Голєв С.В., Голєва О.С. Методи психологічного впливу та техніка саморегуляції. Навчальна програма курсу - файл n1.doc

приобрести
Голєв С.В., Голєва О.С. Методи психологічного впливу та техніка саморегуляції. Навчальна програма курсу
скачать (433.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc434kb.07.07.2012 02:08скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7


ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ “УКРАЇНА”
ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ


КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

ГОЛЄВ С.В., ГОЛЄВА О.С.
МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ТА ТЕХНІКА САМОРЕГУЛЯЦІЇ
Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни

для студентів спеціальності

6.040100 – психологія

Херсон - 2008

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри психології


(Протокол від 25.12.2008 р. №5)

Укладачі: ад”юнкт-професор (доцент) психології Голєв С.В.,

магістр психології Голєва О.С.
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни “Методи психологічного впливу та техніка саморегуляції ” для студентів спеціальності 6.040100 – психологія.

Уклад. Голєв С.В., Голєва О.С. - Херсон: ВМУРоЛ “Україна” Херсонська філія, 2008, - 67 с.
У Голєв С.В., Голєва О.С.

У Відкритий міжнародний університет розвитку

людини “Україна” (ВМУРоЛ ХФ), 2008

ЗМІСТ
Сторінка

1.

Пояснювальна записка...................................................

5

11.

Тематичний план.............................................................

7

111.

Навчальна програма.......................................................

8

1У.

Список рекомендованої літератури..............................

15

У.

Зміст лекційної частини навчального курсу..............

19

У1.

Зміст семінарської частини навчального курсу........

27

У11.

Плани семінарських занять...........................................

32

У111.

Методичні рекомендації студентам по організації самостійної роботи...........................................................

39

1Х.

Питання до заліку............................................................

45

Х.

Тестові завдання до самоконтролю..............................

47


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Одним із важливих напрямків професійної підготовки психологів є вивчення дисципліни “Методи психологічного впливу та техніка саморегуляції”.

Професіоналізм в управлінні людьми, як підтверджує практика, у першу чергу ґрунтується на знаннях практичної психології. Саме вона стає усе більш значимою у повсякденному житті сучасної ділової людини. Інтерес до проблем практичної психології пояснюється, з одного боку, спрагою одержання нової інформації про себе і про навколишніх, з іншого боку - велінням часу, у якому процвітати буде той, хто знає необхідне, а не багато чого. Таким потрібним знанням є практичне знання в області управління людьми, впливу на людей, психічної і фізичної саморегуляції.

Формування комунікативної компетентності в управлінні людьми – найважливіший напрямок у сучасній психологічній освіті тих, хто професійно покликаний займатися діяльністю, зв'язаною з впливом на інших людей.

Основна мета даного курсу – допомогти стати професійним практичним психологом, піднятися на ступінь досконалості в управлінні людьми, розуміти різні особливості поведінки людини у світі комунікацій, розкрити механізми управління людьми з погляду риторики, логіки, культурології, соціології, але в першу чергу – практичної психології, що на відміну від інших наук про людину покликана не стільки описати поведінку людини, скільки пояснювати її.

Завдання курсу полягає в тому, щоб слухачі глибокого оволоділи знаннями, уміннями та навичками, які їм допоможуть у майбутньому:

1. опанувати мистецтвом керувати людьми і створювати особливі довірчі взаємини з навколишніми;

2. опанувати мистецтвом переконання і навіювання;

3. розуміти особливості психологічного маніпулювання людьми і використовувати ці знання у своїй практичній роботі;

4. правильно визначати свій імідж і вміти працювати над його поліпшенням;

5. розвивати навички ефективних публічних виступів у різних аудиторіях і в засобах масової інформації;

6. опанувати уміннями, необхідними для ділової комунікації й участі в переговорах;

7. підвищувати рівень самоорганізації і саморегуляції, опанувати навичками швидкого читання, аналізу і запам'ятовування професійно важливої інформації;

8. навчитися бути здоровим фізично, мати добрий психічний настрій, творче самопочуття, вільно володіти усіма особистісними психічними пізнавальними, емоційними, вольовими процесами та психічними станами;

9. дотримуватись меж професійної компетенції; дотримуватись етико-професійних принципів у роботі психолога.

10. мати розвинуті професійні та індивідуальні здібності.

Програма дисципліни складається з теоретичної та практичної частин.

Основними методами та формами вивчення дисципліни є: лекції, семінари, практичне відпрацювання різноманітних технік впливу на інших, саморегуляціі і самовпливу, самостійна робота над завданнями курсу.

Контроль за ефективністю вивчення курсу передбачається здійснювати на семінарах, за допомогою індивідуальних та групових відпрацювань відповідних психотехнік на заняттях.

Крім того, для курсу в цілому, а також для самостійної підготовки до семінарських занять рекомендується література, вивчення якої допоможе розширити та поглибити знання студентів з курсу “Методи психологічного впливу та техніка саморегуляції”.
11. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН№№

п/пТема

Лекції

Семінари

Самост

робота

Усього

1.

Зміст, структура та основні поняття курсу

2

2

4

8

2.

Види психологічного впливу на людей

2

4

4

10

3.

Особливості психологічного маніпулювання людьми

2

4

4

10

4.

Психотехнологія створення довірчих взаємовідносин

2

4

4

10

5.

Психологічний вплив через усний виступ

-

4

4

8

6.

Поняття іміджу та його формування

-

4

4

8

7.

Психічна саморегуляція як складова частина психічної культури

-

4

4

8

8.

Методи та техніки психічного самовпливу

-

4

4

8

9.

Саморегуляція психічних процесів та станів

-

6

5

11
Разом

8

36

37

81


Підсумковий контроль – залік


111. НАЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Тема 1. Зміст, структура та основні поняття курсу.

Психологічний вплив як активна цілеспрямована діяльність по зміні психіки або поведінки людей. Поняття про механізми психологічного впливу (суб'єкт, об'єкт, подолання бар'єрів). Структура психологічного впливу. Фактори психологічного впливу: особливості особистості; специфіка об'єкта впливу; особливості каналу проходження стимулів від суб'єкта до об'єкта і реалізації обраного методу; прогнозування можливих змін і наслідків застосування обраного методу і коректування подальших кроків.

Характеристика психологічних бар'єрів: мотиваційного, інтелектуального, емоційного, вольового.

Принципи психологічного впливу: індивідуальний і диференційований підхід; вплив у групі і через колектив; вплив у процесі діяльності; сполучення високої інтенсивності впливу з урахуванням специфічних характеристик його об'єкта; опора на позитивне або негативне в особистості і групі; єдність, погодженість, наступність у психологічному впливі.

Критерії правомірності здійснення психологічного впливу.

Фактори, що впливають на ефективність впливу. Фактори, що негативно впливають на ефективність професійної діяльності суб'єкта впливу.

Характеристика методів для зняття або нейтралізації психологічних бар'єрів: методи впливу на мотиваційну сферу; методи впливу на інтелектуальну сферу; методи впливу на емоційно-вольову сферу.

Механізми психологічного впливу: механізм трансформації переконань; механізм трансформації стереотипів; механізм трансформації установок.
Тема 2. Види психологічного впливу на людей.

Переконання як вид психологічного впливу.

Мистецтво розуміння. Основні прояви розуміння: дізнавання, виявлення причин, визначення наслідків, виявлення устрою. Розуміння мови в міжособистісному спілкуванні. Психологічна сутність розуміння і його складові: об'єднання в єдине ціле, виділення проміжних елементів, побудова гіпотези. Рекомендації з удосконалювання ефективності розуміння: урахування етнографічних особливостей мови; використання специфіки професійної мови свого співрозмовника; послідовність, точність і логічність викладу своїх думок; мистецтво управління увагою співрозмовника.

Рекомендації з техніки переконання: формулювання позитивного відношення до співрозмовника; підключення свого потенціалу особистої чарівності. Властивості чарівних людей: неординарність, дотепність, виразність, уважність, високо розвинута комунікативна культура. “Ефект краю” у підвищенні переконливості.

Навіювання як різновид психологічного впливу.

Принципові різниці між переконанням і навіюванням. Ціль переконання і ціль навіювання. Сутність навіювання – у його впливі на підсвідомість.

Фактори, що впливають на ефективність навіювання: властивості того, хто робить навіювання (суггестора); властивості об'єкта навіювання, взаємини, що склалися між суггестором і суггерентом; психічний стан суггерента; ситуативні умови сугестивності.

Психотехнологія застосування маніпулятивних прийомів навіювання. Маніпулятивні способи подачі інформації, що повідомляється: вміле оперування порівняльними даними; напівправда; дроблення подачі інформації; часте повторення простих гасел і закликів; використання різних стилістичних фігур.

Правила сугестивного мовного навіювання: залежність навіювання від конкретного змісту й образності і яскравості ключових слів; уникнення слів “ні” і “не” при навіюванні; використання мовної динаміки при навіюванні.

Рекомендації з удосконалювання психологічних можливостей мовної динаміки.

Характеристика різних форм впливу на психіку, свідомість і підсвідомість людей: інформаційно-психологічнй, психогенний, психоаналітичний, нейролінгвістичний, психотронний і психотропний вплив.
Тема 3. Особливості психологічного маніпулювання людьми.

Значення ефекту першого враження

Психологічна сутність формування першого враження. Роль процесу стереотипізації в міжособистісному оцінюванні. Основні групи еталонів-стереотипів: антропологічні, емоційно-естетичні і соціальні. Роль психологічної установки у формуванні першого враження. Вплив національності на процес сприйняття співрозмовника. Вплив на процес оцінювання психологічного проектування. Вплив на оцінку стану впевненості або невпевненості в собі. Вплив таких зовнішніх даних на формування першого враження, як: фізична привабливість, самопрезентація, стиль одягу, емоційний стан, що переживається.

Психологічні особливості контактної взаємодії. Основні етапи контактної взаємодії: первинна згода, етап об'єднуючого інтересу, формування взаємин. Роль у контактній взаємодії «ефекту перегляду».

Практичні поради-рекомендації по формуванню першого враження. Прийом «Пудель-трюк». Мова погляду. Мова тіла. Мистецтво жестової комунікації. Основні групи жестових рухів: жести-ілюстрації, жести-регулятори, жести-емблеми, жести-адаптори, жести-афектори. Удавані жести партнера. Прийоми психологічного маневрування.

Мистецтво компліменту в діловому спілкуванні.

Психологічна сутність компліменту. Ціль комліментарності в спілкуванні. Відмінність компліменту від лестощів і похвали.

Основні вимоги до компліменту. Правила компліменту: зосередження уваги на внутрішніх, щиросердечних якостях співрозмовника; Звертання уваги на не очевидні, а сховані гідності співрозмовника. Щирість компліменту. Конкретність компліменту. Специфічні вимоги до компліменту. Вікові особливості у компліменті. Статеві особливості у компліменті. Комплімент на фоні антикомпліменту собі. Особливість використання схованих компліментів.

Психологічні виверти-маніпуляції і їхня нейтралізація.

Різновид психологічних вивертів-маніпуляцій: «роздратування опонента», «використання незрозумілих слів і термінів», «приголомшення темпів обговорення», « переведення суперечки в сферу домислів», «читання думок на підозру», «відсилання до «вищих інтересів» без їхньої розшифровки», «судження типу «Це банально!», «Карфаген повинен бути зруйнований», «недомовленість з натяком на особливі мотиви», «посилання на авторитет», «обвинувачення в утопічності ідей», «лестощі або комплімент», «помилковий сором», «помилковий сором з наступним докором», «приниження іронією», «демонстрація образи», «авторитетність заяви», «відвертість заяви», «подвійна бухгалтерія», «мнима неуважність», «мниме нерозуміння і недорозуміння», утішні обороти мови», «опора на минулі заяви», «навішення ярликів», «підміна істинністі корисністю», «лінгвістична косметика», «видима підтримка», «зведення факту (аргументу) до особистої думки», «селекція прийнятних аргументів», "рабулістика", «троянський кінь», «метод бумеранга», «умовчування», «напівправда», «неправда», «метод батога і пряника!», «примус до строго однозначної відповіді», "багатопитання".

Основні прийоми нейтралізації вивертів-маніпуляцій: відкрите обговорення неприпустимості використання маніпуляцій; викриття виверту, тобто розкриття його суті; повторне нагадування про неприпустимість застосування вивертів; «виверти на виверти».

Мистецтво задавати питання.

Критерії класифікації питань: по ступені виразності, по своїй структурі, по способу запиту невідомого, по якості можливих на них питань, стосовно пізнавальної мети, по правильності постановки. Характеристика найбільш ефективних у діловому спілкуванні питань: відкриті питання; закриті питання; питання, що виражають сумнів; питання-вселяння; контрольно-підтверджуючі питання; ізолюючі питання, вікові питання. Технологія уточнюючих питань. Правила постановки питань.

Основні види і правила формулювання відповідей: відповідь; по обсязі інформації. Правила формулювання відповіді.
Тема 4. Психотехнологія створення довірчих взаємовідносин

Мистецтво слухати.

Стилі і прийоми професійного слухання. Уміння слухати – це влада. Уміння слухати – особливий талант співрозмовника. Прийоми професійного слухання. Елементи техніки професійного слухання: активна поза; щира увага до співрозмовника; зосереджене мовчання. Прийом слухання «Подача позитивного сигналу» здійснюється за допомогою сигналів зворотного зв'язку: «мінімальні словесні реакції», «дзеркальні відображення почуттів опонента». Рефлексивний стиль професійного слухання і його прийоми: прийом «Перефразовування»; прийом «Резюмування».

Рекомендації з оволодіння умінням слухати. Під час слухання не звертайте увагу на відволікаючі зовнішні фактори; активне слухання-співпереживання, прийоми поведінки слухаючого, відповіді-співпереживанню. Етапи процесу придбання навичок професійного слухання: опір, непевність, пристосування, перенесення, інтеграція. Рекомендації з удосконалювання якості сприйняття почутого.

Механізми уникнення конфліктогенів.

Характеристика конфліктної поведінки. Основні слова-конфліктогени. Типи конфліктогенних дій: прагнення до переваги, прямий прояв переваги, поблажливе відношення, хвастощі, зайва впевненість у своїй правоті, нагадування про програшну для співрозмовника ситуацію.

Прояв агресивності: природна агресивність, ситуативна агресивність. Прояв егоїзму.

Способи утримання від конфліктогенів: подолання прагнення до переваги, стримування агресії, пасивний спосіб, активний спосіб, логічно-психологічний спосіб погашення агресивності. Подолання егоїзму.

Уміння припинити розмову, не кривдячи співрозмовника.

Основні прийоми: «порятунок від настирливого відвідувача», варіації з телефоном.

Мистецтво конструктивної критики.

Основні причини невдалої критики: фатальність критики, повчальність критики, емоційність критики.

Правила конструктивної критики. Характеристика ефективних критичних оцінок: критика-похвала, безособова критика, критика-заклопотаність, критика-співпереживання, критика-жаль, критика-подив, критика-зм'якшення, критика-попередження, критика-вимога, яка підбадьорує критика, критика-докір, критика-надія, критика-аналогія, критика-зауваження, критика-питання, критика-побоювання.

Рекомендації зі створення довірчих взаємин: оперування простими і ясними поняттями; урахування темпераменту співрозмовника; уникнення порожніх фраз; використання двосторонньої аргументації; прийоми «Та й …», «Так, але…»; уникнення слабких аргументів; урахування залежності аргументів від статусу переконуючого; відтягування за часом власних заперечень; звертання за порадою; залучення опонента в спільне вироблення рішення; настроювання на хвилю опонента; використання методу Сократа; уникнення категоричних висловлень типу «завжди» або «ніколи»; використання «позитивних» питань; використання в спілкуванні прийому «Ви-підхід»; використання стратегії «Ми-висловлення» і «Я-твердження»; використання правила бонтону в спілкуванні; визначення предмета марнославства свого співрозмовника; не виводьте ділового партнера з омани; орієнтування в спілкуванні лише на позитивні розмови; не намагайтеся демонструвати свою освіченість; прояв емпатії до співрозмовника. Оволодіння потрібними комунікативними якостями: терпінням, тактом, дипломатичністю, проникливістю, спокоєм.

Психологія ділового спілкування.

Підготовка до ділової бесіди. Підготовка до переговорів. Вступ у діловий контакт. Прийоми, що підвищують ефективність ділового спілкування. Техніка встановлення контакту. Переговори по телефону.
Тема 5. Психологічний вплив через усний виступ

Самооцінка комунікативних здібностей. Особисті виступи. Поведінка в ході виступу. Композиційна побудова мови. Прийоми залучення уваги. Розвиток навички виступати експромтом. Особливості підготовки. Що потрібно зробити перед виступом? Підготовка до читання з листа. Прийоми психологічного впливу на аудиторію. Підготовка до програмного виступу. Правила поведінки при критичних питаннях, що переривають вашу мову. Психологічний вплив у ході дискусії. Прийоми змістовного впливу: «Обговорювана проблема», «Точка зору виступаючого», «Точка зору опонента». Прийоми позиційного впливу: «Виступаючий», «Опонент», «Слухачі». Виступ перед негативно настроєною аудиторією. Правила ведення полеміки. Критерії оцінки усного виступу.
Тема 6. Поняття іміджу та його формування

Самооцінка іміджу. Поняття іміджу і фактори, що сприяють його формуванню і руйнуванню. Фотографії. «Мова тіла». Характерні жести невербального спілкування: жести впевненості, жести нервозності, жести готовності до дії, жести непевності, ознаки лідерства, жести напруженості, жести самоконтролю, жести закритості, оцінні жести, жести з окулярами, жести підозрілості і скритності, жести нудьги. Жести прихильності. Рукостискання. Мімічні прояви емоційних реакцій людини. Основні види невербальних засобів комунікацій. Характеристики голосу і мови: ознаки недоліків мови; характеристики «удалого» голосу; характеристики «невдалого» голосу. Правила гарного враження на людей. Причини поганого враження на людей. Одяг і аксесуари. Імідж чоловіків. Імідж жінки.
Тема 7. Психічна саморегуляція як складова частина психічної культури

Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту. Самообмеження у самоменеджменті. Контури моделей концептуальних положень самоменеджменту. Завдання свідомої соморегуляції, як складова частина психічної куьтури. Оцінка індивідуальних здібностей до саморозвитку і саморегуляції. Фактори, що утворюють психологічне навантаження в роботі особистості. Типові емоційні стани, що виникають в екстремальних умовах.
Тема 8. Методи та техніка психічного самовпливу

Прийоми саморегуляції емоційних станів.

Дихальні вправи; вправи на саморегуляцію емоційних станів через зовнішні прояви емоцій; вправи для розслаблення м'язів особи; вправи для концентрації уваги; вправи на візуалізацію; вправи на сюжетну уяву; способи ситуативної саморегуляції під час перебування в напруженій ситуації; перша допомога після дії стресових факторів; способи профілактики несприятливих емоційних станів. Техніка аутогенного тренування: ефекти аутогенного тренування ї умови виникнення аутогенного стану; місце для занять аутогенним тренуванням; поза “Кучера на дрожках”; способи виходу з аутогенного стану; поза напівлежачи в кріслі з високою спинкою; пози: з низькою спинкою, лежачи з подушкою під головою, лежачи без подушки, (“савасана”), “маска релаксації”. Вправи: “спокій”, “вага”, “ тепло”, “серце”, “подих”, “сонячне сплетення”, “прохолодь чола”. Динаміка аутогенного стану. Аутогенна модифікація. Вища ступінь аутогенного тренування. Аутогенне тренування і музика. Аутогенне тренування в повсякденному житті.

Психофізичне тренування.

Складання формул самонавіяння. Зразкові комплекси вправ спеціального фізичного тренування. Текст сеансу активної релаксації. Текст сеансу пасивної релаксації. Методика релаксації під час сесії. Психорегулюче тренування. Вправи на усвідомлення, перебування і зняття “м'язових затисків”. Вправи на вироблення навичок “м'язового контролю”. Вправи тілесно-орієнтованої терапії і зняття зайвої напруги. Вправи для розвитку пластичного апарату. Вправи на фізичну і психологічну розкутість.

Методи і прийоми гіпнозу й аутогіпнозу.

Хто може стати гіпнотезером? Перешкоди для оволодіння гіпнозом. “Навіювання наяву” (без занурення в сон). Як відібрати голос, зробити людину німою? Десять правил, що забезпечують “навіювання наяву”. Здатність до безконтактного масажу: загальні правила; метод розогріву рук; чутливість рук, діагностика за допомогою рук; розвиток феноменальної чутливості рук. Гіпноз: способи гіпнотизування; масові навіювання і гіпноз; постгіпнотичне навіювання; висновок зі стану гіпнотичного сну; особистий ризик гіпнотизера; ускладнення в гіпнозі; сила погляду. Самогіпноз. Вступ зі своєю підсвідомістю в прямий контакт.

Прийоми тренування інтелектуальних якостей.

Методи швидкого аналізу інформації, що надходить, і скорочитання. Раціональне запам'ятовування інформації. Особливості запам'ятовування осіб і імен. Тренування професійної спостережливості.
Тема 9. Саморегуляція психічних процесів та станів

Психологія особистого самоврядування.

АТ з елементами медитації. Саморегуляція психічних пізнавальних процесів: сприйняття, пам'яті, емоційної сфери, уявної сфери, волі, уяви. Вправи для розвитку рефлексивних властивостей свідомості і самосвідомості. Вправи для регуляції й удосконалювання мотиваційної сфери. Вправи для розкриття творчих можливостей. Вправи для регуляції й удосконалювання діяльності. Соціально-психологічна саморегуляція. Вправи і рекомендації, що формують емоційну стійкість і захищеність у спілкуванні. Вправи по розвитку вербальної саморегуляції. Вправи по розвитку невербальної саморегуляції.

Вправи і рекомендації з формування в собі особистісних і професійно-значимих властивостей і якостей. Вправи і рекомендації з вироблення умінь вирішувати професійні й особистісні проблеми за допомогою саморегуляції. Вправи і рекомендації з регуляції режиму дня і формуванню здорового способу життя. Вправи і рекомендації з виховання в собі соціальної активності, ініціативи, уміння мислити і діяти по-новому, переборюючи механізм гальмування в самому собі.

Принципи і правила самоосвіти і самовиховання. Ситуації і дії, що приводять до нервово-емоційного навантаження, напрузі і стресу в роботі. Боротьба з виробничою депресією (професійною утомою).

Медитативна графіка як метод саморегуляції психічних процесів і станів.

1У. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна література

1. Колесникова Т.И. Психологический мир личности и его безопасность. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 176с.

2. Панкратов В.Н. Психотехнология управления людьми: Практическое руководство. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. – 336с.

3. Психология делового преуспевания. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 304с. (Психология безопасности и успеха).

4. Семёнова Е.М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога. Учебное пособие. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 224с.
Додаткова література

5. Аграшенков А. Психология на каждый день. (Советы, рекомендации, тесты). М.: Вече. ACT, 1997 - 462с.

6. Ассаджоли Р. Психосинтез. «Рефл-бук», «Ваклер» – 1997.

7. Ахмедов Т.И., Жидко М.Е. Психотерапия в особых состояниях сознания (История., теория, практика) Харьков «Фолио» М.: «АСТ» 2000.

8. Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов. - СПБ.: Питер Пресс. 1997.-224с.

9. Бишоп С. Тренинг ассертивности. - СПб: Питер, 2001.-208с.

10. Бодалев А.А. Личность и общение. - М.: Международная педагогичес­кая академия. 1995. -328с.

11. Большаков А.С. Менеджмент: Психология успеха. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2002.-160с.

12. Вагин И.О. Держи ухо востро. Как влиять на людей в России.- М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2000. – 384с.

13. Ваша безопасность: как правильно действовать в криминальных ситуациях, при авариях и катастрофах. (Сост. В.М.Черников, Г.С.Шумский). - Мн Ассоц. "Население за безопасность", 1997. - 96с.

14. Верищагин Д.С. Влияние: Система дальнейшего энергоинформационного развития, 111 ступень.-СПб.: ИД «Невский проспект», 1999.- 187с.

15. Выживание в экстремальных условиях. -М.; Русский раритет. 1993

16. Гостюшин А. Энциклопедия экстремальных ситуаций. -М.: Зеркало. 1996.-320С.

17. Гремлинг С., Ауэрбах С. Практикум по управлению стрессом.- СПб.: Питер, 2002.-240с.

18. Гуров Г.Я., Засечный Ю.В., Иванов И.Н., Чежутин А.В. Азбука защиты от преступников. - М.: 1992. - 120с.

19. Данилова В.Л. Как стать собой. Психотехника индивидуальности. Пособие для самообразования. – Х.: РИП «Оригинал», ИМП «Рубикон», 1994. – 128с.

20. Долгополов Ю.Б. Предпринимательство и безопасность. - М.: Универсум. 1991, ч. 1-3.

21. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита – М., ЧеРо, Издательство МГУ, 1997. – 344с.

22. Дьячук Н.В. Психотехника.-М.: «КСП», 1997, 368 с.

23. Дэй Л. Самоучитель по развитию интуиции – М.: ООО Изд-во «АСТ»: ООО Изд-во «Астрель», 2001.- 208с.

24. Жванков В. А. Человек, носитель криминалистически значимой информации. - М., 1986. – 79с

25. Зарайский Д.А Управление чужим поведением. Технология личного психологического влияния - Дубна: Издательский центр «Феникс», 1997.- 272с.

26. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние – СПб.: Питер, 2000. – 448с.

27. Как обеспечить личную безопасность: Практические рекомендации. -М.: МиК, 1993.-32с.

28. Как справиться со стрессом. - Перри Г. Как справиться с кризисом. -БрумА.,Джемико X. Как жить с вашей болью: Пер. с англ. - М.: Пресс, 1995.-352с.: ил.

29. Каппони В., Новак Т. Как делать все по-своему, или Ассертивность – в жизнь! Серия «Искусство быть» Книга десятая. Изд-во «Питер» 1995.

30. Кардаш С. Измененные состояния сознания. – Д.: Сталкер, 1998.-416с.

31. Карелин В.Б. Экономическая безопасность предпринимательской деятельности. Практическое пособие.- М., 1997.- 160с.

32. Ковалев С.В. Перепрограммирование собственной судьбы. – М.: «КСП+», 2002, 784с.

33. Ковалев С.В. Исцеление с помощью НЛП. - М.: «КСП+», 1999, 576с.

34. Костив Ю. Вас преследуют?! Уход от погони. Техника вождения авто­мобиля в экстремальных ситуациях. М.: Олма-Пресс, 1997. - 62с.

35. Костин Ю. За вами следят?! Как правильно и незаметно обнаружить слежку. - М.: Олма-Пресс, 1997.-62с.

36. Криминалистика / Под ред. Б.А. Викторова и Р.С. Белкина. - М.: Юри­дическая литература. 1997.-552с.

37. Крысин А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. - М.: Финансы и статистика. 1996.-384с.

38. Куделин А.С., Геращенко А.В. Гипноз. Практическое руководство. – Ростов н/Д.: «Феникс». 2002.-352с.

39. Кузин Ф.А. Имидж бизнесмена. - М.: Ось - 89. 1996.-298с.

40. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2001. – 544с.

41. Ладанов И.Д. Практический менеджмент: психотехника управления и самотренировки. М., 1995.-143с.: ил.

42. Левит Л.З. Психология для всех и каждого; Интервью с частным психологом – Мн.: ООО «Попурри», 1996. – 462с.

43. Литвак М.Е. Принцип сперматозоида / Учебное пособие. (Серия «Психотерапевтические этюды»). – Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 2003. – 512с.

44. Майерс Д. Социальная психология / Перев с англ. – СПб.: Питер, 1996.

45. Морозов А.В. Психология влияния- СПб: Изд-во «Питер», 2000.-512с.

46. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности: Книга для учителя. –М.: Просвещение, 1991.

47. Панасюк А.Ю. Как победить в споре, или искусство убеждать. - М.: Олимп: ООО «Издательство АСТ_ЛТД», 304с.

48. Петренко А. Безопасность в коммуникации делового человека. - М.: Технологическая школа бизнеса, 1994. - 208с.

49. Пиз Аллан. Язык телодвижений. Как читать мысли других людей по их жестам /перевод с англ. Котляр Л.Е. - М.: АЙ-КНО. 1995. - 257с.

50. Психология делового преступления. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 304 с.

51. Психотерапия и экстросенсорика / Сост. А.Н. Гопаченко. Харьков: Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 1998.- 416с.

52. Рейнуоттер Дж. Это в ваших силах. Как стать собственным психотерапевтом: Пер. с англ./ Общ.ред. и послесловие Ф.Е. Василюка. – М.: Прогресс, 1992. – 240 с.

53. Ронин Р. Своя разведка: способы вербовки агентуры, методы проник­новения в психику, форсированное воздействие на личность, технические средства скрытого наблюдения и съема информации: Практическое пособие.-Мн.: "Харвест", 1997.-368С.

54. Сергеечева В. Практикум манипулятора. Выбор мишени. – СПб.: Питер, 2002. – 224с.

55. Соловьев Э.Я. Поведение в экстремальных ситуациях. Обеспечение личной безопасности и безопасности ваших близких. - М.: ИВР Антал. 1996 -96с.

56. Таранов П.С. Приемы влияния на людей. Симферополь: Таврида 1996.-576с.

57. Терещенко Ю.В. Путь к самосовершенствованию. Практическое руководство по медитации и аутотренингу.

58. Технологии программирования судьбы (Теория и практика НЛП): Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. – Мн.: Харвест, 1999.-768с.

59. Фенстерхэйм Г., Бэйер Дж. Не говори «Да», если хочешь сказать «Нет». – М.: Вече, АСТ, 1997.-400с.

60. Харькин В., Гройсман А. Тренинги самооздоровления и самосодания. Издание 3-е. М.: «Издательство Магистр», 1999. – 196с.

61. Чалдини Р. Психология влияния – СПб.: Питер, 1999. – 272с.

62. Шейнов В.П. Скрытое управление человеком (Психология манипулирования). _ Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. – 848с.

63. Штангль А. Язык тела: Баку: Сада.- 1992. -176с.

64. Щекин Г.В. Визуальная диагностика и ее методы: Учебно-методичес­кое пособие. Ч.2. Методы визуальной психодиагностики. - К.: ВЗУУП, 1992. -110с.

65. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика и ее методы. Учебно-мето­дическое пособие. Ч.1. Основы визуальной психодиагностики. К : ВЗУУП, 1992.-119с.

66. Эллис А., Ландж А. Не давите мне на психику! –СПб.: Питер Пресс, 1997.-224с.

  1   2   3   4   5   6   7


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации