Шпоры по истории Беларуси - файл n43.txt

приобрести
Шпоры по истории Беларуси
скачать (434.7 kb.)
Доступные файлы (85):
n1.doc301kb.25.06.2000 23:56скачать
n2.doc28kb.10.06.1999 09:40скачать
n3.doc240kb.09.01.1980 05:58скачать
n4.doc470kb.20.06.2003 16:46скачать
_.doc4kb.01.01.1980 04:31скачать
__.doc5kb.01.01.1980 04:29скачать
___.doc4kb.01.01.1980 03:38скачать
____.doc3kb.01.01.1980 07:20скачать
_____.doc4kb.01.01.1980 04:22скачать
n10.txt2kb.01.01.1980 04:27скачать
n11.txt2kb.20.06.2003 16:54скачать
n12.txt3kb.20.06.2003 16:55скачать
n13.txt4kb.01.01.1980 04:27скачать
n14.txt3kb.20.06.2003 16:56скачать
n15.txt4kb.01.01.1980 04:28скачать
n16.txt3kb.20.06.2003 16:56скачать
n17.txt4kb.01.01.1980 04:28скачать
n18.txt3kb.20.06.2003 16:57скачать
n19.txt3kb.20.06.2003 16:58скачать
n20.txt3kb.01.01.1980 04:28скачать
n21.txt8kb.20.06.2003 16:52скачать
n22.txt5kb.20.06.2003 16:59скачать
n23.txt4kb.01.01.1980 04:29скачать
n24.txt3kb.20.06.2003 17:00скачать
n25.txt11kb.20.06.2003 16:49скачать
n26.txt15kb.20.06.2003 16:50скачать
n27.txt4kb.20.06.2003 17:01скачать
n28.txt4kb.25.05.1995 17:30скачать
n29.txt4kb.20.06.2003 17:01скачать
n30.txt3kb.01.01.1980 04:31скачать
n31.txt5kb.20.06.2003 17:02скачать
n32.txt5kb.01.01.1980 04:31скачать
n33.txt12kb.20.06.2003 16:50скачать
n34.txt4kb.01.01.1980 04:31скачать
n35.txt11kb.20.06.2003 16:51скачать
n36.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n37.txt12kb.20.06.2003 16:51скачать
n38.txt12kb.20.06.2003 16:52скачать
n39.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n40.txt13kb.20.06.2003 16:51скачать
n41.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n42.txt4kb.20.06.2003 16:47скачать
n43.txt3kb.20.06.2003 17:04скачать
n44.txt4kb.01.01.1980 04:23скачать
n45.txt4kb.01.01.1980 04:24скачать
n46.txt3kb.20.06.2003 17:05скачать
n47.txt4kb.01.01.1980 05:30скачать
n48.txt4kb.26.05.1995 17:33скачать
n49.txt5kb.20.06.2003 17:06скачать
n50.txt5kb.01.01.1980 03:30скачать
n51.txt6kb.20.06.2003 17:07скачать
n52.txt5kb.29.05.1995 11:48скачать
n53.txt5kb.20.06.2003 17:08скачать
n54.txt3kb.20.06.2003 17:08скачать
n55.txt5kb.01.01.1980 03:26скачать
n56.txt4kb.01.01.1980 04:26скачать
n57.txt12kb.20.06.2003 16:48скачать
n58.txt5kb.01.01.1980 03:35скачать
n59.txt5kb.20.06.2003 17:13скачать
n60.txt4kb.01.01.1980 03:38скачать
n61.txt5kb.01.01.1980 03:33скачать
n62.txt13kb.20.06.2003 16:48скачать
n63.txt5kb.01.01.1980 03:41скачать
n64.txt5kb.20.06.2003 17:09скачать
n65.txt4kb.20.06.2003 17:09скачать
n66.txt5kb.01.01.1980 03:43скачать
n67.txt5kb.01.01.1980 04:49скачать
n68.txt4kb.20.06.2003 17:10скачать
n69.txt3kb.20.06.2003 17:10скачать
n70.txt4kb.01.01.1980 03:38скачать
n71.txt3kb.20.06.2003 17:11скачать
n72.txt3kb.29.05.1995 13:12скачать
n73.txt4kb.01.01.1980 03:41скачать
n74.txt5kb.29.05.1995 13:04скачать
n75.txt4kb.01.01.1980 05:16скачать
n76.txt3kb.20.06.2003 17:14скачать
n77.txt4kb.01.01.1980 03:52скачать
n78.txt10kb.20.06.2003 16:49скачать
n79.txt4kb.20.06.2003 17:12скачать
n80.txt3kb.01.01.1980 03:41скачать
n81.txt4kb.29.05.1995 13:43скачать
n82.txt2kb.20.06.2003 17:12скачать
n83.txt2kb.21.06.2003 23:26скачать
n84.doc28kb.10.06.1999 08:40скачать
n85.doc240kb.09.01.1980 04:58скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

n43.txt


15. Љ бвалз­iжЄ п анў «ожлп ­  ЃҐ« агбi. “бв ­г«Ґ­­Ґ 
‘ ўҐжЄ © г« ¤л.
24-25 Є бвалз­iЄ  1917 Ј. г ЏҐва Ја ¤§Ґ ЇҐа ¬ Ј«® ч§Ўа®Ґ­­ п 
Ї чбв ­­Ґ. — б®ўл ча ¤ Ўлч §ўҐаЈ­гвл. II ?бҐа бi©бЄi §'Ґ§¤ ‘ ўҐв ч Їал­п© 
„нЄанвл  Ў ¬iаг i §п¬«i, бвў алч ­®ўл ча ¤ - ‘ЌЉ, ўлЎа ч § Є ­ ¤ чзл ®аЈ ­ 
- “–‚Љ. “бп ч« ¤  ЇҐа ©и«  ¤  ‘ ўҐв ч а Ў®зле, бп«п­бЄiе i б «¤ жЄiе 
¤нЇгв в ч.
26 Є бвалз­iЄ  1917 Ј. г§пч ч« ¤г ч бў Ґ агЄi i Њi­бЄi ‘ ўҐв. Ѓл«i 
бвў®а ­л ч§Ўа®Ґ­лп бi«л ­®ў © г« ¤л, пЄiп чбв ­ ўi«i Є ­ва®«м ­ ¤ Ї®ив ©, 
вн«ҐЈа д ¬, ў Є§ « ¬i. Ѓлч бвў®а ­л ‚ђЉ. ‘гЇа жм ­®ў © г« ¤л ўлбвгЇiч 
¬Ґ­и ўiжЄ -нбна чбЄi <Є ¬iвнв ўла в ў ­­п анў «ожлi>. “ ўл­iЄг 
ЇҐа Ј ў®а ч Ўл«® ¤ бпЈ­гв  Є ¬Їа ¬iб­ Ґ а ин­­Ґ: <Љ ¬iвнв...>  Ў ўп§ чбп 
­Ґ Ї бл« жм ў®©бЄi ч ЏҐва Ја ¤ ¤«п Ї ¤ ч«Ґ­­п анў «ожлi,   ‘ ўҐв  Ї Ј ¤§iчбп 
ЇҐа ¤ жм <Љ ¬iвнвг> г« ¤г. ‡ вл¬ Ў «ми ўiЄi § ¤ Ї ¬®Ј © б «¤ в ‡ е®¤­пЈ  
да®­вг ч§п«i ч« ¤г ч бў Ґ агЄi. ‡  Њi­бЄ ¬ б ўҐжЄ п ч« ¤  чбв «пў « бп i ч 
i­иле Ј а ¤ е ЃҐ« агбi. Ѓлч чвў®а ­л  ¤§i­л  Ў« б­л ўлЄ ­ чзл Є ¬iвнв i 
‘ ўҐв Ќ а®¤­ле Љ ¬iб а ч, Їа ўҐ¤§Ґ­л ЇҐаилп анў «ожл©­лп ЇҐа чвў ан­­i: 
­ жлп­ «i§ жлп Їа ¬лб«®ў бжi, гў®¤§iчбп 8-Ј ¤§i­­л а Ў®зл ¤§Ґ­м, 
Є ­дiбЄ®ўлў «iбп Ї ¬ҐизлжЄiп Ј бЇ ¤ аЄi, бвў а «iбп ЇҐаилп Є «ҐЄвлч­лп 
Ј бЇ ¤ аЄi бп«п­ i i­и. Ђ¤Ўл«iбп Є а¤л­ «м­лп §¬Ґ­л ч Ј «i­Ґ Єг«мвгал. 
Џ ила « бп бҐвЄ  иЄ®«м­ле гбв ­®ч, и¬ в гў Јi ч¤§п«п« бп «iЄўi¤ жлi 
­ҐЇiб쬥­­ бжi бпத ¤ а®б« Ј  ­ бҐ«м­iжвў . Џ з «iбп Є ан­­лп 
ЇҐа чвў ан­­i ў  чбiе бдҐа е ¦нжжп ЎҐ« агбЄ Ј  ­ а®¤ .
Љ бвалз­iжЄ п анў «ожлп - ­Ґ ўлЇ ¤Є®ў п §`пў ,   § Є ­ ¬Ґа­л 
Їа жлб Ја ¬ ¤§п­бЄ Ј  а §ўiжжп ђ бii. Џал чбiе ­Ґ ¤­ §­ з­ле  ¤­®бi­ е ¤  
Љ бвалз­iжЄ © анў «ожлi, ванЎ  Їал§­ вм, ив® п­  пЄ ­i  ¤­  i­и п Ї ¤§Ґп, 
бЄ § «  Ј«лЎ®Є Ґ ч§¤§Ґп­­Ґ ­Ґ в®«мЄi ­  ­ а®¤л ђ бii,  «Ґ ­  室 бгᢥ⭠п 
Јiбв®алi. ‡  Є а®вЄi з б Єа i­  ЇҐа чвў ал« бп ч ¬ Јгв­го i­¤гбвалп«м­го 
¤§па¦ ўг, § пЄ®© «iзлчбп чўҐбм ᢥв. „§пЄгозл Љ бвалз­iЄг ЎҐ« агбЄi ­ а®¤ 
§¤ Ўлч бў о ¤§па¦ ч­ бжм, бвў алч ¬ Јгв­л нЄ ­ ¬iз­л i i­вн«ҐЄвг «м­л 
Ї вн­жлп«. — ¬г ­Ґ ч¤ «®бп § е ў жм гᥠЈнв ? Љ бвалз­iжЄ п анў «ожлп вгв 
­i Їал зл¬. ѓнв  в«г¬ злжж  i­ил¬i пЄ  Ў`ҐЄвлч­л¬i, в Є i бгЎ`ҐЄвлч­л¬i 
Їалзл­ ¬i.


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации