підприємство «Степова» ВАТ «ПВ»
Баланс на 1 січня 2008г.
АКТИВ Код рядка На початок року На кінець звітного періоду розрахунок ПАСИВ Код рядка На початок року На кінець звітного періоду розрахунок
І. Необоротні активи 2 3 4
І. Власний капітал 2 3 4
Нематеріальні активи:Статутний капітал 300 39744,00 39744,00
залишкова вартість 010 292,00 311,00 ряд.011 - ряд.012 Пайовий капітал 310


первісна вартість 011 292,00 311,00
Додатковий вкладений капітал 320


знос 012


Інший додатковий капітал 330 152259,00 151407,00
Незавершене будівництво 020 8123,00 7028,00
Резервний капітал 340


Основні засоби:Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350


залишкова вартість 030 244808,00 262870,00 ряд.031 - ряд.032 19862,00 35653,00
первісна вартість 031 331641,00 360402,00
Неоплачений капітал 360


знос 032 86833,00 97532,00
Вилучений капітал 370


Довгострокові фінансові інвестиції:Усього за розділом І 380 211865,00 226804,00 ряд. 300+…+350 - ряд.360-ряд.370
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040


ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
інші фінансові інвестиції 045


Забезпечення виплат персоналу 400


Довгострокова дебіторська заборгованість 050


Інші забезпечення 410


Відстрочені податкові активи 060 588,00 588,00
Цільове фінансування 420 762,00 1230,00
Інші необоротні активи 070


Усього за розділом ІІ 430 762,00 1230,00 ряд. 400+410+420+415+416+417+418
Усього за розділом І 080 253811,00 270797,00 ряд.010+020+030+035+040+ 045+050+060+070 ІІІ. Довгострокові забов'язання
ІІ. Оборотні активиДовгострокові кредити банків 440


Запаси:Інші довгострокові фінансові забов'язання 450

Виробничи запаси 100 4787,00 4467,00
39,00 39,00
Тварини на вирощуванні та відгодівлі 110


Відстрочені податкові забов'язання 460


Незавершене виробництво 120 234,00 728,00
Інші довгострокові забов'язання 470 3289,00 1647,00
Готова продукція 130


Усього за розділом ІІІ 480 3328,00 1686,00 ряд. 440+450+460+470
Товари 140 218,00 243,00
ІV. Пточні забов'язанняВекселі одержані 150 15555,00 15525,00
Короткострокові кредити банків 500 1000,00

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:Поточна заборгованість за довгостроковими забов'язаннями 510


чиста реалізаційна вартість 160 34594,00 48229,00 ряд.161 - ряд.162
первісна вартість 161 34594,00 48229,00
Векселі видані 520


резерв сумнівих боргів 162


Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 530 17588,00 14002,00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:


з бюджетом 170 27,00 1,00
Поточні забов'язання за рахунками:за виданими авансами 180 37,00 37,00з нарахованих доходів 190


з одержаних авансів 540 2419,00 1213,00
із внутрішніх розрахунків 200


з бюджетом 550 40204,00 54327,00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 651,00 528,00
з позабюджетних платежів 560 2407,00 2407,00
Потлчні фінансові інвестиції 220


зі страхування 570 1903,00 2326,00
Грошові кошти та їх еквіваленти:з оплати праці 580 3501,00 4383,00
в національній валюті 230 257,00 16,00
з учасниками 590


в іноземній валюті 240


із внутрішніх розрахунків 600 1444,00

Інші оборотні активи 250 2854,00 562,00
Інші поточні забов'язання 610 9470,00 7670,00
Усього за розділом ІІ 260 59214,00 70336,00 Σряд.100...160 + Σряд.170…250 Усього за розділом ІV 620 79936,00 86328,00 Σряд. 500…610
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 6724,00 6057,00
V. Доходи майбутніх періодів 630 23858,00 31142,00
БАЛАНС 280 319749,00 347190,00 ряд.080+260+270 БАЛАНС 640 319749,00 347190,00 ряд. 380+430+480+620+630

  1   2   3


Overview
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации