Бутенко Н.Ю., Приходько В.М., Федоренко Н.І. Комунікативні процеси у навчанні - файл n1.doc

приобрести
Бутенко Н.Ю., Приходько В.М., Федоренко Н.І. Комунікативні процеси у навчанні
скачать (6798 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc6798kb.07.07.2012 04:46скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Бутенко Н.Ю., Приходько В.М., Федоренко Н.І. Комунікативні процеси у навчанні: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. Н. Ю. Бутенко. — К.: КНЕУ, 2004. —334 с. [3-комн-уНаавч-Кнеу04 z s-Pedag] 485 000 193 str укр. 7-07-2007

№№ с.внизу
МІНІСТЕРСТВО OQBITH І НАУКИ УКРАЇНИ

київський національний економічний університет

Н. Ю. БУТЕНКО,

В. М. ПРИХОДЬКО,

Н. І. ФЕДОРЕНКО

КОМУНІКАТИВНІ ПРОЦЕСИ У НАВЧАННІ

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

За загальною редакцією Н. Ю. Бутенко

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

КНЕУ КИЇВ 2004
Рецензенти:

О. В. Вакуленко, канд. пед. наук (Державний інститут проблем сім'ї та молоді)

Т. Б. Ковалевська, канд. екон. наук (Інститут економіки НАН України)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист14/18.2-557 від 19.03.03

Бутенко Н.Ю., Приходько В.М., Федоренко Н.І. Комунікативні процеси у навчанні: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. Н. Ю. Бутенко. — К.: КНЕУ, 2004. —334 с.

ISBN 966-574-650-2

Посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни «Комунікативні процеси у навчанні (КПН)», яка входить до переліку обов'язкових курсів бакалаврського рівня навчання студентів усіх економічних спеціальностей. Посібник містить весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідний для самостійного вивчення дисципліни «Комунікативні процеси у навчанні». Посібник також стане в пригоді під час проведення практичних занять з курсу «КПН» та для вдосконалення діяльності і підвищення кваліфікації фахівців у галузі освіти та управління.

Посібник складається із передмови (мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі); тематичного плану занять з курсу; навчально-методичного забезпечення з методичними порадами до кожної теми, які розкривають сутність, зміст та напрями роботи за темами курсу; ілюстративного матеріалу, що дає змогу визначити напрями опанування матеріалу з курсу «КПН»; переліку навчальних завдань з дисципліни «КПН»; запитань для перевірки знань; навчальних завдань для самостійної роботи та для роботи в групах; переліку основних вимог до знань та вмінь; термінологічного словника та рекомендованої літератури.

Для студентів, аспірантів, викладачів і практичних працівників.

Розповсюджувати та тиражувати без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

© Н. Ю. Бутенко, В. М. Приходько,

Н. І. Федоренко, 2004 © КНЕУ, 2004

ЗМІСТ

Передмова.....З

1. Програма курсу «Комунікативні процеси у навчанні»...7

1.1. Обсяг та бюджет часу...7

1.2. Основні вимоги до знань та вмінь......8

1.3. Форми та методи навчання з курсу «КПН»....10

1.4. Самостійна робота з курсу «КПН»....12

1.5. Вимоги до роботи студентів та поточний контроль знань з курсу «КПН».......14

1.6. Тематичний план занять з курсу «КПН» та завдання для роботи за окремими темами......19

1.7. Рейтингове оцінювання виконання завдань з курсу «КПН» ... 32

1.8. Підсумковий контроль знань з курсу «КПН»........42

1.9. Література з курсу.....43

2. Навчально-методичне забезпечення курсу «Комунікативні процеси у навчанні»....45

2.1. Тема 1. Процес спілкування та його складові ......45

2.1.1. Вузлові питання........45

2.1.2. Навчальні цілі...45

2.1.3. Методичне забезпечення теоретичного опанування теми (СРТМ).....46

Методичні поради.....46 Ілюстративний матеріал......47 Питання для самоперевірки....53

Тести для самоперевірки...... 53 Навчальні завдання для самостійної роботи студентів......59

Тематика рефератів....61 Визначення та аналіз особистісних якостей...61

Поради до використання......78 2.1.4. Завдання для самостійної підготовки студентів

до практичних занять та для роботи в групах (СППЗ та ПЗ) . . 78

Кейси...78

Проблемні питання для обговорення в групах.......83

Завдання для роботи в групах........83

2.1.5. Література для поглибленого вивчення теми....84

2.2. Тема 2. Вербальні та невербальні засоби спілкування......85

2.2.1. Вузлові питання........85

2.2.2. Навчальні цілі...85

2.2.3. Методичне забезпечення до теоретичного опанування теми (СРТМ).....86

Методичні поради.....86 Ілюстративний матеріал......87 Питання для самоперевірки...108

Тести для самоперевірки.....108 Навчальні завдання для самостійної роботи студентів......115

Матеріали до завдання......116 Тематика рефератів...125 Визначення та аналіз особистісних якостей........126 Поради до використання.....140

2.2.4. Завдання для самостійної підготовки студентів до практичних занять та для роботи в групах (СППЗ та ПЗ) . 141

Кейси........141

Проблемні питання для обговорення в групах......143

Завдання для роботи в групах.......144

2.2.5. Література для поглибленого вивчення теми...150

2.3. Тема 3. Спілкування як взаємодія ...151

2.3.1. Вузлові питання.......151

2.3.2. Навчальні цілі...151

2.3.3. Методичне забезпечення теоретичного опанування теми (СРТМ).....152

Методичні поради....152 Ілюстративний матеріал......153 Питання для самоперевірки...169 Тести для самоперевірки.....170

Навчальні завдання для самостійної роботи студентів......174 Тематика рефератів...176

Визначення та аналіз особистісних якостей........176 Поради до використання.....180

2.3.4. Завдання для самостійної підготовки студентів до практичних занять та для роботи в групах (СППЗ та ПЗ) ..180

Кейси........180

Проблемні питання для обговорення в групах.......184

Завдання для роботи в групах.......184

2.3.5. Література для поглибленого вивчення теми...189

331

2.4. Тема 4. Сприйняття у спілкуванні........190

2.4.1. Вузлові питання.......190

2.4.2. Навчальні цілі...190

2.4.3. Методичне забезпечення теоретичного опанування теми (СРТМ).....191

Методичні поради....191 Ілюстративний матеріал......192 Питання для самоперевірки...196

Тести для самоперевірки.....196 Навчальні завдання для самостійної роботи студентів......201

Тематика рефератів...203 Визначення та аналіз особистісних якостей...203

Поради до використання.....216

2.4.4. Завдання для самостійної підготовки студентів до практичних занять та для роботи в групах (СППЗ та ПЗ) ..217

Кейси........217

Проблемні питання для обговорення в групах.......219

Завдання для роботи в групах.......219

2.4.5. Література для поглибленого вивчення теми...221

2.5. Тема 5. Конфлікти у спілкуванні та взаємодії.....222

2.5.1. Вузлові питання.......222

2.5.2. Навчальні цілі...222

2.5.3. Методичне забезпечення до теоретичного опанування теми (СРТМ).....223

Методичні поради....223 Ілюстративний матеріал......224 Питання для самоперевірки...232

Тести для самоперевірки.....233 Навчальні завдання для самостійної роботи студентів.....237

Поради до використання.....241 Тематика рефератів...242

Визначення та аналіз особистісних якостей........242 Поради до використання.....261

2.5.4. Завдання для самостійної роботи студентів до практичних занять та для роботи в групах (СППЗ та ПЗ). . 262

Кейси........262

Проблемні питання для обговорення в групах.......269

Завдання для роботи в групах.......269

2.5.5. Література для поглибленого вивчення теми...272

2.6. Тема 6. Ділова міжособистісна комунікація....... 273

2.6.1. Вузлові питання.......273

2.6.2. Навчальні цілі...273

2.6.3. Методичне забезпечення теоретичного опанування теми (СРТМ).....274

332

Методичні поради....274 Ілюстративний матеріал......275 Питання для самоперевірки...286

Тести для самоперевірки.....287 Навчальні завдання для самостійної роботи студентів......291

Тематика рефератів...292 Визначення та аналіз особистісних якостей...292

Поради до використання.....304

2.6.4. Методичне забезпечення самостійної підготовки студентів до практичних занять та для роботи в групах

(СППЗ та ПЗ)........304

Кейси........304

Проблемні питання для обговорення в групах.......313

Завдання для роботи в групах.......314

2.6.5. Література для поглибленого вивчення теми...318

3. Методичні вказівки щодо підготовки індивідуальних завдань з курсу «КПН» під час виконання курсової роботи з методики викладання економіки та проходження педагогічної практики...320

Термінологічний словник........324

ПЕРЕДМОВА

Навчальна дисципліна «Комунікативні процеси у навчанні» (КПН) є складовою психолого-педагогічного циклу підготовки фахівців з економіки як до викладацької, так і до професійно-спеціалізованої діяльності.

Курс інтегрує окремі спецкурси, такі як «Педагогічна майстерність», «Іміджелогія», «Самопрезентація», «Психологія спілкування», «Ділове спілкування», «Конфліктологія», «Ораторська майстерність» тощо.

Базою інтеграції є розуміння важливості процесу комунікації як процесу, що поєднує управління діяльністю взагалі та навчальною зокрема. Саме ефективні комунікації сприяють реалізації своєї ролі у міжособистісних стосунках, інформаційному обміні, у прийнятті рішення, в процесі планування, організації, мотивації, контролю діяльності та навчання.

Сутність побудови змісту курсу «КПН» відповідає загальній концепції змісту дисциплін психолого-педагогічного циклу підготовки студентів-економістів, в основі якої — реалізація трьох принципів:

— принципу бінарності;

— принципу ступеневості змісту предметного навчання на основі категорії загальне — особливе — часткове;

— принципу технологічного підходу.

Принцип бінарності завдань дисципліни: засвоєння цього навчального предмета має закласти комунікативні підвалини майбутньої основної професійної діяльності у сфері економіки та забезпечити необхідну і достатню підготовку з комунікативних процесів до додаткової професійної діяльності як викладача економіки в різних закладах освіти.

До загального віднесені комунікативні процеси та процес спілкування взагалі, оскільки як в економіці чи в педагогіці, так і в житті в цілому саме суб'єкт, його цілі, вміння та поведінка ви-

3

значають і процеси, і засоби, і результати. Особливе — це комунікативні аспекти діяльності фахівця-економіста та викладача, які й забезпечують успіх у взаємодії та у діяльності. Частковим стають комунікативні аспекти в навчанні (як викладання та навчання) економіці.

В основі технологічного підходу уявлення про те, що очікуваного результату в будь-якій сфері діяльності можна досягти лише за наявності адекватної технології, набутих навичок та вмінь, а реалізувати у навчанні (діяльності) лише після оволодіння відповідною технікою.

Ключовими словами у назві дисципліни є «Комунікативні процеси». Щодо «навчання», то воно розкриває певні аспекти предметної сутності ключових понять. Комунікації розглядаються як соціальний психологічний процес та з погляду можливостей ефективного управління ними.

Саме цей підхід дає реальні можливості підвищити рівень фундаментальної підготовки економістів (комунікативні вміння та знання) і забезпечує їхню готовність до діяльності як керівника, так і викладача економіки.

Курс «КПН» тісно пов'язаний з іншими соціально-психологічними курсами, що викладаються у КНЕУ, а саме «Соціологією», «Етикою ділового спілкування», «Організаційною поведінкою», «Особистою тактикою менеджера», «Соціальною психологією», «Методикою викладання економіки», «Менеджментом», «Психологією менеджменту» тощо. Завдяки цьому студенти мають можливість інтегрувати та накопичувати інформацію з різних курсів та успішно використовувати її під час навчання, практики, подальшої діяльності.

Основу елементів бази знань дисципліни складають поняття: спілкування, комунікація, інтеракція, перцепція, взаємодія, конфлікт, — які відображають сутність комунікативних процесів і механізми управління ними взагалі та у певній (навчальній) діяльності зокрема.

Головні цілі і завдання навчального предмета:

— засвоїти понятійно-термінологічний апарат і вміти усно або письмово відтворити відповідні дефініції термінів і понять;

— уміти свідомо використовувати цей апарат щодо підвищення ефективності комунікативних процесів;

— уміти аналізувати конкретні ситуації взаємодії, визначати позитивне та негативне, висловлювати судження щодо можливостей використання та наслідків від застосування бази знань у певних умовах діяльності взагалі та навчання зокрема;

4

— набути практичні навички спілкування, самопрезентації, формування іміджу, виступу в аудиторії, ведення дискусії, використання активних засобів під час проведення занять тощо;

— уміти використовувати засвоєне до підготовки та реалізації навчальних занять у різних освітньо-вікових групах (учні, студенти, дорослі);

— уміти моделювати ситуації взаємодії за запропонованими умовами.

Досягнення цілей та завдань дисципліни «КПН» можливе за умов засвоєння змісту через опанування трьох самодостатніх блоків теоретичної, практичної та самостійної роботи.

Теоретичний блок складає інформаційну базу навчальної дисципліни для подальшого використання в науково-практичній діяльності як економіста, так і викладача економіки в різних освітньо-вікових групах.

Лекційний курс має сприяти актуалізації і розумінню проблемних питань: як повинні будуватися стосунки між людьми в процесі діяльності, в чому полягають внутрішні психічні особливості способів взаємодії, завдяки яким методам можна впливати на інших людей, як винайти свій стиль взаємодії в процесі спілкування тощо.

Практичний блок має сформувати навички та вміння використання бази знань, методи та стилі взаємодії, засоби розв'язання конфліктів тощо для оптимізації процесу діяльності взагалі та викладання зокрема.

Практичні заняття мають сприяти розвитку мислення психологічними поняттями, приймати доцільні рішення під час контакту з людьми, бачити, розуміти, відчувати духовний світ іншої людини тощо.

Вирішення самодостатніх завдань блоку забезпечується як тематикою, так і широким використанням інноваційних технологій навчання (міні-лекції, дискусії, робота в малих групах, ситуації тощо).

Блок завдань для самостійної роботи має творче спрямування і повинен забезпечити як формування умінь щодо розуміння, використання бази знань, так і створення нових знань у сферах пси-холого-педагогічної та економічної діяльності.

Завдання самостійної роботи забезпечують формування навичок щодо вирішення комплексу питань трансформації будь-якого інформаційного масиву в тему навчального заняття з групами незалежно від освітньо-вікових особливостей тих, хто вчиться. На-буваються навички адаптації інформації до сприйняття, засвоєн-

5

ня та налагодження зворотного зв'язку щодо з'ясування ефективності засвоєння.

Отже, вивчення курсу «КПН» передбачає оволодіння теоретичними знаннями в галузі основ спілкування, психології особистості і групи засад навчального та фахового спілкування.

Засвоєння навчального предмета має здійснюватися систематично на лекційних та практичних заняттях, під час виконання завдань самостійної роботи та постійно контролюватися — поточно і за кожним блоком. Кінцевий залік має підсумкову форму та завершується отриманням оцінки за роботу з курсу.

Для додаткових консультацій щодо незрозумілих питань використовуються години для індивідуальної роботи. Ці години також можна запропонувати для різних форм групової взаємодії з конкретних питань курсу (тренінги, спілкування, ігрові ситуації тощо).

Вивчення пропонованого курсу спрямоване на підготовку фахівців як для викладацької діяльності, так і для керування колективом робітників, а також щодо високоякісного виконання іншої конкретної праці, пов'язаної зі спілкуванням з іншими працівниками.

6

1. ПРОГРАМА КУРСУ «КОМУНІКАТИВНІ ПРОЦЕСИ У НАВЧАННІ»

Робоча програма з дисципліни «Комунікативні процеси у навчанні» розроблена для забезпечення психолого-педагогічної підготовки студентів-економістів у Національному економічному університеті до фахової та викладацької діяльності.

Програма розроблена з урахуванням Закону України про освіту (ст. 54 — обов'язкова психолого-педагогічна підготовка для працівників системи освіти), рекомендацій Міносвіти України (лист №1\9 — 224 від 10.11.94 р.) «Про реалізацію заходів Державної національної програми «Освіта» (Україна XXI століття)» — психолого-педагогічна підготовка студентів та досвіду засвоєння цієї дисципліни студентами-економістами (самопрезен-тація, психолого-педагогічний та комунікативний аспекти управлінської діяльності тощо).

Програма репрезентує загальні цілі та завдання дисципліни, форми та методи роботи з курсу «Комунікативні процеси у навчанні», основні вимоги до засвоєння бази знань, сутність поточного та підсумкового контролю та рекомендовану літературу.

Відповідно до змін у навчальному плані в програмі подана структура навчального навантаження щодо тем курсу «Комунікативні процеси у навчанні», зважаючи на аудиторні та позаауди-торні заняття і враховуючи теоретичну, практичну та самостійну форми роботи. Для забезпечення рейтингової форми контролю в програмі розроблена шкала балів відповідно до різних типів завдань.

1.1. Обсяг та бюджет часу

Лекції — 20 годин. Практичні заняття — 16 годин. Самостійна робота — 60 годин. Індивідуальна робота— 12 годин. Загальний обсяг — 108 годин.

7

Таблиця 1

РОЗПОДІЛ ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ КУРСУ ТА ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Тема

Обсяг часу за основними напрямами навчальної'діяльності студентів (години)

Л*

СРТМ

сппз

пз

JKP

і контроль

Всього

Тема 1. «Процес спілкування та його складові»

2

3

J

2

2

12

Тема 2. «Вербальні та неверба-льні засоби спілкування»

22

2

14

Тема 3. «Спілкування як взаємодія»

4

5

8

4

2

23

Тема 4. «Сприйняття у спілкуванні»

4

5

5

2

2

18

Тема 5. «Конфлікти у спілкуванні та взаємодії»

4

5

8

4
23

Тема 6. «Ділова міжособистіс-на комунікація»

4

5

5

2

2

18

Загальний обсяг

20

26

34
12

108

* Л — лекції;

СРТМ — самостійна робота з теоретичним матеріалом;

СППЗ — самостійна підготовка до практичних занять;

ПЗ — практичні заняття;

ЖР — індивідуальна контрольна робота.

1.2. Основні вимоги до знань та вмінь

> Після засвоєння дисципліни «Комунікативні процеси у навчанні» студент має знати на рівні відтворення та розуміння базові терміни та поняття і їх основні похідні, що подаються у змісті навчального предмета: комунікаційні процеси, спілкування, сприйняття, ідентифікація, бар'єри взаєморозуміння, види та рівні спілкування, вербальні та невербальні засоби спілкування, стилі спілкування, психологічне маніпулювання, типи маніпуляторів, трансакція, трансактний аналіз, позиція у спілкуванні, асертивність, асертивні права людини, асертивні техніки, конфлікт у спілкуванні, рівні та види конфліктів, динаміка конфлікту, методи запобігання конфлікту, шляхи подолання конфліктів, стилі поведінки у конфлікті, самопрезентація, імідж, еталони сприйняття, формування першого враження, помилки сприйняття, ділове спілкування, чинники, що впливають на ділове спілку-

8

вання, емоції, переговори, бесіда, нарада, групова динаміка, комунікативна атака, педагогічна майстерність.

> Найголовнішим у процесі вивчення курсу «КПН» є не засвоєння теоретичних знань, а їх усвідомлення, набуття практичних навичок у сфері комунікативних процесів, розвиток здібностей, що допомагають ефективному спілкуванню, взаємодії під час виконання фахових завдань. Тому практичні заняття більшою мірою присвячуються проведенню дискусій, ігор, розгляданню проблемних ситуацій, виконанню природних дій щодо налагодження контакту та поліпшення стосунків з іншими особами. Важливе місце займає робота, що стосується самопрезентації та публічної доповіді.

Таким чином, головною метою проведення практичних занять з курсу «КПН» є самовдосконалення особистості студентів та набуття ними таких навичок:

— ефективно говорити і слухати під час спілкування;

— йалагоджувати комунікативний контакт з іншими людьми;

— орієнтуватися у ситуації спілкування;

— орієнтуватися в особливостях партнера у спілкуванні;

— пристосовуватися до «важких» людей у спілкуванні;

— спостерігати, розуміти та застосовувати невербальну мову;

— вміти говорити приємно;

— вміти створювати сприятливу для спілкування атмосферу;

— запобігати перепонам взаєморозуміння та долати їх;

— правильно вибирати засоби подання інформації;

— володіти ораторською майстерністю;

— розуміти позицію партнера у спілкуванні, пристосовуватися до неї та вміти використовувати її у власних інтересах;

— вибирати ефективний стиль спілкування у конкретній ситуації з конкретною людиною;

— протистояти маніпулюванню у комунікації;

— використовувати різні техніки асертивної поведінки;

— долати протистояння;

— розв'язувати складні взаємовідносини;

— розв'язувати конфліктні ситуації;

— приймати групове рішення щодо дискусійної проблеми;

— брати участь у груповій взаємодії;

— ставити питання доповідачеві;

— робити висновки;

— давати відгук на виступ;

— проводити самоаналіз;

— складати рецензію;

— відповідати на запитання;

— «подавати» себе, зацікавлювати партнера у спілкуванні, привертати до себе увагу;

— знаходити правильні засоби самоподання,

— здійснювати контроль своєї мови, жестів, постаті, поведінки;

— робити аналіз літератури та складати доповідь;

— робити доповідь за будь-яких умов (часу, вікової групи, психологічної атмосфери тощо);

— пропонувати цікаву інформацію та зав'язувати дискусію;

— проводити дискусію;

— утримувати увагу слухачів;

— поборювати негативне сприйняття у спілкуванні та ін. > Студент повинен уміти:

—застосовувати отримані знання та навички для підвищення ефективності діяльності взагалі та навчальної зокрема: набути навичок використання бази знань теоретичного курсу для розроблення й реалізації стратегій поведінки та здійснення комунікацій під час навчання в різних освітньо-вікових групах;

— здійснювати аналіз конкретної ситуації та розробляти рекомендації щодо її розв'язання на основі бази знань з комунікацій.

1.3. Форми та методи навчання з курсу «КПН»

Головні цілі курсу — набуття та вдосконалення комунікативних умінь, тобто курс має прикладний характер. Тому головною формою роботи з курсу є робота на практичних заняттях (ПЗ). Але для підготовки до неї суттєве значення мають не лише теоретичні заняття, тобто лекції (Л), а й самостійна робота студентів (СРС), як із теоретичним матеріалом (СРТМ), так і безпосередньо та, що спрямована на підготовку до практичних занять (СППЗ).Рис. 1. Складові підготовки до практичного заняття

10

В цілому з курсу «КПН» застосовують такі методи навчання:

/. Традиційні:

1. Лекції.

2. Семінарські та практичні заняття.

3. Контроль роботи з теоретичним матеріалом.

4. Проведення поточного та підсумкового контролю знань з теоретичного матеріалу.

5. Перевірка володіння конкретними навичками в процесі вирішення практичних проблем.

//. Складові підготовки, що активізують пізнавальну діяльність студентів:

1. Складання блок-схем або опорного конспекту з тем, що вивчаються.

2. Розроблення тестових завдань за темами.

3. Складання бібліографічних карт з тем курсу.

4. Підготовка рефератів.

5. Підготовка додаткової інформації з питань тем курсу.

6. Моделювання та аналіз конкретних ситуацій взаємодій.

7. Рольові ігрові вправи.

8. Групова взаємодія тощо.

Перелік обоє 'язкових завдань з курсу «Комунікативні процеси у навчанні», що виконуються кожним студентом упродовж семестру

І. Реферування додаткової спеціальної літератури з курсу та виступи на основі опанованого матеріалу (доповідь розраховано на 10 хв).

Мета:

• одержання студентами додаткової інформації з курсу;

• відпрацювання навичок формування доповіді (з урахуванням композиційних складових, регламенту, специфіки готовності сприймати інформацію);

• відпрацювання навичок прилюдного виступу (вміння студента триматися перед аудиторією: контроль уваги слухачів, грамотність виступу);

• уміння студентів відповідати на питання. Виконання цього завдання оцінюється двома оцінками:

1) за роботу з літературою, зміст та композицію повідомлення;

2) безпосередньо за успішне повідомлення (тобто відповідність регламенту, рівень володіння матеріалом, уміння налагоджувати контакт з аудиторією тощо).

11

//. Підготовка проблеми та проведення за нею дискусії (обговорення розраховано на 10—15 хв). Мета:

• навчитися пропонувати слухачам актуальну та цікаву проблему;

• навчитися подавати проблему;

• навчитися зав'язувати та проводити дискусію;

• навчитися підбивати підсумки дискусії. Виконання цього завдання оцінюється двома оцінками:

1) за вміння знайти та подати проблему;

2) за вміння проводити дискусію.

///. Самопрезентація (в діловому спілкуванні) (проводиться 10—15 хв). Мета:

• навчитися подавати себе: зацікавити партнерів, привабити їх;

• навчитися віднаходити правильні способи самоподання;

• навчитися формувати імідж;

• навчитися контролювати свою мову, міміку, жести, пози;

• вміти відповідати на питання, що виникли;

• навчитися налагоджувати комунікативні зв'язки. Схема виконання завдання:

1) змалювання ситуації презентації (хто? що? навіщо? де? тощо);

2) самопрезентація студента;

3) питання до претендента.

Виконання оцінюється однією загальною оцінкою.

Примітка: Всі завдання (1, 2, 3) після того, як вони були виконані студентом, обговорюються в групі стосовно якості їх виконання (з аналізом припущених помилок) та порад доповідачеві щодо вдосконалення його діяльності.

1.4. Самостійна робота з курсу «КПН»

СРС з курсу «КПН» є важливою складовою як у теоретичній підготовці студентів з курсу (СРТМ), так і в підготовці студентів до роботи на практичних заняттях (СППЗ).

Завдання для самостійної роботи мають на меті: а) сформувати у студентів розуміння бази знань з комунікативних процесів та вміння щодо їх використання у житті та діяльності;

12

12

б) сформувати навички та вміння застосовувати засвоєну базу знань з «КПН» на творчому рівні;

в) сприяти процесу самопізнання та на підставі цього самовихованню особистості студентів, розвитку власних можливостей у ефективному спілкуванні;

г) підготувати студента до практичних занять.

СРС у загальному плані — це система їхньої діяльності, думок, що спрямовані на формування загальних та спеціальних знань, умінь, навичок, та переконань, які необхідні їм для успішного виконання в майбутньому професійних та громадських функцій. Вона відбувається на основі інформації, яку студенти отримують іззовні, у т. ч. під час аудиторних занять, але не адекватна простому запам'ятовуванню цієї інформації.

Під час самостійної роботи студенти, спираючись на раніше накопичені знання та вміння, власний життєвий досвід, ціннісні орієнтації, перетворюють отриману інформацію в якісно нові знання.

В умовах зміни навчальних планів визначна роль у підготовці студентів з курсу «КПН» відводиться саме самостійній роботі (60 годин за семестр на одного студента).

Велика частина СРС грунтується на роботі з теоретичним матеріалом. Тому вміла робота з ним є засадою як успішного формування майбутнього фахівця, так і успішності навчання нинішнього студента.

/. Основні форми самостійної роботи з теоретичним матеріалом:

— вивчення першоджерел;

— знайомство з додатковою літературою;

— складання конспектів, блок-схем та опорних конспектів;

— складання власних прикладів за тематичними ситуаціями з розглянутої теми;

— складання бібліографічних карток за різними темами;

— підготовка цікавих повідомлень з теми;

— реферування та анотування літератури з курсу «КПН»;

— розроблення тестових завдань з теми тощо.

Ці форми роботи виконуються студентами систематично з кожної теми.

//. Реферати.

Одним із видів самостійної роботи є написання рефератів. Реферат має продемонструвати ступінь засвоєння студентом основних понять з дисципліни «Комунікативні процеси в навчан-

13

ні». Особливе значення надається самостійності міркувань, новим прикладам, опрацюванню книжок і публікацій, які не входять у запропонований список літератури.

Кожен реферат повинен мати чітку структуру. На початку тексту подається зміст із розбиттям на розділи, що відповідають заголовкам та підзаголовкам у тексті.

Реферат відкривається вступом (постановкою завдання, визначенням теми тощо). Основна частина поетапно розкриває тему реферату. У висновку підбивається підсумок розгляду теми, висловлюються міркування про її можливий розвиток. В обов'язковому порядку наводиться список використаної літератури (цитування у тексті ведеться за загальноприйнятими правилами на поданий список).

Високо оцінюються інші форми написання реферату, які відображають індивідуальний підхід студента до освоєння і розуміння теми.

Обсяг реферату повинен становити не менше 10—12 сторінок.

1.5. Вимоги до роботи студентів та поточний контроль знань з курсу «КПН»

? Головні цілі курсу «КПН» — набуття та вдосконалення комунікативних умінь.

? Курс «КПН» поєднує роботу на лекціях, практичних заняттях, консультаціях та самостійну роботу студентів.

? Головною формою роботи з курсу «КПН» є робота на практичних заняттях (ПЗ).

? Підготовка до ПЗ ґрунтується на виконанні самостійних завдань, які поєднують самостійну роботу з теоретичним матеріалом (СРТМ) та самостійну роботу, яка спрямована на підготовку до практичних занять (СППЗ).

? Робота з курсу оцінюється за рейтинговою системою.

? Виходячи з того, що СППЗ є основою для ПЗ, окремі завдання можуть бути запропоновані студентам або для СППЗ, або для роботи на ПЗ.

? Конкретний перелік завдань (з наведених) та терміни їх виконання встановлюються викладачем, який працює з групою, та доводяться до відома студентів на першому практичному занятті (розраховуючи із навантаження за навчальним планом: 60 годин самостійної роботи на кожного студента за семестр).

14

? Формами звітності з виконання СРТМ можуть бути: блок-схеми, тести, бібліографічні картки, кросворди, наочність, творчі письмові роботи, письмові звіти, письмовий аналіз матеріалу, письмове моделювання ситуацій та їх аналіз, самоаналіз та само-тестування, карти конфлікту тощо.

? Формами звітності з виконання СППЗ можуть бути письмові роботи або безпосередньо робота на практичних заняттях, що ґрунтується на домашніх заготовках.

? Активна робота на практичних заняттях є обов'язковою умовою досягнення мети курсу, а також підставою для отримання студентом необхідного для заліку рейтингу.

? Виконані завдання повинні пропорційно розподілятися за всіма темами курсу. (Максимально можлива кількість балів за виконання кожного завдання та за роботу з кожної теми наведена далі в табл. 2.) Обов'язкове опрацювання цих завдань є підставою для отримання заліку.

? Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу здійснюється у вигляді тестового контролю з кожного модуля (теми) курсу. Успішне складання цих тестів (більш ніж 50 % правильних відповідей) є необхідною умовою для отримання заліку.

? Обов'язковим завданням, що є умовою допуску до заліку, є реферування додаткової спеціальної літератури з курсу «КІШ» та виступ на основі опанованого матеріалу (доповідь розрахована на 3—5 хвилин).

? Складання тестового контролю та презентація додаткової літератури з курсу «КПН» здійснюється під час проведення консультацій у кожній групі.

? Відвідування консультацій з курсу «КПН» є обов'язковим.

? За власним бажанням студенти можуть виконувати додаткові творчі завдання з курсу (які не є обов'язковими) з отриманням за них додаткових балів — «бонусів».

? Кінцевий залік має підсумкову форму та завершується отриманням оцінки за роботу з курсу.

? Курс складається з шести тем. Тому отримання балів за роботу з теоретичним матеріалом здійснюється в блочно-модульній формі, тобто студенти отримають бали за окремі вивчені тематичні модулі.

? На отримання балів за роботу з теоретичним матеріалом впливають такі вимоги до роботи студентів, як:

> своєчасність виконання завдань;

> повнота їх виконання;

15

r- якість їх виконання;

> самостійність виконання; У правильність виконання;

> творчість у виконанні;

> ініціативність студентів у роботі.

? На оцінювання за роботу на практичних заняттях та за самостійну роботу студентів, крім перелічених раніше вимог, впливають ще такі:

/*■ регулярність роботи; >• активність студентів;

> бажання та прагнення студентів брати участь у роботі на практичних заняттях;

> творчий підхід до виконання завдань.

? Студент має можливість отримати хорошу оцінку лише за умов його постійної, якісної роботи з курсу, активної та творчої поведінки, наполегливості в отриманні необхідних знань та навичок.

? Оцінювання завдань поточного контролю здійснюється за співвідношенням між оцінкою за шкалою бажаності і відміткою за цією ж шкалою (табл. 2).

Таблиця 2

ОЦІНКА І ВІДМІТКА ЗА ФУНКЦІЄЮ БАЖАНОСТІ

Оцінка

Відмітка (оцінка за шкалою)

1. Дуже добре 2. Добре 3. Задовільно 4. Погано 5. Дуже погано

0,85—1,0 0,65 — 0,80 0,50 — 0,60 0,25 — 0,45 0,0 — 0,20

? Для оцінювання необхідно використовувати його загальні критерії (табл. 3).

? Шкала оцінювання поточної успішності навчання встановлюється за кількістю завдань поточної роботи, які визначено робочою програмою дисципліни.

? Відповідно до нової редакції «Порядку оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності» кафедра самостійно розподіляє кількість балів за поточну роботу (40 балів) між предметами контролю (завдання), встановлює конкретний перелік завдань для студентів та критерії їх оцінювання. Ця інформація є складовою робочої програми з курсу і подається студентам на початку семестру.

16

Таблиця З

ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка за шкалою бажаності

Загальні ознаки, показники, характеристики

1. Дуже добре

студент постійно виконує майже всі запропоновані завдання, самостійно, в основному правильно, вчасно або навіть достроково подає роботи на перевірку, письмові завдання виконує з дотриманням вимог викладача, чисто й охайно, грамотно, красивим, легкозрозумілим почерком; виклад інформації в зошиті: структурований, розбитий на фрагменти, пункти, виділений різними кольорами, підкресленнями; у відповідях: усе супроводжує викладом зі свого погляду, аргументує свою думку з власного досвіду чи відомими фактами, прикладами, спостереженнями, порівняннями, робить повні і правильні висновки, на заняттях поводиться переважно активно, зацікавлено, звертається з запитаннями до викладача, пропонує свою кандидатуру для виконання певних групових ролей, при цьому не тільки не заважаючи нормальному ходу заняття, а й допомагаючи викладачеві й од-ногрупникам, демонструє високу успішність дій з мінімумом витрат

2. Добре

студент постійно виконує більшість запропонованих завдань, самостійно, з незначною кількістю помилок, вчасно подає роботи на перевірку, письмові завдання виконує з дотриманням більшості вимог викладача, з незначними виправленнями і граматичними помилками, зрозумілим почерком, виклад інформації в зошиті: структурований, розбитий на фрагменти, пункти, у відповідях інколи покладається на власну думку, аргументує її власними спостереженнями чи відомими фактами, прикладами, порівняннями, робить висновки (не завжди повні і правильні), на заняттях поводиться активно, зацікавлено і дисципліновано, хоч і не завжди проявляє особисту ініціативу, демонструє високу успішність дій, хоч інколи це супроводжується зайвими витратами часу і зусиль

3. Задовільно

навчальна робота не систематична, звичайно виконує половину запропонованих завдань, самостійно, інколи зі значною кількістю помилок, не завжди вчасно подає роботи на перевірку, у письмових завданнях може не дотримуватись деяких вимог викладача, почерк зрозумілий, але зустрічаються виправлення і граматичні помилки, виклад інформації в зошиті — переважно неструкту-рований, у відповідях в основному відтворює навчальний матеріал, майже не підтверджуючи його власною думкою, висновки відсутні, на заняттях поводиться пасивно, але дисципліновано, демонструє посередню успішність дій

17

Закінчення табл. З

Оцінка за шкалою бажаності

Загальні ознаки, показники, характеристики

4. Погано

навчальна робота не систематична, звичайно виконує менше половини запропонованих завдань, не завжди самостійно, часто зі значною кількістю помилок, роботи майже ніколи не подаються на перевірку своєчасно, у письмових завданнях майже не дотримується вимог викладача, почерк малозрозумілий, з великою кількістю помарок і граматичних помилок, виклад інформації в зошиті — неструктуро-ваний, у відповідях покладання тільки на власний погляд, висновки — відсутні; на заняттях поводиться переважно пасивно, інколи заважаючи викладачеві й одногрупникам, демонструє низьку успішність дій

5. Дуже погано

навчальні роботи майже не виконуються, або виконуються несистематично і несамостійно, зі значною кількістю помилок, роботи подаються на перевірку із значним запізненням, у письмових завданнях абсолютно не дотримується вимог викладача, почерк незрозумілий, з великою кількістю помарок і граматичних помилок, виклад інформації в зошиті — неструктурований, у відповідях — виклад тільки із власного погляду, висновки — відсутні, на заняттях постійно заважає викладачеві й одногрупникам, відмовляється від виконання завдань, демонструє низьку успішність дій

? Максимальна кількість балів залишається в межах 40 балів.

? Відповідно до Робочої програми курсу «КПН», що затверджена Вченою радою КНЕУ, розподіл завдань з курсу «КПН» має такий вигляд (табл. 4).

Таблиця 4

РОЗПОДІЛ ЗАВДАНЬ ЗА ТЕМАМИ, НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА ТА ВІДПОВІДНА МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ

Тема дисципліни

Макс. кількість балів за тему

Максимальна кількість балів за напрямом діяльності

СРТМ

сппз

ПЗ

ІКР

1. Процес спілкування та його складові

13

5

2

5

1

2. Вербальні та невербальні засоби спілкування

13

5

2

5

1

3. Спілкування як взаємодія

22

5

8

8

1

4. Сприйняття у спілкуванні

16

5

4

6

-1

5. Конфлікти у спілкуванні та взаємодії

21

10

4

6

1

6. Ділова міжособистісна комунікація

15

5

5

5Разом, бали

100

35

25

35

5

18

1.6. Тематичний план занять з курсу «КПН» та завдання для роботи за окремими темами

Тема 1. Процес спілкування та його складові — 12 годин

1. Лекція «Процес спілкування. Сутність, структура»

2 год.

Комунікативні процеси. Сутність поняття спілкування. Зміст, види, рівні процесу спілкування. Три сторони процесу спілкування. Специфіка обміну інформацією у комунікативному процесі. Бар'єри взаєморозуміння. Труднощі на шляху ефективного спілкування. Особливості масової комунікації. Специфічні аспекти спілкування у навчанні. Функції та структура педагогічного спілкування.

2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ)

3 год. (на вибір студентів)

1. Вивчення першоджерел (див. рекомендовану літературу).

2. Знайомство з додатковою літературою (див. рекомендовану літературу).

3. Складання конспектів, блок-схем та опорних конспектів.

4. Складання бібліографічних карток за різними темами.

5. Підбір цікавих повідомлень з теми.

6. Складання тестів, кросвордів з тем курсу.

7. Підготовка наочного матеріалу з тем курсу.

3. Самостійна підготовка до практичних занять (СППЗ)

Згод.

1. Опис власної актуальної ролі та зміни її складових протягом дня.

2. Складання історії, в основі якої були б послідовно представлені відповідні сюжетні функції: угода (заборона, закон, норма, умова), порушення угоди та інше (всього 14 позицій). Кн. «Вос-питателю о психологии и психогигиене общения»).

3. Підготовка до інтерв'ю, виходячи з певної ролі, та проведення його.

4. Аналіз підходів до рівнів спілкування за А. Б. Добровичем (див. кн. «Воспитателю о психологии и психогигиене общения»).

5. Підготовка до самопрезентації.

4. Практичне заняття «Оптимізація процесу спілкування» 2 год.

Сутність процесу спілкування. Аналіз рольових розбіжностей у комунікативному процесі. Моделювання та розгляд конкретних

19

ситуацій спілкування. Перепони на шляху взаєморозуміння, їх розв'язання (конкретні приклади).

Завдання на ПЗ:

1. Моделювання та аналіз конкретних ситуацій, що містять бар'єри та перепони у спілкуванні.

2. Аналіз проблем, що виникають у стосунках викладача з учнями на підставі бар'єрів взаєморозуміння та розроблення шляхів оптимізації процесу їхнього спілкування.

3. Складання доповіді на тему: «Що дають нам знання про спілкування для майбутньої професійної діяльності та особистого життя».

4. Порівняння своїх можливостей у здійсненні особисто орієнтованого та соціально орієнтованого спілкування (за спеціально розробленими схемами). Визначення етапів соціально орієнтованого спілкування, які викликають найбільші труднощі.

5. Самопрезентація-знайомство.

5. Форми звітності з виконання СРТМ (на вибір студентів або конкретизує викладач).

1. Конспекти, блок-схеми або опорні конспекти.

2. Тестові завдання.

3. Бібліографічні картки.

4. Додаткові повідомлення.

5. Власні приклади тематичних ситуацій з теми.

6. Реферати.

6. Очікуваний результат (уміння та навички):

— ефективно говорити і слухати під час спілкування;

— говорити приємно;

— правильно вибирати засоби подання інформації;

— набуття ораторської майстерності;

— брати участь у груповій взаємодії; —робити доповіді;

— ставити питання доповідачеві; —давати відгук на виступ;

—робити презентацію;

— знаходити правильні засоби самоподання.

7. Контроль (здійснюється на практичних та індивідуально-консультативних заняттях):

а) засвоєння теоретичного матеріалу:

• перевірка блок-схем, опорних конспектів, тестів;

20

• проведення експрес-опитування чи тестування або невеликої контрольної роботи;

• групове обговорення ключових питань з теми;

б) розуміння теоретичного матеріалу та вміння ним користуватися:

• проведення дискусії;

• розгляд конкретних прикладів з теми та їх обговорення;

• оцінювання виконання практичних вправ (презентації та інше).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Бутенко Н.Ю., Приходько В.М., Федоренко Н.І
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации