Шпоры по истории Беларуси - файл n78.txt

приобрести
Шпоры по истории Беларуси
скачать (434.7 kb.)
Доступные файлы (85):
n1.doc301kb.25.06.2000 23:56скачать
n2.doc28kb.10.06.1999 09:40скачать
n3.doc240kb.09.01.1980 05:58скачать
n4.doc470kb.20.06.2003 16:46скачать
_.doc4kb.01.01.1980 04:31скачать
__.doc5kb.01.01.1980 04:29скачать
___.doc4kb.01.01.1980 03:38скачать
____.doc3kb.01.01.1980 07:20скачать
_____.doc4kb.01.01.1980 04:22скачать
n10.txt2kb.01.01.1980 04:27скачать
n11.txt2kb.20.06.2003 16:54скачать
n12.txt3kb.20.06.2003 16:55скачать
n13.txt4kb.01.01.1980 04:27скачать
n14.txt3kb.20.06.2003 16:56скачать
n15.txt4kb.01.01.1980 04:28скачать
n16.txt3kb.20.06.2003 16:56скачать
n17.txt4kb.01.01.1980 04:28скачать
n18.txt3kb.20.06.2003 16:57скачать
n19.txt3kb.20.06.2003 16:58скачать
n20.txt3kb.01.01.1980 04:28скачать
n21.txt8kb.20.06.2003 16:52скачать
n22.txt5kb.20.06.2003 16:59скачать
n23.txt4kb.01.01.1980 04:29скачать
n24.txt3kb.20.06.2003 17:00скачать
n25.txt11kb.20.06.2003 16:49скачать
n26.txt15kb.20.06.2003 16:50скачать
n27.txt4kb.20.06.2003 17:01скачать
n28.txt4kb.25.05.1995 17:30скачать
n29.txt4kb.20.06.2003 17:01скачать
n30.txt3kb.01.01.1980 04:31скачать
n31.txt5kb.20.06.2003 17:02скачать
n32.txt5kb.01.01.1980 04:31скачать
n33.txt12kb.20.06.2003 16:50скачать
n34.txt4kb.01.01.1980 04:31скачать
n35.txt11kb.20.06.2003 16:51скачать
n36.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n37.txt12kb.20.06.2003 16:51скачать
n38.txt12kb.20.06.2003 16:52скачать
n39.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n40.txt13kb.20.06.2003 16:51скачать
n41.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n42.txt4kb.20.06.2003 16:47скачать
n43.txt3kb.20.06.2003 17:04скачать
n44.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n45.txt4kb.01.01.1980 04:24скачать
n46.txt3kb.20.06.2003 17:05скачать
n47.txt4kb.01.01.1980 05:30скачать
n48.txt4kb.26.05.1995 17:33скачать
n49.txt5kb.20.06.2003 17:06скачать
n50.txt5kb.01.01.1980 03:30скачать
n51.txt6kb.20.06.2003 17:07скачать
n52.txt5kb.29.05.1995 11:48скачать
n53.txt5kb.20.06.2003 17:08скачать
n54.txt3kb.20.06.2003 17:08скачать
n55.txt5kb.01.01.1980 03:26скачать
n56.txt4kb.01.01.1980 04:26скачать
n57.txt12kb.20.06.2003 16:48скачать
n58.txt5kb.01.01.1980 03:35скачать
n59.txt5kb.20.06.2003 17:13скачать
n60.txt4kb.01.01.1980 03:38скачать
n61.txt5kb.01.01.1980 03:33скачать
n62.txt13kb.20.06.2003 16:48скачать
n63.txt5kb.01.01.1980 03:41скачать
n64.txt5kb.20.06.2003 17:09скачать
n65.txt4kb.20.06.2003 17:09скачать
n66.txt5kb.01.01.1980 03:43скачать
n67.txt5kb.01.01.1980 04:49скачать
n68.txt4kb.20.06.2003 17:10скачать
n69.txt3kb.20.06.2003 17:10скачать
n70.txt4kb.01.01.1980 03:38скачать
n71.txt3kb.20.06.2003 17:11скачать
n72.txt3kb.29.05.1995 13:12скачать
n73.txt4kb.01.01.1980 03:41скачать
n74.txt5kb.29.05.1995 13:04скачать
n75.txt4kb.01.01.1980 05:16скачать
n76.txt3kb.20.06.2003 17:14скачать
n77.txt4kb.01.01.1980 03:52скачать
n78.txt10kb.20.06.2003 16:49скачать
n79.txt4kb.20.06.2003 17:12скачать
n80.txt3kb.01.01.1980 03:41скачать
n81.txt4kb.29.05.1995 13:43скачать
n82.txt2kb.20.06.2003 17:12скачать
n83.txt2kb.21.06.2003 23:26скачать
n84.doc28kb.10.06.1999 08:40скачать
n85.doc240kb.09.01.1980 04:58скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

n78.txt


ВОПРОС 55 
ПАЛІТЫКА ПЕРАБУДОВЫ. РАСПАД СССР. СТАНАЎЛЕННЕ I РАЗВІЦЦЁ СУВЕРЭННАЙ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Палітыка перабудовы, яе сутнасць і вынікі. У сярэдзіне 80-х гг. Савецкі Саюз апынуўся ў складаным становішчы. Запавольваліся тэмпы сацыяльна-эканамічнага развіцця, не заўсёды дасягненні навукі і тэхнікі ўкараняліся ў вытворчасць, нізкай была якасць многіх відаў прадукцыі, не хапала высака-якасных тавараў на рынку, па некаторых паказчыках прыпы-ніўся рост жыццёвага ўзроўню народа. Патрабавалася рэфар-маванне палітыка-эканамічнай сістэмы, якая ў аснове сваёй сфарміравалася ў СССР у 20-30-я гг.
У другой палове 80-х гг. быў удакладнены палітычны курс і вызначана палітыка перабудовы, абнаўлення ўсіх сфер жыцця савецкага грамадства. Ініцыятарам гэтай па-літыкі з'яўляўся генеральны сакратар ЦК КПСС М. С. Гарбачоў.
У ходзе ажыццяўлення палітыкі перабудовы значна пашы-рылася самастойнасць прадпрыемстваў і аб'яднанняў у выніку іх пераходу на поўны гаспадарчы разлік і самафінансаванне. Павысілася роля працоўных калектываў. Развівалася самакіра-ванне. Укараняліся прагрэсіўныя формы арганізацыі працы -арэндныя калектывы, гаспадарчыя разліковыя брыгады. Дэмакратычнай станавілася выбарчая сістэма, развівалі-ся галоснасць і плюралізм думкі, фарміравалася шматпартый-ная сістэма. Болын магчымасцей стала для ажыццяўлення дэмакратычных правоў і свабод грамадзян, для творчай дзей-насці.
Аднак жыццё паказала, што ў КПСС - КПБ адсутнічала канкрэтная, навукова абгрунтаваная праграма абнаўлення са-вецкага грамадства. Не былі дакладна вызначаны канчатковыя вынікі, на дасягненне якіх накіроўваліся намаганні партыі і народа. У грамадстве з'явіліся капіталістычныя тэндэнцыі, узбагачэнне любымі сродкамі, некампетэнтнасць і безадказ-насць. Гублялася кіраўніцтва краінай. Бачачы гэтыя негатыў-ныя з'явы, частка народа стала абвінавачваць КПСС-КПБ, усіх тых, па чыёй ініцыятыве пачалася перабудова. Сацыялістчныя ідэалы ў вачах мільёнаў абясцэньваліся, аўтарытэт КПСС - КПБ катастрафічна падаў.
Палітычны крызіс працягваўся. 8 снежня 1991 г. у Бела-вежскай пушчы (у Віскулях Камянецкага раёна Брэсцкай воб-ласці) кіраўнікі Расіі, Беларусі і Украіны Б. Ельцын, С. Шушке-віч і Л. Краўчук, ігнаруючы волю сваіх народаў, якая была выказана на агульнасаюзным рэферэндуме 17 сакавіка 1991 г., дэнансавалі дагавор 1922 г. аб утварэнні СССР і тым самым разбурылі вялікую і магутную дзяржаву. Гэты дзяржаўны пера-варот быў здзейснены са згоды прэзідэнта СССР М. Гарбачова. На руінах СССР утварылася аморфная, нежыццяздольная Са-дружнасць Незалежных Дзяржаў.
Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі. Яшчэ да распаду СССР 27 ліпеня 1990 г. сесія Вярхоўнага Савета БССР прыняла Дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР. Было абвешчана вяршэпства на тэрыторыі рэспублікі Кансты-туцыі БССР і яе законаў. Гэтмм быў пакладзены пачатак шляху да дзяржаўнага суверэнітэту.
Дзяржаўны пераварот у Маскве ў жніўні 1991 г. узмацніў цэнтрабежныя тэндэнцыі. Нечарговая сесія Вярхоўнага Савета БССР у жніўні гэтага года прыняла пастанову аб забеспячэнні палітычнай і эканамічнай самастойнасці Беларускай ССР і за-кон аб наданні статуса канстытуцыйнага закона Дэкларацыі, Вярхоўнага Савета БССР аб дэяржаўным суверэнітэце рэспуб-лікі. У гісторыі Беларусі пачаўся новы этап - этап незалежнай дзяржавы.
Адбылася замена назвы рэспублікі і дзяржаўнай сімволікі. 19 верасня 1991 г. нечарговая сегін Вярхоўнага Савета БССР прыняла рашэнне аб тым, каб Беларускую Савецкую Сацыяліс-тычную Рэспубліку надалей на:шнаці, «РэспублІка Беларусь», а ў скарочаных і састаўных назвах - «Беларусь». Дзяржаўнымі сімваламі Рэспублікі Беларусь гтнлі бсла-чырвона-белы сцяг і герб «Пагоня».
Пасля абвяшчэння незалежнагці Інмінрусі ІІачалася работа па фарміраванню органаў дзяржаўмага кіракаммя. Былі створа-ны Узброеныя Сілы. АрганізавамІ,І мытпая глужба, новая бан-каўская сістэма, камітэты па кіранаішю д.Іяржаўнай маёмасцю і па знешніх эканамічных суннзнх. Удасканальвалася струк-тура органаў дзяржаўнай улады і кірапання ў цэнтры і на месцах.
Рэспубліка Беларусь - прэзідэнцкая рэгпубліка. 15 сакаві-ка 1994 г. была прынята Канстытуцыя (Асноўны Закон) Рэспуб-лікі Беларусь. Ёю наша дзяржана абвяіпчалася ІІрэзідэнцкай рэспублікай.
Першым Прэзідэнтам РэсІІублікі Беларусь быў выбра-ны А. Р. Лукашэнка. 10 ліпеня 1994 г., у другім туры галаса-вання, за яго аддалі галасы 4,2 млн чалавек, звыш 80 % грама-дзян, якія прыйшлі на выбарчыя ўчасткі. Перадвыбарная пра-грама Прэзідэнта ўключала ў сябе забеспячэнне суверэнітэту,эканамічнай і палітычнай ста-більнасці краіны, правядзенне курсу на рэфармаванне гра-мадства, барацьбу з карупцыяй   і   злачыннасцю,   паляпшэнне   матэрыяльнага   дабра-
быту народа.
Па ініцыятыве Прэзідэнта А. Р. Лукашэнкі і ў адпаведна-сці з яго перадвыбарнай плат-формай 14 мая 1995 г. быў пра-ведзены рэспубліканскі рэфе-рэндум. Большасць прыняў-шых удзел у галасаванні пага-дзілася з наданнем рускай мо-ве роўнага статусу з беларус-кай і падтрымала прапанову аб устанаўленні новых Дзяр-жаўнага сцяга і Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь. Народ падтрымаў таксама дзеянні Прэзідэнта, накірава-ныя на эканамічную інтэгра-цыю з Расійскай Федэрацыяй. Палітычная апазіцыя (у рэспубліцы больш за 1000 палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў, некаторыя з іх апазіцыйна настроены да афіцый-най улады), частка дэпутатаў Вярхоўнага Савета і членаў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь выступілі супраць курсу, абранага А. Р. Лукашэнкам і большасцю беларускага народа. Яны стараліся навязаць грамадству палітычны курс, зарыентаваны на безуладдзе, хаос, безадказнасць, дзікую гра-бежніцкую «прыхватызацыю», узбагачэнне ценявых структур і расцягванне нацыянальнага багацця па прыватных кватэрах, арыентацыю знешняй палітыкі на Захад і адказ ад саюза Бела-русі з Расіяй і іншымі краінамі СНД, далейшае зніжэнне ўзроў-ню жыцця народа. Палітычная напружанасць у грамадстве ўзмацнілася.
У гэтых умовах Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Р. Лука-шэнка прапанаваў правесці рэферэндум па пытанню прыняцця новай рэдакцыі Канстытуцыі і па некаторых іншых пытаннях, якія вызначалі далейшы лёс дзяржавы. Рэферэндум адбыўся 24 лістапада 1996 г. За прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь са змяненнямі і дапаўненнямі (новая рэдакцыя Канс-тытуцыі Рэспублікі Беларусь) прагаласавалі больш за 70 % грамадзян, унесеных у спісы для галасавання. У той жа час за прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 г. са змя-неннямі і дапаўненнямі, прапанаванымі апазіцыяй, прагаласа-валі толькі каля 8 % выбаршчыкаў.
' ' На рэферэндуме народ Бела-русі падтрымаў таксама прапа-нову аб перанясенні Дня еза-лежнасці Рэспублікі Беларусь на 3 ліпеня, выказаўся супраць свабоднай, без абмежаванняў, куплі і продажу зямлі, супраць адмены смяротнай кары ў дзяр-жаве.
Беларус"
У адпаведнасці з новай рэ-дакцыяй Канстытуцыі Рэспуб-лікі Беларусь замест аднапа-латнага Вярхоўнага Савета быў сфарміраваны двухпалатны Нацыянальны сход. Ен склада-ецца з Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі. Новая рэ- ДзяРжаЎНЬІ дакцыя Канстытуцыі пашыры-ла правы і паўнамоцтвы Са-
вета Міністраў, змяніла парадак ІІрызначэння асоб на некато-рыя дзяржаўныя пасады. Значна ІІаІІІыраліся правы і свабоды Трамадзян.
ліся таксама рост інфляцыі і катастрафічнае падзенне курсу беларускіх грошай, галапіруючы рост цэн, рэзкае падзенне жыццёвага ўзроўню большасці насельніцтва.
Мадэль рыначных рэформ метадам «шокавай тэрапіі» па-цярпела правал летам 1994 г. у час выбараў Прэзідэнта Рэспуб-лікі Беларусь. Айчынным разбуральнікам, «шокатэрапеўтам» выбаршчыкі выдалі «атэстат» палітычных банкрутаў. Мандат на правядзенне новага варыянта рэформ атрымаў першы Прэзі-дэнт Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнка.
Якія ж асаблівасці правядзення рыначных рэформ у Бела-русі ў 1994-1999 гг.?
Па-першае, новае кіраўніцтва дзяржавы ўзяло на ўзбраенне сацыяльна арыентаваную мадэль рыначнай эканомікі. Для яе характэрны плюралізм форм уласнасці, больш шырокі ўдзел дзяржавы ў забеспячэнні эфектыўнасці эканомікі, рэгуляванне прыбытку насельніцтва і яго занятасці, задавальненне сацыяль-ных запатрабаванняў у галіне адукацыі, аховы здароўя, куль-туры.
Па-другое, улічваючы вопыт краін з развітой рыначнай ін-фраструктурай, Рэспубліка Беларусь стала на шлях дзяржаўна-га рэгулявання эканомікі. Яно ажыццяўляецца ў наступных формах: прамое і ўскоснае (адміністрацыйнае і эканамічнае кіраванне); заканадаўчае, выканаўчае і судовае. Сцвярджэнне аб тым, быццам рыначная эканоміка самаарганізуецца і сама-рэгулюецца,- не што іншае, як міф.
Па-трэцяе, была прыпынена дзікая «прыхватызацыя», рас-краданне кучкай дзялкоў агульнанароднага багацця і стварэнне буйных прыватных капіталаў, большасць з якіх маюць крымі-нальную прыроду. Цяпер прыватызацыя праводзіцца пры ўдзе-ле і пад кантролем дзяржавы, у інтарэсах умацавання магутна-сці Айчыны і павышэння дабрабыту народа.
Па-чацвёртае, дзяржава адмовілася ад куплі-продажу зя-мель сельскагаспадарчага прызначэння, ад дэмантажу буйной калгасна-саўгаснан вытворчасці і замены яе сялянскай (фер-мерскай) гаспадаркан. Цяпер калгас, саўгас, сялянская (фер-мерская) гаспадарка маюць роўныя правы і магчымасці існа-вання, калі яны эфектыўна гаспадараць на зямлі.
Па-пятае, Рэспубліка Беларусь адкрыта для эканамічнага супрацоўніцтва з усімі краінамі свету. Яна прыцягвае ў на-родную гаспадарку капіталы айчынных і замежных інвестараў. Але трэба памятаць, што ў эканоміцы дарэвалюцыйнай Расіі, у тым ліку і Беларусі, уладарыў замежны капітал. Буйнейшыя прадпрыемствы знаходзіліся ў прыватнай уласнасці ці ў арэн-дзе ў замежных капіталістаў. А між тым краіна і яе народ былі надзвычай беднымі. Таму сёння Беларусь, маючы велізарны вытворча-эканамічны, навукова-тэхнічны і інтэлектуальны па-тэнцыял, робіць етаўку на ўласныя сілы і сродкі, прыцягваючы іншаземныя інвестыцыі ў тым выпадку, калі яны даюць экана-мічную выгаду і адпавядаюць нацыянальным інтарэсам.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации