Кормановський С.І., Слободянюк О.В., Пащенко В.Н. Інженерна та компютерна графіка - файл n1.doc

приобрести
Кормановський С.І., Слободянюк О.В., Пащенко В.Н. Інженерна та компютерна графіка
скачать (16676 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc16676kb.05.06.2012 06:41скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Завдання на графічну роботу “Корпусна деталь”

ЛІТЕРАТУРА


  1. Інженерна та комп’ютерна графіка: Підручник / В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, А.М.Підкоритов, І.А. Скидан; За ред. В.Є. Михайленка. – 2-ге вид., перероб. – К.: Вища шк., 2001. – 350 с.

  2. Інженерна графіка: Підручник для студентів вищих закладів освіти / В.Є.Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов; За ред. В.Є. Михайленка. – Львів: Піча Ю.В.; К.: “Каравела”; Львів: “Новий Світ-2000”, 2002. – 336 с.

  3. Хаскин А.М. Черчение: 4-е изд., перераб. – К.: Высшая школа. Головное изд-во, 1985. – 447 с.

  4. Технічне креслення / Є.І. Годік, В.М. Лисянський, В.Є. Михайленко, А.М.Поно- марьов. – К.: Вища школа, 1971.- 248 с.

  5. Справочник по инженерной графике / Потишко А.В., Крушевская Д.П.; Под ред. А.В.Потишко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев: Будівельник, 1983. – 264 с.

  6. Александров К.К., Кузьмина Е.Г. Электротехнические чертежи и схемы. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 288 с.

  7. Буда А.Г., Король О.В. Проекційне креслення. Вигляди, розрізи, перерізи: Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2001 –109 с.

  8. Новичихина Л.И. Техническое черчение: Справ. пособие. – Мн.: Выш. школа, 1983. – 222 с.

  9. Козловский Ю.Г. и др. Техническое черчение с элементами программирования. – Мин.: Высшая школа, 1976. – 432 с.

  10. Разработка и оформление конструкторской документации РЭА: Справочное пособие / Э.Т. Романычева, А.К. Иванова и др. – М.: Радио и связь, 1984. – 256 с.Навчальне виданняСергій Іванович Кормановський, Олена Валеріївна Слободянюк,

Валентина Никифорівна Пащенко

ІНЖЕНЕРНА ТА КОМПЮТЕРНА ГРАФІКА
Навчальний посібник
Оригінал-макет підготовлено Кормановським С. І.

Редактор Скалоцька О. Д.

Науково-методичний відділ ВНТУ


Свідоцтво Держкомінформу України

серія ДК № 746 від 25.12.2001

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУ

Підписано до друку Гарнітура Times New Roman

Формат 29,7х42 Папір офсетний

Друк різографічний Ум. друк. арк.

Тираж прим.

Зам. №

Віддруковано в комп’ютерному інформаційно-видавничому центрі

Вінницького національного технічного університету

Свідоцтво Держкомінформу України

серія ДК № 746 від 25.12.2001

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУ


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации