Шпоры по Истории Беларуси - файл n1.doc

приобрести
Шпоры по Истории Беларуси
скачать (131.4 kb.)
Доступные файлы (2):
n1.doc43kb.01.01.2003 01:12скачать
n2.doc603kb.01.01.2003 06:08скачать

n1.doc

Пытанні да экзамену па курсу

ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСЬ

(у кантэксте сусветнай цывілізацыі)

1. Прадмет, значэнне і мэты курса «Гісторыя Беларусі». Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Асноўныя крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі.

2. Першабытнае грамадства - агульны этап у гісторыі чалавецтва. Засяленне тэрыторыі Беларусь Асноўныя заняткі першабытных людзей, іх грамадскі лад.

3. Вялікае перасяленне народаў. Рассяленне індаеўрапейцаў. Балты і славяне на тэрыторыі сучаснай Беларусі.

4. Тэорыі паходжання беларусаў і тэрміна «Белая Русь».

5. Зараджэнне дзяржаўнасці ва ўсходніх славян. Кіеўская Русь. Полацкае і Туравскае княствы -першыя дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусь

6. Эканамічны уклад, грамадскі і палітычны лад першых дзяржаўных ўтварэнняў на тэрыторыі Беларусь

7. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага і ўваходжанне беларускіх зямель у яго склад.

8. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе Вялікага княства Літоўскага. Рускага і Жамойцкага ў 13-16 стст. Аграрная рэформа Жыгімонта Аўгуста (валочная памера).

9. Дзяржаўны і грамадскі лад Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага.

10. Асноўныя напрамкі ўнутранай і знешняй палітыкі Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў 14-16 стст.

11. Язычніцтва на землях Беларусь

12. Увядзенне хрысціянства і яго уплыў на развіццё культуры беларускіх зямель.

13. Пісьменнасць і асвета на Беларусі ў 9-13 стст. Е.Полацкая, К.Тураўскі, К.Смаляціч.

14. Архітэктура. выяўленчае і дэкаратыўна - прыкладное мастацтва на Беларусі у 9-13 стст.

15. Фарміраванне беларускага этнасу. Станаўленне старабеларускай мовы і развіццё літаратуры.

16. Распаўсюджванне ідэй Адраджэння на Беларусь Дзейнасць Ф.Скарыны, М.Гусоўскага і іншых асветнікаў беларускага Рэнесансу.

17. Царкоўна-рэлігійныя адносіны ў Вялікім княстве Літоўскім. Рускім і Жамойцкім і Рэчы Паспалітай. Берасцейская царкоўная унія (1596 г.)

18. Архітэктура. вьтяўленчае і тэатральна-музьтчнае мастацтва Беларусі ў складзе Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага /13 - 16 стст./.

19. Рзфармацыя на Беларусь Светапогляд і гуманістычная дзейнасць С.Буднага. В.Цяпінскага.

20. Люблінская ўнія і ўтварэнне Рэчы Паспалітай. Умовы аб'яднання ВКЛ і Польшчы.

21. Дзяржаўны лад Рэчьт Паспалітай. Становішча беларускіх зямель у яе складзе.

22. Палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове 16-18 стст.

23. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай, спробы рэформ (друг.пал.18 ст.). Падзелы Рэчы Паспалітай і далучэнне беларускіх зямель да Расійскай імперыі.

24. Развіццё адукацыі. літаратурьт і навукі ў Беларусі ў другой палове 16-18 стст.

25. Архітэктура Беларусі ў другой палове 16-18 стст. Выяўленчае мастацтва. тэатр. музыка.

26. Палітыка царызма на Беларусі ў канцы 18 - 19 стст.

27. Грамадска-палітычны рух на Беларусі ў канцы 18 - першай палове 19 стст. Паўстанні 1794 і 1830-1831 гг.

28. Вайна 1812 года і Беларусь.

29. Адукацыя. навука і літаратура на Беларусі ў канцы 18 - 19 стст.

30. Архітэктура. выяўленчае мастацтва, тэатр і музыка Беларусі ў канцы 18-19 стст.

31. Адмена прыгоннага права і буржуазньтя рэформы 1860 - 1880 гг.у Расійскай імперыі. Асаблівасці іх правядзення на Беларусь

32. Асаблівасці развіцця эканомікі Беларусі пасля адмены прыгоннага права ў другой палове 19 ст.

33. Паўстанне 1863-1864 гг. на Беларусі, яго вынікі, наступствы.

34. Асаблівасці развіцця беларускага этнасу ў парэформенны перыяд. Фарміраванне беларускай нацыянальнай ідэі і яе адлюстраванне ў грамадска-палытычным руху ў другой палове 19 -пачатку 20 стст.

35. Сацыяльна-эканамічнае становішча беларускіх губерняў ў 1900-1914 гг. Сталыпінская аграрная рэформа і яе правядзенне на Беларусі.

36. Грамадска-палітычнае жыццё Расійскай імперыі на пачатку 20 стагоддзя і ўдзел у ім беларускага насельніцтва. Рэвалюцыйныя падзеі 1905-1907 гг. на Беларусь

37. Першая сусветная вайна і Беларусь. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. на Беларусі.

38. Развіццё культуры Беларусі ў пачатку 20 стагоддзя (1900-1917 гг.)

39. Абвастрэнне сацыяльтна-эканамічнага і палітычнага крызісу ў Расіі восенню 1917 г. Кастрычніцкая рэвалюцыя і ўсталяванне савецкай улады на Беларусі

40. Праблема беларускай дзяржаўнасці ў грамадска-палітычным руху Беларусь Першы Усебеларускі з'езд (снежань 1917 г.). Абвяшчэнне і дзейнасць Беларускай Народнай Рэспублікі на ўмовах нямецкай акупацыі (сакавік-снежань 1918 г.).

41. Утварэнне БССР і Літоўска - Беларускай ССР..

42. Вайна Полыычы і Савецкай Расіі. Другое абвяшчэнне БССР. Рыжскі мір.

43. "Новая эканамічная палітыка" і асаблівасці яе правядзення на Беларусь

44. Удзел БССР ў стварэнні СССР. Нацыянальна - дзяржаўнае будаўніцтва ў Беларускай ССР. Палітыка беларусізацыі. яе асноўныя напрамкі і вынікі.

45. Згортванне НЭПа. Правядзенне індустрыялізацыі і калектывізацыі ў БССР..

46. Усталяванне сістэмы "дзяржаўнага садыялізму" ў СССР і БССР. Палітычныя рэпрэсіі ў БССР, іх трагічныя наступствы.

47. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы (1921-1939 гг.) Аб'яднанне Заходняй Беларусі і БССР.

48. Развіццё адукацыі. навукі і літаратуры на Беларусі ў 1917-1941 гг.

49. Беларуская архітэктура, выяўленчае мастацтва, тэатр. музыка і кіно ў даваенны перыяд (1917-1941 гг.)

50. Міжнародныя адносіны напярэдадні і на пачатку другой сусветнай вайны. Нападзенне ыацыстскай Германіі на СССР і абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі.

51. Акупацыйны рэжым нацыстаў на Беларусь

52. Развіццё партызанскага руху і падполля на Беларусі у гады Вялікай Айчыннай вайны.

53. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Наступальная аперацыя "Багратыён". Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў.

54. Беларусь! на франтах Вялікай Айчыннай вайны і ў савецкім тыле. Уклад беларускага народа ў Перамогу. Палітычныя і эканамічныя наступствы другой сусветнай вайны для СССР і БССР.

55. Міжнародныя адносіны пасля другой сусветнай вайны. БССР на міжнароднай арэне. Аднаўленне і развіццё народнай гаспадаркі БССР у 1944-1955 гг.

56. Грамадска - палітычнае жыццё ў БССР ва ўмовах "'адлігГ. Спробьт рэфармавання эканомікі ў 1950-1960-я гг.

57. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё БССР у 1970-1980-я гг.

58. Развіццё адукацьті. літаратуры і навукі ў Беларусі ў пасляваенны час (1945-1985 гг.)

59. Развіцце беларускага мастацтва ў пасляваенны час (1945-1990 гг.).

60. Абвастрэнне ўнутраных супярэчнасцей у СССР, паглыбленне эканамічнага і палітычнага крызісу. Палітыка перабудовы. Чарнобыльская катастрофа і меры па змяншэнню яе наступстваў.

61. Распад СССР і новьтя суадносіны сіл на сусветнай арэне. Абвяшчэнне суверэнітэту савецкіх рэспублік. Прыняцце Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітзне БССР 27 ліпеня 1990 г. Утварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў.

62. Эканамічныя і палітычныя пераўтварэнні на Беларусі пасля 1990 г. Змены ў палітычнай сістэме. Прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і выбары Прэзідэнта.

63. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе.

64. Культура Беларусі на сучасным этапе.

ГІ СТОРЫЯ БЕЛАРУСЬ ”
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации