Реферат - Здоров’я та здоровий спосіб життя - файл n1.doc

Реферат - Здоров’я та здоровий спосіб життя
скачать (121.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc122kb.08.07.2012 19:13скачать

n1.doc

План

 1. Валеологія – наука про здоров’я.

 2. Здоров'я, хвороба та перед хвороба.

 3. Аспекти здоров’я

 4. Сутність здорового способу життя людини та умови його формування.

 5. Здоровий спосіб життя в традиціях українського народу.

 6. Здоровий спосіб життя і правильне харчування

 7. Чому слід дбати про здоров'я? Яка мотивація людини в цьому випадку?

Здоров’я коли немає –

Мудрість мовчить і
мистецтво не народжуеться

Сила спить,
багатство не потрібне і
розум безсилий

(Хирофелес, Греція, близько 300р до н.е.)

 1. Валеологіянаука про здоровя.

Сучасна епоха ставить перед біологічним видом Ноmо sapiens складні завдання, що випливають із тенденції та напрямку суспільного розвитку* Це, перш за все, прискорений суспільний розвиток і пов'язані з ним глобальні зміни — соціальні, економічні, технологічні і навіть кліматичні. Усе це ставить перед людиною, її організмом дуже складні завдання постійної адаптації до умов життя. Тому характерною рисою нашого часу є прогресивна нестабільність. А якщо до цього додати екологічні проблеми, урбанізацію, зміну характеру трудової діяльності і т.п., то стає зрозумілим, що сучасна людина проживає не в тих умовах, до яких була колись пристосована. Усе це суттєво відбивається на людині, особливо на її біологічній природі.

На популяційному рівні знижуються функціональні резерви організму, його систем і органів, порушується реактивність і резистентність, процеси саморегуляції, знижується якість нащадків і багато іншого. Як наслідок цього змінюється і характер захворювань сучасної людини: гіподинамія призводить до тяжких захворювань: інфаркт, атеросклероз, ішемія, гіпертонія, цукровий діабет, поява нових захворювань: СНІД, хронічна утомленість, пріорні хвороби, атипічна пневмонія та ін. — усього біля ЗО нових нозологічних форм за останні 20 років, а також рецидиви старих захворювань, наприклад, туберкульозу.

Однак має місце наявність полісиндромних станів, які тяжко розпізнаються, а тому знижується ефективність лікування.

Людина — продукт біологічної і соціальної еволюції, її здоров'я залежить від спадковості, екологічних умов, які останнім часом негативно відбиваються на генофонді нації.

Генофонд це кількісний і якісний склад, відносна кількість усіх форм генів у популяції. Понад 10 млн. генів та пов'язані з ними білкові форми утворюють біологічну систему людини.

Шкідливі фактори можуть викликати мутації генів та хромосом, що призводить до народження дітей з фізичними і розумовими дефектами, різкого зниження резистентності. Глобальні катастрофи (Челябінськ, Арал, Чорнобиль), кислотні дощі, отруйні річки, вирубані ліси, екологічно шкідливі продукти харчування, наркотики породжують різного роду захворювання, зменшують тривалість життя людей, спричиняють до зростання смертності дітей.

У структурі смертності трудового потенціалу суспільства домінують нещасні випадки і травми (38%).

Доля здорових новонароджених за останні 10 років зменшилась на 15%, а частота онкологічних захворювань у дітей зросла майже на 10%, хвороби ендокринної системи і крові — на 30-35%, хвороби органів травлення — на 22-25%, хвороби органів дихання — на 40%.

Запобігати подібному явищу лише засобами медицини неможливо, потрібно удосконалювати механізми саморегуляції, розвивати фізіологічні резерви організму, досягати втраченої гармонії у структурі організму і особистості.

Депопуляційні процеси, які почали проявлятися в останній чверті XX століття, особливо загострилися в умовах економічної кризи в Україні. Це від'ємний приріст населення (щорічне зменшення населення на півмільйона), а також різке зниження загального рівня здоров'я, падіння середньої тривалості життя, зростання кількості спадкових хвороб, інвалідності населення тощо. Безумовно, це є повною мірою наслідком погіршення екологічного становища та медичного обслуговування населення. Провідним фактором, що визначає здоров'я індивіда є його ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточуючих.

Ще у 1981 р. Мадридська конференція міністрів охорони здоров'я Європейських країн визнала пріоритетним освітнім напрямком збереження і зміцнення здоров'я населення. У1988 р. Комітет міністрів країн-членів Ради Європи розробив детальні рекомендації щодо впровадження курсів з охорони здоров'я в усі ланки освітніх закладів цих країн. Визнано, що отримання знань з питань охорони здоров'я і здорового способу життя важливе для всіх вікових груп населення, але найважливішим воно є для молоді, оскільки вона найлегше може адаптуватися до змін способу життя, і саме від неї залежить майбутнє кожної країни. Цим пояснюється пріоритетність, яку Рада Європи визнає за розвитком спеціальних освітніх дисциплін, що формують у школярів і студентів свідому мотивацію здорового способу життя.

У країнах Східної Європи і СНД цей напрямок отримав назву валеологічної освіти (І.І.Брехман, 1982,1987).

Україна активно сприйняла світові тенденції щодо поліпшення стану здоров'я населення через освіту. Серед найважливіших стратегічних завдань національних програм "Освіта (Україна XXI століття)" і "Діти України" були визначені всебічний розвиток людини і становлення її духовного, психічного та фізичного здоров'я. Починаючи з 1994 р. у школах України впроваджується викладання валеології, а в 1995 р. Україна взяла участь у міжнародному проекті "Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю".

Удосконалюється освіта відповідно до вимог сьогодення з метою підготовки фахівців з новим гуманістичним типом мислення. Важливим елементом реформування змісту освіти є введення нормативного загальноосвітнього курсу "Валеологія". Головною метою загальноосвітнього курсу валеології є формування валеологічної культури у фахівців.

Валеологія — це наука, що вивчає теоретичні проблеми формування, зберігання (підтримання) та закріплення здоров'я людини з використанням медичних, нетрадиційних (або парамедичних) технологій.

Валеологія як наукова дисципліна стає популярною, обов'язковою і необхідною для молоді. Стрижнями життєвого успіху молодої людини є міцне здоров'я, високий професіоналізм і творче довголіття.

Мудрість, зрілість і прогрес суспільства визначаються його здоров'ям, рівнем інтелектуального і морального потенціалу.

Валеологія є відкритою і доступною наукою, її головним девізом повинна бути чесність. Окремі проблеми в суспільстві, колективі і т.п. інколи замовчують (дія екологічних факторів на здоров'я, статистика смертності, народження тощо), а молоді люди часто "черпають" знання із статевих відносин, сексу, еротики з різних сумнівних джерел. На сьогодні розповсюджується велика кількість "бульварної" науково необгрунтованої інформації з проблем сексу, здоров'я, харчування, завороження, привороження, рятування, лікування від всіх людських недуг. Це явне шарлатанство і задурманеність з метою легкої наживи на горі людей.

Валеологія, як і будь-яка інша наука, має свій предмет наукового пізнання (здоров'я), об'єкт прикладання своїх зусиль (людина), методи дослідження, мету і завдання, методологічні основи. Курс має виконувати такі функції:

— гностично-дослідницьку — забезпечувати мінімальне накопичення наукових знань, необхідних для формування студентом власного здоров'я та індивідуальної програми здорового способу життя;

— компенсаторну — ліквідувати прогалини в базовій освіті щодо збереження і зміцнення здоров'я;

— прогностичну — попереджувати негативні прояви поведінки студентів з урахуванням їх вікових особливостей (зокрема, вживання наркотиків, нерозбірливі статеві стосунки тощо).

 1. Здоров'я, хвороба та перед хвороба.

Здоров'я та хвороба — основні категорії наукового пізнання в медицині. Так як це пов'язано з людиною, що проживає в суспільстві, то ці категорії мають медико-соціальний характер, тобто здоров'я і хвороба — соціально-детермінований стан людини. Але вони Мають чітку основу, так як природа людини біологічна, а суть соціальна (людина не може розвиватися поза соціумом). Усі свої потреби вона реалізує через функції фізіологічних систем і все соціальне не реалізується без біологічного (наприклад, мислення базується на рефлекторній діяльності головного мозку).

Таким чином, біологічна природа людини реалізує Ті соціальну суть.

Хвороба — це патологічний процес. Хвора людина втрачає активну самостійність у реалізації своєї життєвої установки, втрачає оптимальний зв'язок із середовищем і оточуючим її соціумом. Хвороба є пріоритетом медицини, їі теоретичної та практичної сторони. Медицина займається саме хворою людиною, а не її здоров'ям. Вона виліковує людину, повертаючи їй

здоров'я. Але, маючи конкретний предмет наукового пізнання (хвороба), медицина не може забезпечити досягнення високих показників здоров'я населення.

Відомо, що хвороба як категорія медицини має конкретне, доступне описання: назва, особливості розвитку, симптоматика, діагностика, розповсюдженість, лікування, профілактика і т.д. Цього не можна сказати відносно здоров'я.

Згідно з В.П. Куликовим, індивідуальне здоров'я — це відсутність хвороби, здоров'я як норма і здоров'я як успішне пристосування.

Здоров'я — абстрактно-логічна категорія, яка може бути описана різними модельними характеристиками.

Якщо при обстеженні пацієнта лікар не знаходить ознак хвороби, то ставить діагноз "здоровий". Але такий висновок досить сумнівний. Наприклад, початкові стадії атеросклерозу або злоякісних новоутворень не проявляються симптоматично, а фактично людина вже нездорова . Інший приклад, одна й та сама людина за станом "норми" може працювати бухгалтером, вчителем, але не пілотом, водолазом. Справа в тому, що "фізіологічна норма", ще не відображає стан здоров'я. Принцип "норми" не може бути використаний і з тої причини, що на сьогодні можна говорити про різні рівні здоров'я у цілком здорової людини. Так, наприклад, у висококваліфікованого спортсмена після фізичного навантаження анаеробного характеру (робота максимальної та субмаксимальної потужності) рН крові досягає 7,0, але це не аргумент, щоб говорити про патологію. Тому правомірно говорити про здоров'я як динамічний стан, що дозволяє проявитись якомога більшій кількості видоспецифічних функцій при економній витраті біологічного субстрату, тобто здоров'я — це здатність індивіда проявляти свої біологічні та соціальні функції.

Згідно з М.М. Амосовим, який увів поняття "кількість здоров'я", здоров'я — це максимальна потужність органів і систем при збереженні якісних фізіологічних меж їх функцій.

На думку В.В. Підвисоцького (одного із засновників патофізіології), не існує абсолютного здоров'я й абсолютної патології, бо між ними є безліч зв'язків і переходів. 0.0. Богомолець сформулював поняття про єдність норми і патології. Це можна продемонструвати прикладом системи сполучених посудин: чим більше здоров'я, тим менше можливості для хвороби і навпаки.

Між станом здоров'я та хворобою існує перехідний, або "третій стан", який додатково поділяють на передх-воробу та недемонстративні патологічні процеси.

Головна ознака передхвороби — можливість розвитку патологічного процесу внаслідок зменшення резервів здоров'я, коли кількісні зміни переходять у якісні.

 1. Аспекти здоров’я

Духовний аспект здоров'я передбачає розуміння нами цілісності особистості, визначає сенс життя людини, її гармонійність як індивідуума й у спілкуванні з оточуючими. Невід'ємною частиною духовного здоров'я людини є її здатність до співпереживання та співчуття, добросовісність, доброзичливість, порядність та терпимість

Психологічний аспект здоров'я - це збалансованість психічних процесів та їхніх проявів, тобто здатність особи керувати собою за умов високих життєвих навантажень на основі взаєморозуміння й емоційного комфорту в суспільстві, а також особистого внутрішнього комфорту

Фізичний аспект здоров'я передбачає оптимальне, тобто без істотних відхилень, функціонування усіх систем організму людини (серцево-судинної, дихальної, м'язової та ін.). При цьому поняття "фізичне здоров'я" пов'язують із умінням володіти своїм тілом, фізичною витривалістю, високим рівнем працездатності.

 1. Сутність здорового способу життя людини та умови його формування.

Здоровий спосіб життя.  Багато-хто розуміє під цим поняттям просто відмову від шкідливих звичок і заняття спортом. Насправді, здоровий спосіб життя – це набагато глибше поняття, це стиль життя і мислення. Для кожної людини – це щось особливе. Саме думки людини становлять основи здорового способу життя.
Спосіб життя – це не лише характер людської поведінки, яка позитивно чи негативно впливає на здоров’я. Сам характер поведінки зумовлений фізичним та культурним середовищем, вихованням, матеріальними можливостями. На формування способу життя впливають стереотипи стосунків між людьми, їхній життєвий досвід і соціальні умови та середовище.
 
Саме поняття «здоровий спосіб життя» з’явилося не дуже давно, але дотримуватися його принципів люди намагалися віддавна. Ще в середньовіччі, а можливо, й раніше люди знали основи здорового способу життя, от тільки мотивація у них була зовсім іншою, ніж тепер у нас.
 
Про те, щоб жити абсолютно здоровим не було й мови, але обов’язково слід було дотримуватися основ здорового способу. Основи здорового способу життя входили й до релігійних постулатів. А оскільки релігія була популярною, то багатьом доводилося дотримуватися здорового способу життя, навіть того не усвідомлюючи.
 
Сьогодні люди, котрі дотримуються здорового способу життя, мають на меті щось зовсім інше. Люди хочуть зберегти свій організм здоровим, адже його й так ослаблюють такі чинники як погана екологія, забруднена вода, а також популярні тепер шкідливі звички.
 
Ми знаємо багатьох людей, котрі розповідали, як вони у молоді роки займалися спортом, а згодом припинили, і далі й потовстішали, з’явилася ядуха та ін.
 
Здоров’я не можна придбати раз і назавжди на якомусь етапі життя. Організм може бути здоровим лише тоді, коли він розвивається, доповнюється різними новими корисними для здоров’я елементами, звичками і, таким чином, вдосконалюється. Тому здорового способу життя треба увесь час вчитися, а треба виховувати потребу в ньому.
 Отже, можна сміливо сказати, щооснови здорового способу життя – це регулярне і цілеспрямоване дотримання і виконання простих правил.

Відмовитись від шкідливих звичок

Природно, найшкідливішими звичками вважають куріння, наркотики й алкоголь. Це три великі вороги здоров’я. Іноді їх вживання є наслідком певної стресової ситуації, а потім у деяких людей це набуває системного та регулярного характеру. Таким чином люди намагаються начебто полегшити своє життя чи розширити можливості для соціальних контактів.
До шкідливих звичок також належить жування жуйки, фаст-фуд замість повноцінного харчування. Ми можемо інколи це собі дозволити, але в жодному разі не зловживати цим.

Підтримувати м’язи у тонусі

До умов, що сприяють збереженню здоров’я, без сумніву, належить фізична культура та спорт. Вони є основними чинниками формування гармонійної особистості. На сучасному етапі розвитку суспільства зростають вимоги до фізичної підготовки людей. Адже саме рівень здоров’я – нерідко є головним чинником працездатності в процесі життєдіяльності людини.
 
Це не означає, що Ви повинні одразу йти та займатися серйозним видом спорту. Вранішня зарядка також буде гаразд.
 
Не слід вважати, що заняття фізичною культурою і спортом самі собою ґарантують міцне здоров’я, адже є наступне правило здорового способу життя.

  Загартовувати організм

Здоровий спосіб життя – сам собою є профілактикою різних захворювань. Щоб запобігти простуді й підвищити імунітет, придумали загартовування. Моржування або обливання холодною водою взимку – це радикальні методи. Загартовування можна починати з прийому контрастного душу: три хвилини холодна вода, три – гаряча. Влітку можна обливатися холодною водою і купатися в джерелах.
 
До речі, поїдання морозива – це теж загартовування. Так можна підготувати горло до низьких температур і уникнути простуд. Загартовування необхідне й дітям. Їх можна купати в холодній воді купання і обтирати вологим рушником. Треба відзначити, що загартовування – це не просто звикання до низьких температур, це підвищення терморегуляції тіла. «Морж» і в лазні почувається добре.
 
Здоровий спосіб життя у кожного свій, потрібно тільки вибрати його для себе і дотримуватись із задоволенням.

Вживати здорову їжу.

Знову ж таки, не варто сприймати все категорично. Чи можна говорити, що людина, яка харчується виключно гамбургерами, дотримується здорового способу життя, навіть якщо вона при цьому бігає марафон і загартовується?
 
Для декого здорова їжа – це овочі та молоко на сніданок, обід і вечерю. Але ж їжа має бути поживною, насиченою вітамінами і мінералами. Долучіть до Вашого щоденного раціону яйця (джерело білка, знижують ризик інфарктів та інсультів), банани (містять калій), чорницю (для очей і від старіння), зелень, овочі й фрукти. Завдяки свіжим фруктам і овочам, наприклад, винограду, яблукам, моркві, помідорам, огіркам ваші страви будуть ще смачнішими. А такими стравами як грибний суп, холодник (окрошка) та різні салати Ви не тільки насолодитеся, але і насититеся. З м’яса краще вибрати курятину – в ній міститься менше жирів, є селен і вітамін В. А з риби – лососину, вона допоможе знизити рівень холестерину, захистить від деяких видів раку. Корисно все, що готують з цілого зерна: коричневий рис, хліб, каші.
 
І ще одне правило – від японців: здоровий спосіб життя – це коли щодня Ви їсте продукти всіх кольорів веселки.

Створити комфортні психологічні умови.

Здоровий спосіб життя – це також і комфортні психологічні умови. Не можна говорити, що Ви дотримуєтеся здорового способу життя, якщо радієте всього один раз на день, коли приходите додому і знімаєте тісні черевики. Це, звичайно, загартовування характеру, але краще візьміться за заняття з йоги. Зазвичай, на шляху до здорового способу життя найскладнішим є перший крок: фізичні навантаження. Ми обіцяємо собі, що, наприклад, із понеділка почнемо бігати, з наступного місяця – ходити в басейн, а взимку – загартовуватися, але нічого з цього всього зробити не вдається. А отже, і не треба.
 
Якщо Вам не хочеться бігати або плавати, тоді «парашутний спорт не для Вас». Тренувати серце можна, почавши більше ходити пішки: припинити їздити ліфтом і купити крокомір. Японці говорять, що той, хто робить 10 000 кроків щоденно, житиме більше ста років і не хворітиме. Підтримувати тіло в хорошій фізичній формі можна й іншими способами. Наприклад, гра з друзями у футбол (для чоловіків), східні/латиноамериканські/класичні танці (для жінок) і секс (для всіх).

Формувати і дотримуватись чітких принципів

Це основний і завершальний етап, що дозволяє поєднати попередні етапи в одне ціле та насолоджуватися життям. Ви маєте усвідомити, що не позбавляєте себе жодних благ. Ви лише допомагаєте своєму організму. Якщо Вам так і хочеться порушити «заборони», то нема біди, якщо зрідка в хорошій компанії Ви вип’єте келих хорошого вина і скуштуєте смачних смажених страв.
 
На заході здоровий спосіб життя громадян – турбота держави і бізнесу. Іпотека стимулює жителів дотримуватися здорового способу життя і прагнути до довголіття, щоб не залишати виплати кредитів дітям. Корпорації вважають, що здоровий підлеглий ліпше ніж хворий, і заохочують співробітників дотримуватися здорового способу життя. Наприклад, сприяють у кар’єрному рості тільки тим, котрі не курять, роздають абонементи у фітнес-центри та ін.
 
Здоровий спосіб життя – це комплекс оздоровчих заходів, що забезпечують гармонійний розвиток, зміцнення здоров'я, підвищують продуктивність праці. Це відповідні форми і способи щоденного життя, відмова від шкідливих звичок, загартовування, оптимальний руховий режим. За таких умов здоров’я поліпшується та змінюється.

 1. Здоровий спосіб життя в традиціях українського народу.

В наш час здоровий спосіб життя пропагується досить широко в Україні. Створюються молодіжні угрупування, різні організації, які проводять презентації, масові заходи для залучення людей до активного, здорового

способу життя.
Ще змалку дітей вчать піклуватись про своє здоров'я. Тому мало хто з нас не знає таких українських прислів'їв та приказок, як:

“Без здоров'я немає щастя ”

“Бережи одяг, доки новий, а здоров'я – доки молодий”

“Було б здоров'я, а все інше наживемо”

“Існують тисячі хвороб, але здоров’я буває тільки одне. Карл Людвіг Берні”

“Здоров’я дорожче багатства. Джон Рей”

З давніх давен український народ найголовнішою цінністю у житті вважав здоров’я. Навіть вітаючись і прощаючись, люди бажали один одному здоров’я: «Здоровенькі були!», «Дай, Боже, здоров’я!», «Доброго здоров’я!», «Бувайте здорові!», «Ходіть здорові!» тощо.

 1. Здоровий спосіб життя і правильне харчування

Здоровий спосіб життя і правильне харчування

Будь-яка жива клітина потребує поповнення матеріалів, що входять до її складу. Для підтримки здорового способу життя необхідно, щоб витрати цілком покривалися їжею. Цілком природно, що харчування людини повинне включати компоненти, які входять до складу її організму, тобто білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали та воду. Так як витрата цих матеріалів залежить від ряду чинників: віку, виду праці, навколишнього середовища та стану самої людини, то необхідно мати уявлення про значення окремих матеріалів і потреби в них для бездоганного харчування та здорового способу життя.

Роль білка в правильному харчуванні

До складу живого організму, окремих його клітини входить білок. Без білка неможливе життя. До складу харчування людини входять різні продукти живої та неживої природи, які і є джерелом білка. Так, відомі білки м'яса, яйця, риби. Це білки тваринного походження, їх визнають найбільш вигідними для організму або, як прийнято говорити, повноцінними білками. Крупи, хліб, овочі, картоплю та інші продукти теж містять білки. Білки - складні матеріали, від жирів і вуглеводів вони відрізняються тим, що до їх складу входить азот. Замінити їх не може нічого.

Амінокислоти рослинних білків не схожі на білки нашого тіла, але створюючи суміш рослинних і тваринних білків в результаті ми отримуємо білки, що задовольняють потреби організму. Звідси правило: чим більше всіляких продуктів в харчуванні людини, тим імовірніше, що вона отримає з їжею білки досить високої якості.

Роль жирів у правильному харчуванні

Білок служить будівельним матеріалом клітини, але до її складу входять також жири і вуглеводи, які теж беруть участь в обміні речовин. В організмі живих істот відбувається окислення матеріалів, або, як прийнято говорити, горіння. Воно забезпечує людину життєвою енергією. "Бензином" для людського двигуна служать вуглеводи і жири, а також і білки.

У дослідах контрольні тварини, які не одержували жирів зовні, були схожі на контрольних тварин, які отримували звичайне харчування, але тривалість їх життя була коротшою. Хімічний склад їхніх тіл змінювався, в їх тканинах було набагато менше фосфоровмісних матеріалів, що мають велике значення для нервової системи.

Молочні жири, які є частиною молока і молочних продуктів - масло, вершки, сметана, а також жир, який є частиною жовтка, є найціннішими. Вони містять деякі важливі для організму вітаміни. Але також і інші жири, наприклад рослинні, покривають потреби людини, будучи постачальниками енергії.

Жири в два з гаком рази калорійніші ніж білки і вуглеводи. Відомо, що при згоранні 1 г білка або 1 г вуглеводів утворюється 4,1 великих калорій, а при згоранні 1 г жирів - 9,3.

Жири за структурою - досить важкі матеріали. У травному каналі їх піддають дії травного соку і розпаду на більш прості матеріали. Розкол жирів відбувається в тонкому кишечнику під впливом ферментів соку підшлункової залози та кишкового соку за допомогою жовчі. Жовч з печінки перебуває в жовчному міхурі, звідти через канали потрапляє в кишечник. Жовч забезпечує розпад жирів до продуктів їх всмоктування.

Роль вуглеводів у правильному харчуванні

Джерела вуглеводів - рослинні продукти: хліб, крупа, картопля, овочі, ягоди. З продуктів тваринного походження тільки в молоці є молочний цукор. Харчові продукти містять різні вуглеводи: так, крупа, картопля містить крохмаль, важкий матеріал, який розкладається тільки травним соком. У фруктах, ягодах і в невеликій кількості в овочах вуглеводи містяться у формі різного цукру - фруктовий цукор, цукор буряковий, цукор тростини, глюкоза, і т.д. Ці матеріали розчинні у воді.

І ті, і інші вуглеводи - і крохмалі, і цукор - хороше паливо для організму. Різниця полягає в тому, що цукор швидко засвоюється, в той час як крохмаль повинен бути перероблений попередньо в травному каналі на простіші елементи, що забирає певний час. Це визначає їх особливості та необхідність у харчуванні.

Роль вітамінів у правильному харчуванні

Ще в давні часи люди зрозуміли, що під час довгого плавання в морях і за поганих врожаїв часто мали місце численні захворювання невідомої природи. Було вирішено, що вони викликані мікробами або використанням в їжі зіпсованих продуктів. Останнє пояснення могло бути вірним, тому що при переході до бездоганної їжі з новими продуктами хвороби швидко зникали. Подальші дослідження вчених дозволили зробити висновок, що в продуктах крім вже відомих матеріалів - білків, жирів, вуглеводів і мінеральних солей, є невеликі дози матеріалів, необхідних для життя, названих вітамінами.

Вітаміни настільки важливі для організму, що про них вже написано не один том книг, а тому не будемо повторюватись, скажемо лише, що людині необхідні абсолютно всі відомі нам вітаміни.

Роль мінеральних речовин у правильному харчуванні

Мінерали так само, як інші матеріали, які є частиною нашого тіла, безперервно витрачаються організмом. Якщо їжа людини насичена різними продуктами в ній досить необхідних мінеральних речовин, недолік яких викликає збої в роботі органів і систем.

Роль води в правильному харчуванні

Будь-яка жива клітина, будь-який живий організм не може існувати без води. Вода - частина тканин людського тіла. Кров містить приблизно 80% води. Основні процеси, що тривають в організмі, пов'язані з водною присутністю, з розчиненням матеріалів в ній. Відомо, що людина може існувати довгий час (місяць і більше) без їжі, але за відсутності води гине через кілька днів. Було встановлено, що в цілому кількість води, яку людина отримує з їжею і питвом, є в середньому рівна 2-2,5 літра. Перевищення норми приводить до посиленої роботи серця і нирок, крім того, мінеральні речовини та деякі вітаміни видаляються з водою. Тому не використовуйте води більше, ніж це необхідно для організму. Не можна вживати забруднену воду.

 1. Чому слід дбати про здоров'я? Яка мотивація людини в цьому випадку?

Чому слід дбати про здоров'я? Яка мотивація людини в цьому випадку?

Використана література:

 1. В.П. Горащук. Валеологія.

 2. В.Г. Грибан. Валеологія.

 3. http://osvita.ua/school/upbring/286

 4. «валеологія» Частина перша, за редакцією В. І. Бобрицької

 5. http://daoping.com.ua/trening/fizicheskoe-zdorove-cheloveka.html

 6. Г. Л. Апанасенко. Валеологія на рубежі віків

 7. http://woman-ua.com/arts/read/29.htm

 8. http://mynews.kiev.ua/2007/09/15/pradavni-tradici%D1%97-ukra%D1%97nciv-i-zdorov%E2%80%99ya-suchasnix-lyudej/

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации