Шпоры по истории Беларуси - файл n79.txt

приобрести
Шпоры по истории Беларуси
скачать (434.7 kb.)
Доступные файлы (85):
n1.doc301kb.25.06.2000 23:56скачать
n2.doc28kb.10.06.1999 09:40скачать
n3.doc240kb.09.01.1980 05:58скачать
n4.doc470kb.20.06.2003 16:46скачать
_.doc4kb.01.01.1980 04:31скачать
__.doc5kb.01.01.1980 04:29скачать
___.doc4kb.01.01.1980 03:38скачать
____.doc3kb.01.01.1980 07:20скачать
_____.doc4kb.01.01.1980 04:22скачать
n10.txt2kb.01.01.1980 04:27скачать
n11.txt2kb.20.06.2003 16:54скачать
n12.txt3kb.20.06.2003 16:55скачать
n13.txt4kb.01.01.1980 04:27скачать
n14.txt3kb.20.06.2003 16:56скачать
n15.txt4kb.01.01.1980 04:28скачать
n16.txt3kb.20.06.2003 16:56скачать
n17.txt4kb.01.01.1980 04:28скачать
n18.txt3kb.20.06.2003 16:57скачать
n19.txt3kb.20.06.2003 16:58скачать
n20.txt3kb.01.01.1980 04:28скачать
n21.txt8kb.20.06.2003 16:52скачать
n22.txt5kb.20.06.2003 16:59скачать
n23.txt4kb.01.01.1980 04:29скачать
n24.txt3kb.20.06.2003 17:00скачать
n25.txt11kb.20.06.2003 16:49скачать
n26.txt15kb.20.06.2003 16:50скачать
n27.txt4kb.20.06.2003 17:01скачать
n28.txt4kb.25.05.1995 17:30скачать
n29.txt4kb.20.06.2003 17:01скачать
n30.txt3kb.01.01.1980 04:31скачать
n31.txt5kb.20.06.2003 17:02скачать
n32.txt5kb.01.01.1980 04:31скачать
n33.txt12kb.20.06.2003 16:50скачать
n34.txt4kb.01.01.1980 04:31скачать
n35.txt11kb.20.06.2003 16:51скачать
n36.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n37.txt12kb.20.06.2003 16:51скачать
n38.txt12kb.20.06.2003 16:52скачать
n39.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n40.txt13kb.20.06.2003 16:51скачать
n41.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n42.txt4kb.20.06.2003 16:47скачать
n43.txt3kb.20.06.2003 17:04скачать
n44.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n45.txt4kb.01.01.1980 04:24скачать
n46.txt3kb.20.06.2003 17:05скачать
n47.txt4kb.01.01.1980 05:30скачать
n48.txt4kb.26.05.1995 17:33скачать
n49.txt5kb.20.06.2003 17:06скачать
n50.txt5kb.01.01.1980 03:30скачать
n51.txt6kb.20.06.2003 17:07скачать
n52.txt5kb.29.05.1995 11:48скачать
n53.txt5kb.20.06.2003 17:08скачать
n54.txt3kb.20.06.2003 17:08скачать
n55.txt5kb.01.01.1980 03:26скачать
n56.txt4kb.01.01.1980 04:26скачать
n57.txt12kb.20.06.2003 16:48скачать
n58.txt5kb.01.01.1980 03:35скачать
n59.txt5kb.20.06.2003 17:13скачать
n60.txt4kb.01.01.1980 03:38скачать
n61.txt5kb.01.01.1980 03:33скачать
n62.txt13kb.20.06.2003 16:48скачать
n63.txt5kb.01.01.1980 03:41скачать
n64.txt5kb.20.06.2003 17:09скачать
n65.txt4kb.20.06.2003 17:09скачать
n66.txt5kb.01.01.1980 03:43скачать
n67.txt5kb.01.01.1980 04:49скачать
n68.txt4kb.20.06.2003 17:10скачать
n69.txt3kb.20.06.2003 17:10скачать
n70.txt4kb.01.01.1980 03:38скачать
n71.txt3kb.20.06.2003 17:11скачать
n72.txt3kb.29.05.1995 13:12скачать
n73.txt4kb.01.01.1980 03:41скачать
n74.txt5kb.29.05.1995 13:04скачать
n75.txt4kb.01.01.1980 05:16скачать
n76.txt3kb.20.06.2003 17:14скачать
n77.txt4kb.01.01.1980 03:52скачать
n78.txt10kb.20.06.2003 16:49скачать
n79.txt4kb.20.06.2003 17:12скачать
n80.txt3kb.01.01.1980 03:41скачать
n81.txt4kb.29.05.1995 13:43скачать
n82.txt2kb.20.06.2003 17:12скачать
n83.txt2kb.21.06.2003 23:26скачать
n84.doc28kb.10.06.1999 08:40скачать
n85.doc240kb.09.01.1980 04:58скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

n79.txt


28. Ђб­®ч­лп нв Їл Ї «iвлз­ Ј  а §ўiжжп ЃҐ« агбi ч 1985-
1997 ЈЈ.
“ бпан¤§i­Ґ 80-е Ј ¤®ч ‘ ўҐжЄi ‘ о§  Їл­гчбп ЇҐа ¤ ина Ј ¬ 
Їа Ў«Ґ¬. ‡ Ї ў®«мў ­­Ґ б жлп«м­ -нЄ ­ ¬iз­ Ј  а §ўiжжп бвў ал«  
­Ґ Ўе®¤­ бжм анд а¬ ў ­­п Ї «iвлз­ © бiбвл¬л,  Ў­ ч«Ґ­­п чбiе бдҐа ¦лжжп 
б ўҐжЄ Ј  Ја ¬ ¤бвў . “ бгўп§i § Јнвл¬ XXVII §`Ґ§¤ ЉЏ‘‘ (1986), XIX 
“бҐб о§­ п Є ­дҐан­жлп ЉЏ‘‘ ўл§­ зл«i Ї «iвлЄг ЇҐа Ўг¤®ўл, пЄ п 
чЄ«оз «  ч бпЎҐ Їа ўп¤§Ґ­­Ґ нЄ ­ ¬iз­ © анд®а¬л, анд®а¬л Ї «iвлз­ © 
бiбвн¬л, б жлп«м­ п i Єг«мвга­ © бдҐа ¦лжжп б ўҐжЄ Ј  Ја ¬ ¤бвў , 
бвў ан­­п Їа ў ў®© ¤§па¦ ўл.
Ђ¤­ з б®ў  § Ї з вЄ ¬ Їа ўп¤§Ґ­­п анд®а¬ ­  ЃҐ« агбi бвў а Ґжж  
Ї «iвлз­ п  Ї §iжлп. ѓнвл Їа жнб Ї ззл­ Ґжж  §  аЈ ­i§ жлi ч 1986-87 ЈЈ. 
и¬ в«iЄiе  ¬ в абЄiе ­Ґд а¬ «м­ле  Ў`п¤ ­­пч Ї  i­в анб е. Љ Є ­жг 1987 Ј. 
г iе ¤§Ґ©­ бжi Ї зл­ Ґ Їа пч«пжж  жн­ва «i§ жлп i Ї «iвл§ жлп. Џ зл­ озл § 
ЄалвлЄi в Ј з б­ © Є ­жнЇжлi Јiбв®алi ЃҐ« агбi, ­ ©Ў®«ми  Євлч­ п з бвЄг 
 Ї §iжлi бвў а Ґ <Љ ¬iвнв-58>, Ї ила Ґ бў о ¤§Ґ©­ бжм ¬i­бЄ п <’ « Є >, 
пЄiп ЇҐа чвў а ожж  Ї  бгв­ бжi ч Ї «iвлз­лп  аЈ ­i§ жлi. “ Є бвалз­iЄг 
1988 Ј. ­ ¬ Ј ­­п¬i Јнвле  Ў`п¤­ ­­пч бвў а Ґжж   аЈ ­i§ жл©­л Є ¬iвнв 
ЃҐ« чабЄ Ј  ­ а®¤­ Ј  да®­вг, гбв ­®чзл §`Ґ§¤ пЄ®Ј  ¤ Ўлчбп ч ‚i«м­оᥠч 
знࢥ­i 1989 Ј. Љ 1991 Ј. ЃЌ”  аЈ ­i§ жл©­   д а¬iчбп ч  Ї §iжл©­го 
Ї «iвлз­го  аЈ ­i§ жло, ¬Ґчиго  ­влб ўҐзЄго i  ­гвлЄ ¬г­iбвлз­го 
­ Єiа ў ­ бжм.
‹®§г­Ј ЇҐа Ўг¤®ўл <Ѓ®«ми ¤н¬ Єа влi, Ў®«ми б жлп«i§¬г> г 
ЇҐаилп Ј ¤л Јнв Ј  Їа жнбг Ї  бгв­ бжi ан «i§®чў чбп ч ЇҐаи © пЈ® з бвжл. 
ѓнв   Ўг¬®ч«Ґ­  Ї ¬л«Є ¬i i Їа «iЄ ¬i Єiа ч­iжвў  ЉЏ‘‘ - Љ„Ѓ, пЄiп Ўл«i 
¤ Їгиз ­л ч а бЇа ж®чжл i Їа ўп¤§Ґ­­i Ї «iвлЄi ЇҐа Ўг¤®ўл. Ђ¤бгв­iз «  
Є ­Єанв­ п, ­ ўгЄ®ў - ЎЈаг­в ў ­ п Їа Ја ¬ , ­Ґ Ўл«i ўл§­ з ­л ¬нвл i 
Є ­з вЄ®ўлпўл­iЄi. Џ  бгв­ бжi ўлЄ албв®чў чбп i­ил «®§г­Ј: <Ѓ®«ми 
Є Їiв «i§¬г, Ў®«ми а §Ўга «м­ © ¤н¬ Єа влi>. Љ в бва дiз­  §­i§iчбп 
ч§а®ўҐ­м ¦нжжп «о¤§Ґ©, Ї Ј®аил« бп iе б жлп«м­ Ґ бв ­®ўiиз . ѓнв  Їалўп«® 
¤  в Ј®, ив® §­ з­ п з бвЄг «о¤§Ґ© бв «   Ўўi­ ў зў жм г Јнвл¬ ЉЏ‘‘, 
б жлп«iбвлз­лп i¤н «л  Ўпбжн­мў «iбп, г§­iЄ«  жiЄ ў бжм ¤  ¤§Ґп­­п 
Ї «iвлз­ ©  Ї §iжлi.
“ўп¤§Ґ­­Ґ ч ¦­iч­i 1991 Ј. ­ ¤§ўлз ©­ Ј  бв ­®ўiиз , ¤§Ґ©­ бжм 
ѓЉ—Џ, ­Ґа игз бжм Њ.ѓ аЎ з®ў  Їалўп«i ¤  а §Ўган­­п Є ¬г­iбвлз­ © 
Ї авлi ‘ ўҐжЄ Ј  ‘ о§ , ¤§Ґ©­ бжм пЄ®© Ўл«  § Ў а®­Ґ­  ч «iбв Ї ¤§Ґ 1991 Ј., 
¬ Ґ¬ бжм пҐ Є ­дiбЄ ў « бп. ’®Ґ ¦ б ¬ Ґ Ўл«® §а®Ў«Ґ­  i ­  ЃҐ« агбi. (ѓнвл 
 ­влЄ ­бвлвгжл©­л  Єв Ўлч  ¤¬Ґ­Ґ­л ч ђ бii i ЃҐ« агбi ч 1993 Ј.). Џ  
бгв­ бжi,  ¤Ўлчбп ¤§па¦ ч­л ЇҐа ў а®в - Ї з в Є Їа жнбг а§ў «  ‘‘‘ђ.
ЏҐаил¬ Єа®Є ¬ ­  Јнвл¬ и«пег §`пўi« бп ¤лбЄгбiп  Ў 
<­Ґ§ Є®­­л¬> ¤ «гзн­­i ЏалЎ «вл©бЄiе анбЇгЎ«iЄ ¤  ‘‘‘ђ г 1940 Ј., пЄ п 
§ Є®­зл« бп Ї ¤Їiб ­­Ґ¬ Њ.ѓ аЎ з®ўл¬ гЄ §   Ў ўле ¤§Ґ ‹iвўл, ‹ вўii i 
ќбв®­ii § ‘‘‘ђ. “ егвЄi¬ з бҐ Ўл«i Їал­пвл ¤нЄ« а жлi  Ў ¤§па¦ ч­л¬ 
б㢥ан­iвнжҐ ђ бii, “Єа i­л i i­иле анбЇгЎ«iЄ. 27 «iЇҐ­п 1990 Ј. ‚пае®ч­л 
‘ ўҐв ЃҐ« агбЄ © ‘‘‘ђ Їал­пч „нЄ« а жло  Ў ¤§па¦ ч­л¬ б㢥ан­iвнжҐ 
анбЇгЎ«iЄi. „§па¦ ч­л ЇҐа ў а®в «Ґв -ў®бҐ­i 1991 Ј. ¤ ¤ ч ­®ўл ивгаи®Є ¤  
а §ўiжжп Јнв Ј  Їа жнбг. “ ¦­iч­i 1991 Ј. ‚пае®ч­л б ўҐв Ѓ‘‘ђ ­ ¤ ч бв вгб 
Є ­бвлвгжл©­ Ј  § Є®­  „нЄ« а жлi  Ў б㢥ан­iвнжҐ, г ўҐа б­i Ўлч Їал­пвл 
‡ Є®­  Ў ­ §ўҐ ЃҐ« агбЄ © ‘‘‘ђ, пЄ п Ї з «  ­ §лў жж  ђнбЇгЎ«iЄ  ЃҐ« агбм.
‚®бҐм б­Ґ¦­п 1991 Ј. г ЃҐ« ўҐ¦бЄ п Їгизл Єiа ч­iЄi ђ бii, ЃҐ« агбi 
i чЄа i­л (Ѓ.…«мжл­, ‘.?гиЄҐўiз, ‹.Ља чзгЄ), iЈ­ агозл ўл­iЄi андҐан­¤г¬  
1991 Ј., ¤н­ ­б ў «i ¤ Ј ў®а 1922 Ј.  Ў гвў ан­­i ‘‘‘ђ i вл¬ б ¬л¬ 
Є ­з вЄ®ў  а §Ўгал«i ўп«iЄго i ¬ Јгв­го ¤§па¦ ўг. Ќ  агi­ е ‘‘‘ђ Ўл«  
бвў®а ­   ¬®ад­ п ­Ґ¦лжж理®«м­ п ‘ ¤аг¦­ бжм ЌҐ§ «Ґ¦­ле „§па¦ ч.
15 б Є ўiЄ  1994 Ј. ‚пае®ч­л ‘ ўҐв ђнбЇгЎ«iЄi ЃҐ« агбм Їал­п© 
­®ўго Љ ­бвлвгжло - Ђб­®ч­л ‡ Є®­ ђнбЇгЎ«iЄi ЃҐ« агбм. ЃҐ« агбм, Ї  
Є ­бвлвгжлi, §`пч«пҐжж  ч­iв а­ © ¤н¬ Єа влз­ © б жлп«м­ © Їа ў ў®© 
¤§па¦ ў ©, пЄ п ў «®¤ Ґ ўпаин­бвў ¬ i Ї ч­ в®© г« ¤л ­  бў Ґ© вналв®алi. 
Љ ­бвлвгжлп© гўҐ¤§Ґ­  Їан§i¤н­жЄ п д®а¬  Єiа ў ­­п. 10 «iЇҐ­п 1994 Ј. 
ЇҐаил¬ Џан§i¤н­в ¬ ђнбЇгЎ«iЄi ЃҐ« агбм  Ўа ­л Ђ.ђ. ‹гЄ ин­Є .


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации